อัพเดท ณ วันที่
สกุลเงิน
ตั๋วแลกเงินและดราฟ
ราคารับซื้อ
โอนเงิน
ราคารับซื้อ
โอนเงิน
ราคาขาย
สกุลเงิน
{{family(item.Family)}}
ตั๋วแลกเงินและดราฟ
ราคารับซื้อ
{{item.SightBill}}
โอนเงิน
ราคารับซื้อ
{{item.TT}}
โอนเงิน
ราคาขาย
{{item.Bill_DD_TT}}
อัพเดท ณ วันที่

Indicative Forward Points (แบบ Outright FX Forward Contract) คู่สกุล USD/THB

{{MapTierName(tiers.Tenors[0].Tier)}}
ระยะเวลา
ด้านส่งออก
(ราคารับซื้อ)
ด้านนำเข้า
(ราคาขาย)
{{MapTenorName(tenor.TenorCode)}}
{{tenor.BuyingRate}}
{{tenor.SellingRate}}
หน่วย: สตางค์

หมายเหตุ

  • อัตราแลกเปลี่ยนและ Forward Points ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก่อนทำธุรกรรม

  • Forward Points ข้างต้นสำหรับทำธุรกรรมไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครั้ง

  • ธุรกรรม Forward Contract ทุกรายการจะต้องมีวงเงินสำหรับธุรกรรม Forward Contract รองรับ

  • ภายใต้หัวข้อด้านส่งออก (ราคารับซื้อ) คือ ราคา Forward Points สำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำหรับผู้ส่งออก (Outright FX Forward Contract Bought)

  • ภายใต้หัวข้อด้านนำเข้า (ราคาขาย) คือ ราคา Forward Points สำหรับซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำหรับผู้นำเข้า (Outright FX Forward Contract Sold)

อัตราและค่าธรรมเนียม

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวัน และย้อนหลัง พร้อมเครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ