รายงานวิจัย

ติดตามรายงานวิจัยของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

รายงานภายในประเทศ

เศรษฐกิจมหภาค

เครื่องชี้เศรษฐกิจ

ช่องว่างการผลิตของไทย Q1/2566

ช่องว่างการผลิตของไทย Q4/2565

ช่องว่างการผลิตของไทย Q3/2565

ช่องว่างการผลิตของไทย Q2/2565

ช่องว่างการผลิตของไทย Q1/2565

ช่องว่างการผลิตของไทย Q4/2564

ช่องว่างการผลิตของไทย Q3/2564

ช่องว่างการผลิตของไทย Q2/2564

ช่องว่างการผลิตของไทย Q4/2563

ช่องว่างการผลิตของไทย Q3/2563

ช่องว่างการผลิตของไทย Q2/2563

ช่องว่างการผลิตของไทย Q4/2562

ช่องว่างการผลิตของไทย Q3/2562

ช่องว่างการผลิตของไทย Q2/2562

ช่องว่างการผลิตของไทย Q4/2561

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2566-67 (มี.ค. 2566)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2565-67 (ธ.ค. 2565)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2565-66 (ณ ก.ย. 2565)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2565-66 (ณ มิ.ย. 2565)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2565-66 (ณ เม.ย. 2565)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2564-66 (ณ ม.ค. 2565)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2564-65 (ณ ต.ค. 2564)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2564-65 (ณ ก.ค. 2564)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2564-65 (ณ มี.ค. 2564)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2563-64 (ณ ธ.ค. 2563)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2563-64 (ณ ก.ย. 2563)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2563-64 (ณ มิ.ย. 2563)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2563-64 (ณ มี.ค. 2563)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2562-63 (ณ ม.ค. 2563)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2562-63 (ณ ต.ค. 2562)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2562-63 (ณ ก.ค. 2562)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2562-63 (ณ เม.ย. 2562)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2561-62 (ณ ม.ค. 2562)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2561-62 (ณ ต.ค. 2561)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2561-62 (ณ ก.ค. 2561)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2560-61 (ณ เม.ย. 2561)

คาดการณ์เศรษฐกิจและองค์ประกอบของไทย ปี 2560-61 (ณ ม.ค. 2561)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย จำแนกตามการผลิต Q1/2566

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย จำแนกตามการผลิต Q4/2565

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q3/2565

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q2/2565

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q1/2565

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q4/2564

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q3/2564

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q2/2564

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q1/2564

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q4/2563

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q3/2563

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q2/2563

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q1/2563

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q4/2562

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q3/2562

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q4/2561

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q3/2561

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q2/2561

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q1/2561

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q4/2560

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q3/2560

GDP จำแนกตามการผลิตของไทย Q2/2560

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย จำแนกตามการใช้จ่าย Q4/2565

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q3/2565

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q2/2565

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q1/2565

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q4/2564

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q3/2564

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q2/2564

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q1/2564

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q4/2563

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q3/2563

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q2/2563

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q1/2563

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q4/2562

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q3/2562

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q2/2562

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q4/2561

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q3/2561

GDP จำแนกตามการใช้จ่ายของไทย Q2/2561

ล้วงลึกยุทธศาสตร์พญามังกรใหม่ ไทยได้อะไรจาก One Belt, One Road

ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ช่องว่างการผลิต

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2559 และแนวโน้มปี 2560

การประมวลผลบัญชีรายได้ประชาชาติ

Key Economic Performance Indicators: 23/05/2023

Key Economic Performance Indicators: 07/04/2023

Key Economic Performance Indicators: 08/03/2023

Key Economic Performance Indicators: 23/02/2023

Key Economic Performance Indicators: 9/01/2023

Key Economic Performance Indicators: 09/12/2022

Key Economic Performance Indicators: 14/11/2022

Thailand Economic Essence 29/05/2023

Thailand Economic Essence 8/05/2023

Thailand Economic Essence 25/04/2023

Thailand Economic Essence 07/04/2023

Thailand Economic Essence 27/03/2023

Thailand Economic Essence 08/03/2023

Thailand Economic Essence 24/2/2023

Thailand Economic Essence 6/2/2023

Thailand Economic Essence 27/1/2023

Thailand Economic Essence 6/1/2023

Thailand Economic Essence 26/12/2022

Thailand Economic Essence 08/12/2022

Thailand Economic Essence 25/11/2022

Thailand Economic Essence 7/11/2022

Thailand Economic Essence 27/10/2022

Thailand Economic Essence 6/10/2022

Thailand Economic Essence 29/09/2022

Thailand Economic Essence 5/09/2022

Thailand Economic Essence 24/08/2022

Thailand Economic Essence 5/08/2022

Thailand Economic Essence 25/07/2022

Thailand Economic Essence 6/07/2022

Thailand Economic Essence 28/06/2022

Thailand Economic Essence 6/06/2022

Thailand Economic Essence 26/05/2022

Thailand Economic Essence 6/05/2022

Thailand Economic Essence 28/04/2022

Thailand Economic Essence 8/04/2022

Thailand Economic Essence 24/03/2022

Thailand Economic Essence 7/03/2022

Thailand Economic Essence 24/02/2022

Thailand Economic Essence 7/02/2022

Thailand Economic Essence 25/01/2022

Thailand Economic Essence 7/01/2022

Thailand Economic Essence 27/12/2021

Thailand Economic Essence 7/12/2021

Thailand Economic Essence 25/11/2021

Thailand Economic Essence 4/11/2021

Thailand Economic Essence 26/10/2021

Thailand Economic Essence 6/10/2021

Thailand Economic Essence 27/09/2021

Thailand Economic Essence 8/09/2021

Thailand Economic Essence 27/08/2021

Thailand Economic Essence 6/08/2021

Thailand Economic Essence 30/07/2021

Thailand Economic Essence 7/07/2021

Thailand Economic Essence 24/06/2021

Thailand Economic Essence 11/06/2021

Thailand Economic Essence 28/05/2021

Thailand Economic Essence: 29/04/2021

Thailand Economic Essence: 8/04/2021

Thailand Economic Essence: 26/03/2021

Thailand Economic Essence: 5/03/2021

Thailand Economic Essence: 5/02/2021

Thailand Economic Essence: 26/01/2021

Thailand Economic Essence 6/01/2021

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2566-67 (ณ พ.ค. 2566)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2566-67 (ณ เม.ย. 2566)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2566-67 (ณ มี.ค. 2566)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2566-67 (ณ ก.พ. 2566)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2565-66 (ณ ก.พ. 2566)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2565-66 (ณ ม.ค. 2566)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2565-66 (ณ ธ.ค. 2565)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2565-66 (ณ พ.ย. 2565)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2565-66 (ณ ต.ค. 2565)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2565-66 (ณ ก.ย. 2565)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2565-66 (ณ ส.ค. 2565)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2565-66 (ณ ก.ค. 2565)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2565-66 (ณ มิ.ย. 2565)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2565-66 (ณ พ.ค. 2565)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2565-66 (ณ เม.ย. 2565)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2565-66 (ณ ก.พ. 2565)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2564-66 (ณ ม.ค. 2565)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2564-65 (ณ ธ.ค. 2564)

คาดการณ์เศรษฐกิจของไทย ปี 2564-65 (ณ พ.ย. 2564)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย Q1/2566

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย Q4/2565

GDP ของไทย Q3/2565

GDP ของไทย Q2/2565

GDP ของไทย Q1/2565

GDP ของไทย Q4/2564

GDP ของไทย Q3/2564

GDP ของไทย Q2/2564

GDP ของไทย Q1/2564

GDP ของไทย Q4/2563

GDP ของไทย Q3/2563

GDP ของไทย Q2/2563

GDP ของไทย Q1/2563

GDP ของไทย Q4/2562

GDP ของไทย Q3/2562

GDP ของไทย Q2/2562

GDP ของไทย Q1/2562

GDP ของไทย Q4/2561

GDP ของไทย Q3/2561

GDP ของไทย Q2/2561

GDP ของไทย Q1/2561

GDP ของไทย Q4/2560

GDP ไทย Q3/2560

GDP ไทย Q2/2560

GDP ไทย Q1/2560

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน เม.ย. 2566

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน มี.ค. 2566

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน ก.พ. 2566

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน ม.ค. 2566

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน ธ.ค. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน พ.ย. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน ต.ค. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน ก.ย. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน ส.ค. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน ก.ค. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน มิ.ย. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน พ.ค. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน เม.ย. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน มี.ค. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน ก.พ. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน ม.ค. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน ธ.ค. 2564

เครื่องชี้เศรษฐกิจในประเทศของไทย เดือน พ.ย. 2564

การบริโภค

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน เม.ย. 2566

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน มี.ค. 2566

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.พ. 2566

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ม.ค. 2566

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ธ.ค. 2565

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน พ.ย. 2565

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ต.ค. 2565

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.ย. 2565

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ส.ค. 2565

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.ค. 2565

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน มิ.ย. 2565

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน พ.ค. 2565

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน เม.ย. 2565

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน มี.ค. 2565

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.พ. 2565

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ม.ค. 2565

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ธ.ค. 2564

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน พ.ย. 2564

การลงทุน

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ปี 2560

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ ปี 2558-64

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q1/2566

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q4/2565

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q3/2565

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q2/2565

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q1/2565

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q4/2564

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q3/2564

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q2/2564

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q1/2564

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q4/2563

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q3/2563

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q2/2563

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q1/2563

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q4/2562

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q3/2562

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q2/2562

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q1/2562

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q4/2561

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q3/2561

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI Q2/2561

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI เดือน Q1/2561

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI เดือน Q4/2560

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI เดือน Q3/2560

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI เดือน Q2/2560

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI เดือน Q1/2560

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI เดือน ก.พ. 2560

การส่งเสริมการลงทุนของ BOI เดือน ม.ค. 2560

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน เม.ย. 2566

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน มี.ค. 2566

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.พ. 2566

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ม.ค. 2566

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ธ.ค. 2565

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน พ.ย. 2565

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ต.ค. 2565

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.ย. 2565

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ส.ค. 2565

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.ค. 2565

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน มิ.ย. 2565

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน พ.ค. 2565

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน เม.ย. 2565

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน มี.ค. 2565

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ก.พ. 2565

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ม.ค. 2565

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน ธ.ค. 2564

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่สำคัญของไทย เดือน พ.ย. 2564

ภาคต่างประเทศ

การส่งออกสินค้าภายใต้ FTA ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกสินค้าภายใต้ FTA ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกสินค้าภายใต้ FTA ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกสินค้าภายใต้ FTA ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกสินค้าภายใต้ FTA ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกสินค้าภายใต้ FTA ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกสินค้าภายใต้ FTA ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกสินค้าภายใต้ FTA ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกสินค้าภายใต้ FTA ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกสินค้าภายใต้ FTA ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกสินค้าภายใต้ FTA ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกสินค้าภายใต้ FTA ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกสินค้าภายใต้ FTA ของไทย เดือน ก.พ. 2565

การส่งออกสินค้าภายใต้ FTA ของไทย เดือน ม.ค. 2565

การส่งออกสินค้าภายใต้ FTA ของไทย เดือน ธ.ค. 2564

การส่งออกสินค้าภายใต้ FTA ของไทย เดือน พ.ย. 2564

การส่งออกสินค้าภายใต้ FTA ของไทย เดือน ต.ค. 2564

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน เม.ย. 2566

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน มี.ค. 2566

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน ก.พ. 2566

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน ม.ค. 2566

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน ธ.ค. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน พ.ย. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน ต.ค. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน ก.ย. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน ส.ค. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน ก.ค. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน มิ.ย. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน พ.ค. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน เม.ย. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน มี.ค. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน ก.พ. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน ม.ค. 2565

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน ธ.ค. 2564

เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย เดือน พ.ย. 2564

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q3/2565

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q2/2565

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q1/2565

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q4/2564

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q3/2564

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q2/2564

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q1/2564

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q4/2563

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q3/2563

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q2/2563

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q1/2563

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q4/2562

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q3/2562

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q2/2562

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q1/2562

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q4/2561

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q3/2561

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q2/2561

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q1/2561

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q4/2560

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q3/2560

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q2/2560

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q1/2560

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q4/2559

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q3/2559

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามประเภทบัญชี Q2/2559

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q4/2565

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q3/2565

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q2/2565

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q1/2565

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q4/2564

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q3/2564

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q2/2564

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q1/2564

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q4/2563

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q3/2563

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q2/2563

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q1/2563

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q4/2562

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q3/2562

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q2/2562

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q1/2562

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q4/2561

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q3/2561

เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยจำแนกตามสถาบัน Q2/2561

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน มี.ค. 2566

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ก.พ. 2566

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ม.ค. 2566

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ธ.ค. 2565

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน พ.ย. 2565

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ต.ค. 2565

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ก.ย. 2565

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ส.ค. 2565

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ก.ค. 2565

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน มิ.ย. 2565

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน พ.ค. 2565

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน เม.ย. 2565

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน มี.ค. 2565

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ก.พ. 2565

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ม.ค. 2565

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ธ.ค. 2564

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน พ.ย. 2564

ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสินค้าหลักของไทย เดือน ต.ค. 2564

หนี้ต่างประเทศของไทย Q4/2565

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน ก.ย. 2565

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน มิ.ย. 2565

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน มี.ค. 2565

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน ธ.ค. 2564

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน ก.ย. 2564

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน มิ.ย. 2564

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน มี.ค. 2564

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน ธ.ค. 2563

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน ก.ย. 2563

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน มิ.ย. 2563

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน มี.ค. 2563

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน ธ.ค. 2562

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน ก.ย. 2562

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน มิ.ย. 2562

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน มี.ค. 2562

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน ธ.ค. 2561

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน ก.ย. 2561

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน มิ.ย. 2561

หนี้ต่างประเทศของไทย เดือน มี.ค. 2561

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน เม.ย. 2566

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน มี.ค. 2566

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ก.พ. 2566

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ม.ค. 2566

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ธ.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน พ.ย. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ต.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ก.ย. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ส.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ก.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน มิ.ย. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน พ.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน เม.ย. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ก.พ. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ม.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน ธ.ค. 2564

การค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซีย เดือน พ.ย. 2564

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน เม.ย. 2566

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน มี.ค. 2566

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ก.พ. 2566

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ม.ค. 2566

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ธ.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน พ.ย 2565

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ต.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ก.ย. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ส.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ก.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน มิ.ย. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน พ.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน เม.ย. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ก.พ. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ม.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน ธ.ค. 2564

การค้าชายแดนของไทยกับลาว เดือน พ.ย. 2564

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน เม.ย. 2566

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน มี.ค. 2566

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ก.พ. 2566

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ม.ค. 2566

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ธ.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน พ.ย. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ต.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ก.ย. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ส.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ก.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน มิ.ย. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน พ.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน เม.ย. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ก.พ. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ม.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน ธ.ค. 2564

การค้าชายแดนของไทยกับเมียนมา เดือน พ.ย. 2564

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน เม.ย. 2566

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน มี.ค. 2566

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ก.พ. 2566

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ม.ค. 2566

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ธ.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน พ.ย. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ต.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ก.ย. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ส.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ก.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน มิ.ย. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน พ.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน เม.ย. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ก.พ. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ม.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน ธ.ค. 2564

การค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชา เดือน พ.ย. 2564

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q4/2565

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q3/2565

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q2/2565

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q1/2565

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q4/2564

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q3/2564

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q2/2564

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q1/2564

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q4/2563

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q3/2563

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q2/2563

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q1/2563

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q4/2562

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q3/2562

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q2/2562

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q1/2562

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q4/2561

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q3/2561

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q2/2561

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q1/2561

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q4/2560

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q3/2560

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q2/2560

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q1/2560

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q4/2559

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q3/2559

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q2/2559

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q1/2559

การค้าบริการระหว่างประเทศของไทย Q4/2558

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มี.ค. 2566

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ก.พ. 2566

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ม.ค. 2566

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน พ.ย. 2565

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ต.ค. 2565

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ก.ย. 2565

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ส.ค. 2565

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ก.ค. 2565

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน พ.ค. 2565

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน เม.ย. 2565

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มี.ค. 2565

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ก.พ. 2565

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน ธ.ค. 2564

การค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน พ.ย. 2564

การค้าชายแดนของไทย เดือน มี.ค. 2566

การค้าชายแดนของไทย เดือน ก.พ. 2566

การค้าชายแดนของไทย เดือน ม.ค. 2566

การค้าชายแดนของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทย เดือน พ.ย. 2565

การค้าชายแดนของไทย เดือน ต.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทย เดือน ก.ย. 2565

การค้าชายแดนของไทย เดือน ส.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทย เดือน ก.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การค้าชายแดนของไทย เดือน พ.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทย เดือน เม.ย. 2565

การค้าชายแดนของไทย เดือน ก.พ. 2565

การค้าชายแดนของไทย เดือน ม.ค. 2565

การค้าชายแดนของไทย เดือน ธ.ค. 2564

ดัชนีความเชื่อมั่น

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล Q1/2566

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล Q4/2565

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล Q3/2565

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล Q2/2565

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล Q4/2563

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล Q3/2563

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล Q2/2562

ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายของผู้บริโภคของไทย เดือน ธ.ค. 2565

ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายของผู้บริโภคของไทย เดือน ธ.ค. 2564

ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายของผู้บริโภคของไทย เดือน ธ.ค. 2563

ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายของผู้บริโภคของไทย เดือน ก.ย. 2563

ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายของผู้บริโภคของไทย เดือน ก.ค. 2562

ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายของผู้บริโภคของไทย เดือน มิ.ย. 2562

ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายของผู้บริโภคของไทย เดือน พ.ค. 2562

ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายของผู้บริโภคของไทย เดือน เม.ย. 2562

ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายของผู้บริโภคของไทย เดือน มี.ค. 2562

ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายของผู้บริโภคของไทย เดือน ก.พ. 2562

ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายของผู้บริโภคของไทย เดือน ม.ค. 2562

ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายของผู้บริโภคของไทย เดือน ธ.ค. 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นทางสังคมของไทย เดือน ธ.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นทางสังคมของไทย เดือน ธ.ค. 2564

ดัชนีความเชื่อมั่นทางสังคมของไทย เดือน ธ.ค. 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นทางสังคมของไทย เดือน ก.ย. 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นทางสังคมของไทย เดือน ก.ค. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นทางสังคมของไทย เดือน มิ.ย. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นทางสังคมของไทย เดือน พ.ค. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นทางสังคมของไทย เดือน เม.ย. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นทางสังคมของไทย เดือน ก.พ. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นทางสังคมของไทย เดือน ม.ค. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นทางสังคมของไทย เดือน ธ.ค. 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน เม.ย. 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน มี.ค. 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ก.พ. 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ม.ค. 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ธ.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน พ.ย. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ต.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ก.ย. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ส.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ก.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน มิ.ย. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน พ.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน เม.ย. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน มี.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ก.พ. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ม.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ธ.ค. 2564

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน พ.ย. 2564

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนของไทย เดือน ก.ย. 2564

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน เม.ย. 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน มี.ค. 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.พ. 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ม.ค. 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ธ.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน พ.ย. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ต.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.ย. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ส.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน มิ.ย. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน พ.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน เม.ย. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน มี.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.พ. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ม.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ธ.ค. 2564

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน พ.ย. 2564

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ต.ค. 2564

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.ย. 2564

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน เม.ย. 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน มี.ค. 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ก.พ. 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ม.ค. 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ธ.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน พ.ย. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ต.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ก.ย. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ส.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ก.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน มิ.ย. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน พ.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน เม.ย. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน มี.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ก.พ. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ม.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ธ.ค. 2564

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน พ.ย. 2564

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย เดือน ต.ค. 2564

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน เม.ย. 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน มี.ค. 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ก.พ. 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ม.ค. 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ธ.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน พ.ย. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ต.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ก.ย. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ส.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ก.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน มิ.ย. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน พ.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน เม.ย. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน มี.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ก.พ. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ม.ค. 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ธ.ค. 2564

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน พ.ย. 2564

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย เดือน ต.ค. 2564

ดัชนีราคา

ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย Q1/2566 และดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน เม.ย. 2566

ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย Q4/2565 และดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน มี.ค. 2566

ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย Q4/2565 และดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ก.พ. 2566

ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย Q4/2565 และดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ม.ค. 2566

ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย Q3/2565 และดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ม.ค. 2566

ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย Q3/2565 และดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ธ.ค. 2565

ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย Q3/2565 และดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน พ.ย. 2565

ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย Q3/2565 และดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ต.ค. 2565

ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย Q2/2565 และดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ต.ค. 2565

ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย Q2/2565 และดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ก.ย. 2565

GDP Deflator ของไทย Q2/2565 และดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ก.ค. 2565

GDP Deflator ของไทย Q1/2565 และดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ก.ค. 2565

GDP Deflator ของไทย Q1/2565 และดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน มิ.ย. 2565

GDP Deflator ของไทย Q1/2565 และดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน พ.ค. 2565

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2566-67 (ณ พ.ค. 2566)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2566-67 (ณ เม.ย. 2566)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2566-67 (ณ มี.ค. 2566)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2566 (ณ ก.พ. 2566)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2566 (ณ ม.ค. 2566)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2565-66 (ณ ธ.ค. 2565)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2565-66 (ณ พ.ย. 2565)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2565-66 (ณ ต.ค. 2565)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2565-66 (ณ ก.ย. 2565)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2565-66 (ณ ส.ค. 2565)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2565-66 (ณ มิ.ย. 2565)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2565-66 (ณ พ.ค. 2565)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2565-66 (ณ เม.ย. 2565)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2565 (ณ ก.พ. 2565)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2565 (ณ ม.ค. 2565)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2564-65 (ณ ธ.ค. 2564)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2564-65 (ณ พ.ย. 2564)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2564-65 (ณ ต.ค. 2564)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2564-65 (ณ ก.ย. 2564)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2564-65 (ณ ส.ค. 2564)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2564-65 (ณ ก.ค. 2564)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2564-65 (ณ มิ.ย. 2564)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2564-65 (ณ พ.ค. 2564)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2564-65 (ณ เม.ย. 2564)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2564-65 (ณ มี.ค. 2564)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2564-65 (ณ ก.พ. 2564)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2563-64 (ณ ธ.ค. 63)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2563-64 (ณ พ.ย. 63)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2563-64 (ณ ต.ค. 2563)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2563-64 (ณ ก.ย. 2563)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2563-64 (ณ ส.ค. 2563)

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ปี 2563-64 (ณ ก.ค. 2563)

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน เม.ย. 2566

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน มี.ค. 2566

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ก.พ. 2566

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ม.ค. 2566

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ธ.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน พ.ย. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ต.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ก.ย. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ส.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ก.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน มิ.ย. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน พ.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน เม.ย. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน มี.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ก.พ. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ม.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ธ.ค. 2564

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน พ.ย. 2564

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ต.ค. 2564

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย และชุดเขตชนบทของไทย เดือน ก.ย. 2564

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน เม.ย. 2566

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน มี.ค. 2566

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ก.พ. 2566

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ม.ค. 2566

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ธ.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน พ.ย. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ต.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ก.ย. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ส.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ก.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน มิ.ย. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน พ.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน เม.ย. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน มี.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ก.พ. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ม.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ธ.ค. 2564

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน พ.ย. 2564

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ต.ค. 2564

ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ก.ค. 2564

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน มี.ค. 2566

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ก.พ. 2566

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ม.ค. 2566

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ธ.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน พ.ย. 2565

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ต.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ก.ย. 2565

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ส.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ก.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน มิ.ย. 2565

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน พ.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน เม.ย. 2565

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน มี.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ก.พ. 2565

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ม.ค. 2565

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ธ.ค. 2564

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน พ.ย. 2564

ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ต.ค. 2564

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน เม.ย. 2566

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน มี.ค. 2566

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ก.พ. 2566

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ม.ค. 2565

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ธ.ค. 2565

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน พ.ย. 2565

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ต.ค. 2565

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ก.ย. 2565

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ส.ค. 2565

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ก.ค. 2565

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน มิ.ย. 2565

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน พ.ค. 2565

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน เม.ย. 2565

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน มี.ค. 2565

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ก.พ. 2565

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ม.ค. 2565

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ธ.ค. 2564

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน พ.ย. 2564

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของไทย เดือน ต.ค. 2564

อื่นๆ

สรุปการประชุมรายงานนโยบายการเงิน (Monetary Policy Forum) ครั้งที่ 1/2566

อัตราดอกเบี้ย ปราบเงินเฟ้อได้ไม่ง่าย

การเปลี่ยนทิศทาง Supply Chain ในอุตสาหกรรม Semiconductor ของโลก

Semiconductor: ความขัดแย้ง “สงครามการค้า” แห่งใหม่

ฉากจบเศรษฐกิจโลก

มาตรการเร่งด่วนของภาครัฐ: แก้ปัญหาน้ำมันแพง

จับตาเงินเฟ้อของไทย: สัญญานอันตราย

สถานการณ์ในยุค Next Normal

การรับมือจากผลกระทบของสงครามรัสเซียและยูเครนของไทย

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญปี 2565

การปรับตัวและความท้าทายเชิงนโยบายของไทย ปี 2565

สรุปการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 4/2565

สรุปการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 3/2565

สรุปการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 2/2565

สรุปการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 1/2565

สรุปการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 4/2564

สรุปการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 3/2564

สรุปการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 2/2564

สรุปการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 1/2564

สรุปการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 3/2563

สรุปการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 2/2563

สรุปการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 1/2563

สรุปการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 4/2562

สรุปการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 3/2562

สรุปการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 2/2562

ข้อหาคดีอาญาของไทย เดือน ก.ย. 2563

เศรษฐกิจและแรงงานไทยฝ่าภัย COVID-19

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังในไทย Q1/2566

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังในไทย Q3/2565

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังในไทย Q2/2565

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังในไทย Q3/2564

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังในไทย Q1/2564

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังในไทย Q4/2563

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังในไทย Q3/2563

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังในไทย Q2/2563

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังในไทย Q1/2563

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังในไทย Q3/2562

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังในไทย Q2/2562

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังในไทย Q1/2562

ผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังในไทย Q4/2561

เศรษฐกิจยุคใหม่หลัง COVID-19 (New Normal)

แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของ COVID-19

ข้อหาคดีอาญาของไทย เดือน ก.ย. 2562

อุบัติเหตุจราจรทางบกของไทย เดือน มิ.ย. 2562

ข้อหาคดีอาญาของไทย เดือน มี.ค. 2562

ข้อหาคดีอาญาของไทย เดือน ธ.ค. 2561

อุบัติเหตุจราจรทางบกของไทย เดือน มี.ค. 2562

อุบัติเหตุจราจรทางบกของไทย เดือน ธ.ค. 2561

ผู้ต้องราชทัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

ผู้ต้องราชทัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2564

ผู้ต้องราชทัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2563

ผู้ต้องราชทัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2562

ผู้ต้องราชทัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2562

ผู้ต้องราชทัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2562

ผู้ต้องราชทัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2562

ผู้ต้องราชทัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2561

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน ส.ค. 2562

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน มิ.ย. 2562

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน เม.ย. 2562

เส้นโค้งฟิลลิปส์ของไทย Q1/2536-Q2/2560 และ Q3/2560-Q2/2562

เส้นโค้งฟิลลิปส์ของไทย Q1/2536-Q4/2559 และ Q1/2560-Q4/2561

แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-64)

สรุป Quarterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 4/2561

สรุป Quarterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 3/2561

สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 2/2561

สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 1/2561

สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 4/2560

สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 3/2560

สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 2/2560

สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 1/2560

สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 4/2559

สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 3/2559สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 2/2559โลกเปลี่ยน คลังปรับ การค้าเสรีในยุค Digital Economy สรุป Quaterly Economic Assessment and Outlook ครั้งที่ 2/2558 สรุปบทความจากรายงานนโยบายการเงิน เดือน มิ.ย. 2558

การคลัง

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน เม.ย. 2566 และ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน มี.ค. 2566 และ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ก.พ. 2566 และ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ม.ค. 2566 และ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ธ.ค. 2565 และ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน พ.ย. 2565 และ 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ต.ค. 2565

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ก.ย. 2565 และ ปีงบประมาณ 2565

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ส.ค. 2565 และ 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ก.ค. 2565 และ 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน มิ.ย. 2565 และ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน พ.ค. 2565 และ 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน เม.ย. 2565 และ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน มี.ค. 2565 และ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ก.พ. 2565 และ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ม.ค. 2565 และ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ธ.ค. 2564 และ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน พ.ย. 2564 และ 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ต.ค. 2564

รายได้ของรัฐบาลไทย เดือน ก.ย. 2564 และปีงบประมาณ 2564

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน เม.ย. 2566 และ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ก.พ. 2566 และ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ม.ค. 2566 และ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ธ.ค. 2565 และ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน พ.ย. 2565 และ 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ต.ค. 2565

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ก.ย. 2565 และปีงบประมาณ 2565

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ส.ค. และ 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ก.ค. 2565 และ 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน มิ.ย. 2565 และ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน พ.ค. 2565 และ 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน เม.ย. 2565 และ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน มี.ค. 2565 และ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ก.พ. 2565 และ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ม.ค. 2565 และ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ธ.ค. 2564 และ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน พ.ย. 2564 และ 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ต.ค. 2564

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ส.ค. 2564 และ 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564

รายจ่ายของรัฐบาลไทย เดือน ก.ค. 2564 และ 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน เม.ย. 2566 และ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน มี.ค. 2566 และ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ก.พ. 2566 และ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ม.ค. 2566 และ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ธ.ค. 2565 และ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน พ.ย. 2565 และ 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ต.ค. 2565

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ก.ย. 2565 และปีงบประมาณ 2565

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ส.ค. 2565 และ 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ก.ค. 2565 และ 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน มิ.ย. 2565 และ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน พ.ค. 2565 และ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน เม.ย. 2565 และ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน มี.ค. 2565 และ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ก.พ. 2565 และ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ม.ค. 2565 และ 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ธ.ค. 2564 และ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน พ.ย. 2564 และ 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ต.ค. 2564

ดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย เดือน ก.ย. 2564 และปีงบประมาณ 2564

หนี้สาธารณะของไทย เดือน มี.ค. 2566

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ก.พ. 2566

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ม.ค. 2566

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ธ.ค. 2565

หนี้สาธารณะของไทย เดือน พ.ย. 2565

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ต.ค. 2565

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ก.ย.2565

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ส.ค. 2565

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ก.ค. 2565

หนี้สาธารณะของไทย เดือน มิ.ย. 2565

หนี้สาธารณะของไทย เดือน พ.ค. 2565

หนี้สาธารณะของไทย เดือน เม.ย. 2565

หนี้สาธารณะของไทย เดือน มี.ค. 2565

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ก.พ. 2565

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ม.ค. 2565

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ธ.ค. 2564

หนี้สาธารณะของไทย เดือน พ.ย. 2564

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ต.ค. 2564

หนี้สาธารณะของไทย เดือน ก.ย. 2564

การเงิน
เงินฝากและสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงิน

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มี.ค. 2566

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.พ. 2566

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ม.ค. 2566

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ธ.ค. 2565

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน พ.ย. 2565

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ต.ค. 2565

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ย. 2565

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ส.ค. 2565

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ค. 2565

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มิ.ย. 2565

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน พ.ค. 2565

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน เม.ย. 2565

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มี.ค. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน เม.ย. 2566

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน มี.ค. 2566

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ก.พ. 2566

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ม.ค. 2566

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ธ.ค. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน พ.ย. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ต.ค. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ก.ย. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ส.ค. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน ก.ค. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน มิ.ย. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย เดือน เม.ย. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของ 18 ธพ. ไทย เดือน พ.ย. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของ 18 ธพ. ไทย เดือน ต.ค. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของ 18 ธพ. ไทย เดือน ก.ย. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของ 18 ธพ. ไทย เดือน ส.ค. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของ 18 ธพ. ไทย เดือน ก.ค. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของ 18 ธพ. ไทย เดือน มิ.ย. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของ 18 ธพ. ไทย เดือน พ.ค. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของ 18 ธพ. ไทย เดือน เม.ย. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของ 18 ธพ. ไทย เดือน มี.ค. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของ 18 ธพ. ไทย เดือน ก.พ. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของ 18 ธพ. ไทย เดือน ม.ค. 2565

เงินฝาก และสินเชื่อของ 18 ธพ. ไทย เดือน ธ.ค. 2564

เงินฝาก และสินเชื่อของ 18 ธพ. ไทย เดือน พ.ย. 2564

สินเชื่อจัดชั้นไม่ปกติของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ Q1/2566

สินเชื่อจัดชั้นไม่ปกติของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ Q4/2565

สินเชื่อจัดชั้นไม่ปกติของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ก.ย. 2565

สินเชื่อจัดชั้นไม่ปกติ (NNL) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มิ.ย. 2565

สินเชื่อจัดชั้นไม่ปกติ (NNL) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มี.ค. 2565

สินเชื่อจัดชั้นไม่ปกติ (NNL) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ธ.ค. 2564

สินเชื่อจัดชั้นไม่ปกติ (NNL) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ก.ย. 2564

สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ Q1/2566

สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ Q4/2565

สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ก.ย. 2565

สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SML) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มิ.ย. 2565

สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SML) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มี.ค. 2565

สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SML) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ธ.ค. 2564

สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SML) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ก.ย. 2564

สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SML) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มิ.ย. 2564

สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SML) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มี.ค. 2564

สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SML) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ธ.ค. 2563

สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SML) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ก.ย. 2563

สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SML) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มิ.ย. 2563

สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SML) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มี.ค. 2563

สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SML) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ธ.ค. 2562

สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SML) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ก.ย. 2562

สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SML) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มิ.ย. 2562

สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SML) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มี.ค. 2562

สินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SML) ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ธ.ค. 2561

สินเชื่อ SME ทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) Q1/2566

สินเชื่อ SME ทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) Q4/2565

สินเชื่อ SME ทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน มี.ค. 2565

สินเชื่อ SME ทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน ธ.ค. 2564

สินเชื่อ SME ทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน มิ.ย. 2564

สินเชื่อ SME ทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน มิ.ย. 2565

สินเชื่อ SME ทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน ก.ย. 2565

สินเชื่อ SME ทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน มิ.ย. 2565

สินเชื่อ SME ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน มี.ค. 2564

สินเชื่อ SME ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน ธ.ค. 2563

สินเชื่อ SME ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน ก.ย. 2563

สินเชื่อ SME ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน มิ.ย. 2563

สินเชื่อ SME ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน มี.ค. 2563

สินเชื่อ SME ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน ธ.ค. 2562

สินเชื่อ SME ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน มิ.ย. 2562

สินเชื่อ SME ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) เดือน มี.ค. 2562

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพในไทย เดือน มี.ค. 2566

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพในไทย เดือน ก.พ. 2566

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพในไทย เดือน ม.ค. 2566

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพในไทย เดือน ธ.ค. 2565

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพในไทย เดือน พ.ย. 2565

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพในไทย เดือน ต.ค. 2565

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพในไทย เดือน ก.ย. 2565

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพในไทย เดือน ส.ค. 2565

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพในไทย เดือน ก.ค. 2565

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพในไทย เดือน มิ.ย. 2565

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพในไทย เดือน พ.ค. 2565

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพในไทย เดือน เม.ย. 2565

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพในไทย เดือน มี.ค. 2565

สินเชื่อทั้งหมดจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า Q1/2566

สินเชื่อทั้งหมดจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า Q4/2565

สินเชื่อทั้งหมดจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน ก.ย. 2565

สินเชื่อทั้งหมดจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน มิ.ย. 2565

สินเชื่อทั้งหมดจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน มี.ค. 2565

สินเชื่อทั้งหมดจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน ธ.ค. 2564

สินเชื่อทั้งหมดจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน ก.ย. 2564

สินเชื่อทั้งหมดจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน มิ.ย. 2564

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน มี.ค. 2564

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน ธ.ค. 2563

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน ก.ย. 2563

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน มิ.ย. 2563

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน มี.ค. 2563

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน ธ.ค. 2562

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน ก.ย. 2562

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน มิ.ย. 2562

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน มี.ค. 2562

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน ธ.ค. 2561

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน ก.ย. 2561

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน มิ.ย. 2561

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน มี.ค. 2561

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน ธ.ค. 2560

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน ก.ย. 2560

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน มิ.ย. 2560

สินเชื่อจัดชั้นของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทลูกค้า เดือน มี.ค. 2560

สินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น Q1/2566

สินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น Q4/2565

สินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น เดือน ก.ย. 2565

สินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น เดือน มิ.ย. 2565

สินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น เดือน มี.ค. 2565

สินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น เดือน ธ.ค. 2564

สินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น เดือน ก.ย. 2564

สินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น เดือน มิ.ย. 2564

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น เดือน มี.ค. 2564

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น เดือน ธ.ค. 2563

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น เดือน ก.ย. 2563

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น เดือน มิ.ย. 2563

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น เดือน มี.ค. 2563

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น เดือน ธ.ค. 2562

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น เดือน ก.ย. 2562

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น เดือน มิ.ย. 2562

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น เดือน มี.ค. 2562

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น เดือน ธ.ค. 2561

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการจัดชั้น เดือน ก.ย. 2561

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทยจำแนกตามการจัดชั้น เดือน มิ.ย. 2561

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทยจำแนกตามการจัดชั้น เดือน มี.ค. 2561

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทยจำแนกตามการจัดชั้น เดือน ธ.ค. 2560

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทยจำแนกตามการจัดชั้น เดือน ก.ย. 2560

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทยจำแนกตามการจัดชั้น เดือน มิ.ย. 2560

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน Q4/2565

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน ก.ย. 2565

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มิ.ย. 2565

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มี.ค. 2565

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน ธ.ค. 2564

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน ก.ย. 2564

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มิ.ย. 2564

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มี.ค. 2564

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน ธ.ค. 2563

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน ก.ย. 2563

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มิ.ย. 2563

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มี.ค. 2563

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน ธ.ค. 2562

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน ก.ย. 2562

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มิ.ย. 2562

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มี.ค. 2562

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน ธ.ค. 2561

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน ก.ย. 2561

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มิ.ย. 2561

สินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนของไทย จำแนกตามสถาบันการเงิน เดือน มี.ค. 2561

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน เม.ย. 2566

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน มี.ค. 2566

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ก.พ. 2566

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ม.ค. 2566

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ธ.ค. 2565

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน พ.ย. 2565

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ต.ค. 2565

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ก.ย. 2565

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ส.ค. 2565

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน ก.ค. 2565

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน มิ.ย. 2565

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน พ.ค. 2565

สินเชื่อของสถาบันรับฝากเงินในไทย จำแนกตามประเภทผู้ขอสินเชื่อ เดือน เม.ย. 2565

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน มี.ค. 2566

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ก.พ. 2566

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ม.ค. 2566

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ธ.ค. 2565

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน พ.ย. 2565

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ต.ค. 2565

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ก.ย. 2565

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ส.ค. 2565

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน ก.ค. 2565

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน พ.ค. 2565

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน เม.ย. 2565

สินเชื่อบัตรเครดิตในไทย เดือน มี.ค. 2565

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน มี.ค. 2566

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน ก.พ. 2566

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน ม.ค. 2566

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน ธ.ค. 2565

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน พ.ย. 2565

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน ต.ค. 2565

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน ก.ย. 2565

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน ส.ค. 2565

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน ก.ค. 2565

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน มิ.ย. 2565

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน พ.ค. 2565

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน เม.ย. 2565

สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในไทย เดือน มี.ค. 2565

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q1/2566

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ธ.ค. 2565

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ย. 2565

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มิ.ย. 2565

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มี.ค. 2565

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ธ.ค. 2564

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มิ.ย. 2564

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มี.ค. 2564

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ธ.ค. 2563

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ย. 2563

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มิ.ย. 2563

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มี.ค. 2563

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ธ.ค. 2562

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ย. 2562

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มิ.ย. 2562

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มี.ค. 2562

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ธ.ค. 2561

สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ย. 2561

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน มิ.ย. 2561

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน มี.ค. 2561

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน ธ.ค. 2560

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน ก.ย. 2560

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน มิ.ย. 2560

สินเชื่อส่วนบุคคลของ ธพ. ในไทย เดือน มี.ค. 2560

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ Q1/2566

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ Q4/2565

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ก.ย. 2565

สินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) Q1/2566

สินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) Q4/2565

สินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน ก.ย. 2565

สินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน มิ.ย. 2565

สินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน มี.ค. 2565

สินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน ธ.ค. 2564

สินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน ก.ย. 2564

สินเชื่อทั้งหมดของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน มิ.ย. 2564

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน มี.ค. 2564

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน ธ.ค. 2563

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน ก.ย. 2563

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน มิ.ย. 2563

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน มี.ค. 2563

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน ธ.ค. 2562

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน ก.ย. 2562

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) เดือน มิ.ย. 2562

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) เดือน มี.ค. 2562

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จา แนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) เดือน ธ.ค. 2561

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) เดือน ก.ย. 2561

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) เดือน มิ.ย. 2561

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ (ISIC) เดือน มี.ค. 2561

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย Q1/2566

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย Q4/2565

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในไทย Q1/2566

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในไทย Q4/2565

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในไทย Q3/2565

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในไทย Q2/2565

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในไทย Q1/2565

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในไทย Q4/2564

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในไทย Q3/2564

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในไทย Q2/2564

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในไทย Q1/2564

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในไทย Q4/2563

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในไทย เดือน ธ.ค. 2562

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในไทย Q3/2563

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในไทย Q2/2563

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในไทย Q1/2563

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน ก.ย. 2565

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน มิ.ย. 2565

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน มี.ค. 2565

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน ธ.ค. 2564

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน มี.ค. 2564

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน ธ.ค. 2563

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน ก.ย. 2563

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน มิ.ย. 2564

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน มี.ค. 2563

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน ธ.ค. 2562

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน ก.ย. 2562

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน มิ.ย. 2562

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน มี.ค. 2562

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน ธ.ค. 2561

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน ก.ย. 2561

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน มิ.ย. 2561

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไทย เดือน มี.ค. 2561


ตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การระดมทุนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน เม.ย. 2566

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน มี.ค. 2566

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน ก.พ. 2566

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน ม.ค. 2566

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน พ.ย. 2565

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน ต.ค. 2565

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน ก.ย. 2565

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน ส.ค. 2565

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน ก.ค. 2565

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน พ.ค. 2565

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ของไทย เดือน เม.ย. 2565

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน เม.ย. 2566

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน มี.ค. 2566

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน ก.พ. 2566

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน ม.ค. 2566

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน ธ.ค. 2565

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน พ.ย. 2565

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน ต.ค. 2565

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน ก.ย. 2565

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน ส.ค. 2565

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน มิ.ย. 2565

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน พ.ค. 2565

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เดือน เม.ย. 2565

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน พ.ค. 2566

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน เม.ย. 2566

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน มี.ค. 2566

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ก.พ. 2566

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ม.ค. 2566

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน พ.ย. 2565

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ต.ค. 2565

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ก.ย. 2565

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ส.ค. 2565

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน ก.ค. 2565

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน พ.ค. 2565

ภาวะตลาดตราสารหนี้ของไทย เดือน เม.ย. 2565


มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทย เดือน เม.ย. 2566

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทย เดือน มี.ค. 2566

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทย เดือน ก.พ. 2566

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทย เดือน ม.ค. 2566

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทย เดือน ธ.ค. 2565

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทย เดือน พ.ย. 2565

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทย เดือน ต.ค. 2565

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทย เดือน ก.ย. 2565

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทย เดือน ส.ค. 2565

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทย เดือน ก.ค. 2565

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทย เดือน มิ.ย. 2565

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทย เดือน พ.ค. 2565

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทย เดือน เม.ย. 2565

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน มี.ค. 2566

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน ธ.ค. 2565

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน ก.ย. 2565

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน มิ.ย. 2565

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน มี.ค. 2565

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน ธ.ค. 2564

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน ก.ย. 2564

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน มิ.ย. 2564

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน มี.ค. 2564

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน ธ.ค. 2563

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน ก.ย. 2563

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน มิ.ย. 2563

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน มี.ค. 2563

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน ธ.ค. 2562

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน ก.ย. 2562

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน มิ.ย. 2562

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน มี.ค. 2562

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน ธ.ค. 2561

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน ก.ย. 2561

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน มิ.ย. 2561

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน มี.ค. 2561

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน ก.ย. 2560

กองทุนประกันสังคมของไทย เดือน มิ.ย. 2560

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน เม.ย. 2566

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน มี.ค. 2566

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน ก.พ. 2566

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน ม.ค. 2566

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน ธ.ค. 2565

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน พ.ย. 2565

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน ต.ค. 2565

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน ก.ย. 2565

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน ส.ค. 2565

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน ก.ค. 2565

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน มิ.ย. 2565

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน พ.ค. 2565

กองทุนการออมแห่งชาติของไทย เดือน เม.ย. 2565

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน เม.ย. 2566

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน มี.ค. 2566

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน ก.พ. 2566

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน ม.ค. 2566

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน ธ.ค. 2565

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน พ.ย. 2565

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน ต.ค. 2565

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน ก.ย. 2565

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน ส.ค. 2565

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน ก.ค. 2565

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน มิ.ย. 2565

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน พ.ค. 2565

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของไทย เดือน เม.ย. 2565

กองทุนรวมในไทย เดือน เม.ย. 2566

กองทุนรวมในไทย เดือน มี.ค. 2566

กองทุนรวมในไทย เดือน ก.พ. 2566

กองทุนรวมในไทย เดือน ม.ค. 2566

กองทุนรวมในไทย เดือน ธ.ค. 2565

กองทุนรวมในไทย เดือน พ.ย. 2565

กองทุนรวมในไทย เดือน ต.ค. 2565

กองทุนรวมในไทย เดือน ก.ย. 2565

กองทุนรวมในไทย เดือน ส.ค. 2565

กองทุนรวมในไทย เดือน ก.ค. 2565

กองทุนรวมในไทย เดือน มิ.ย. 2565

กองทุนรวมในไทย เดือน พ.ค. 2565

กองทุนรวมในไทย เดือน เม.ย. 2565

กองทุนรวมในไทย: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เดือน ส.ค. 2561

กองทุนรวมในไทย: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เดือน ก.ค. 2561

กองทุนรวมในไทย: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เดือน มิ.ย. 2561

กองทุนรวมในไทย: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เดือน พ.ค. 2561

กองทุนรวมในไทย: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เดือน เม.ย. 2561

กองทุนรวมในไทย: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เดือน มี.ค. 2561

กองทุนรวมในไทย: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เดือน ก.พ. 2561

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในไทย เดือน ม.ค. 2561


อัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาท เดือน พ.ค. 2566

ค่าเงินบาท เดือน เม.ย. 2566

ค่าเงินบาท เดือน มี.ค. 2566

ค่าเงินบาท เดือน ก.พ. 2566

ค่าเงินบาท เดือน ม.ค. 2566

ค่าเงินบาท เดือน ธ.ค. 2565

ค่าเงินบาท เดือน พ.ย. 2565

ค่าเงินบาท เดือน ต.ค. 2565

ค่าเงินบาท เดือน ก.ย. 2565

ค่าเงินบาท เดือน ส.ค. 2565

ค่าเงินบาท เดือน ก.ค. 2565

ค่าเงินบาท เดือน มิ.ย. 2565

ค่าเงินบาท เดือน พ.ค. 2565

ค่าเงินบาท เดือน เม.ย. 2565


อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เดือน เม.ย. 2566

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เดือน มี.ค. 2566

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เดือน ก.พ. 2566

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. 2566

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เดือน ธ.ค. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เดือน พ.ย. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เดือน ต.ค. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เดือน ก.ค. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เดือน พ.ค. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เดือน เม.ย. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน เม.ย. 2566

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน มี.ค. 2566

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน ก.พ. 2566

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน ม.ค. 2566

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน ธ.ค. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน พ.ย. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน ต.ค. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน ก.ย. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน ส.ค. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน ก.ค. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน มิ.ย. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน พ.ค. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงของไทย เดือน เม.ย. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน พ.ค. 2566

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน มี.ค. 2566

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน ม.ค. 2566

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน พ.ย. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน ก.ย. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน ส.ค. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน มิ.ย. 2565

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย เดือน มี.ค. 2565

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน พ.ค. 2566

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน เม.ย. 2566

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มี.ค. 2566

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.พ. 2566

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ม.ค. 2566

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ธ.ค. 2565

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน พ.ย. 2565

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ต.ค. 2565

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ย. 2565

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ส.ค. 2565

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ค. 2565

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มิ.ย. 2565

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน พ.ค. 2565


ปริมาณเงิน

ปริมาณเงินของไทย เดือน เม.ย. 2566

ปริมาณเงินของไทย เดือน มี.ค. 2566

ปริมาณเงินของไทย เดือน ก.พ. 2566

ปริมาณเงินของไทย เดือน ม.ค. 2566

ปริมาณเงินของไทย เดือน ธ.ค. 2565

ปริมาณเงินของไทย เดือน พ.ย. 2565

ปริมาณเงินของไทย เดือน ต.ค. 2565

ปริมาณเงินของไทย เดือน ก.ย. 2565

ปริมาณเงินของไทย เดือน ส.ค. 2565

ปริมาณเงินของไทย เดือน ก.ค. 2565

ปริมาณเงินของไทย เดือน มิ.ย. 2565

ปริมาณเงินของไทย เดือน พ.ค. 2565

ปริมาณเงินของไทย เดือน เม.ย. 2565


อื่นๆ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q1/2566

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q4/2565

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q3/2565

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q2/2565

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q1/2565

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q4/2564

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q2/2564

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q1/2564

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q4/2563

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q3/2563

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q2/2563

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q1/2563

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q4/2562

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q3/2562

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q2/2562

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q1/2562

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q4/2561

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q3/2561

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q2/2561

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q1/2561

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q4/2560

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารพาณิชย์ในไทย Q2/2560

ธุรกรรมผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มี.ค. 2566

ธุรกรรมผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.พ. 2566

ธุรกรรมผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ม.ค. 2566

ธุรกรรมผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ธ.ค. 2565

ธุรกรรมผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน พ.ย. 2565

ธุรกรรมผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ต.ค. 2565

ธุรกรรมผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ย. 2565

ธุรกรรมผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ส.ค. 2565

ธุรกรรมผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน ก.ค. 2565

ธุรกรรมผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มิ.ย. 2565

ธุรกรรมผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน พ.ค. 2565

ธุรกรรมผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน เม.ย. 2565

ธุรกรรมผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เดือน มี.ค. 2565

นโยบายการเงินและการคลัง ในโลกแห่งความผันผวน

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q1/2566

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q4/2565

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q3/2565

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q2/2565

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q1/2565

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q4/2564

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q2/2564

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q1/2564

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q4/2563

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q2/2563

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q1/2563

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q4/2562

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q3/2562

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q2/2562

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q1/2562

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q4/2561

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q3/2561

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q2/2561

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q1/2561

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q4/2560

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q3/2560

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q2/2560

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q1/2560

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q4/2559

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q3/2559

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามการเปลี่ยนแปลง Q2/2559

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ Q4/2565

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มิ.ย. 2565

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มี.ค. 2565

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ธ.ค. 2564

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ก.ย. 2564

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มิ.ย. 2564

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มี.ค. 2564

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ธ.ค. 2563

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ก.ย. 2563

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มิ.ย. 2563

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มี.ค. 2563

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ธ.ค. 2562

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน ก.ย. 2562

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มิ.ย. 2562

NPL ของธนาคารพาณิชย์ในไทย จำแนกตามประเภทธุรกิจ เดือน มี.ค. 2562

ภาคเศรษฐกิจ: เกษตร

การผลิต

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน เม.ย. 2566

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน มี.ค. 2566

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน ก.พ. 2566

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน ม.ค. 2566

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน ธ.ค. 2565

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน พ.ย. 2565

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน ต.ค. 2565

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน ก.ย. 2565

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน ส.ค. 2565

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน ก.ค. 2565

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน มิ.ย. 2565

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน พ.ค. 2565

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน เม.ย. 2565

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน มี.ค. 2565

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน ก.พ. 2565

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน ม.ค. 2565

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน ธ.ค. 2564

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย เดือน พ.ย. 2564

การส่งออก

การส่งออกกลุ่มข้าวของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกกลุ่มยางพาราของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกกลุ่มไก่แปรรูปของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกกลุ่มข้าวของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มยางพาราของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มไก่แปรรูปของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มข้าวของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกกลุ่มยางพาราของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกกลุ่มไก่แปรรูปของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกกลุ่มข้าวของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มยางพาราของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มไก่แปรรูปของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มข้าวของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มยางพาราของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มไก่แปรรูปของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มไก่แปรรูปของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มข้าวของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มยางพาราของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มข้าวของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มยางพาราของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มไก่แปรรูปของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มข้าวของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มยางพาราของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มไก่แปรรูปของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มข้าวของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มยางพาราของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มไก่แปรรูปของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มข้าวของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มยางพาราของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มไก่แปรรูปของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มข้าวของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มยางพาราของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มไก่แปรรูปของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มข้าวของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มยางพาราของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มไก่แปรรูปของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มข้าวของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มยางพาราของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มไก่แปรรูปของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกข้าวของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกข้าวของไทย เดือน ธ.ค. 2564

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน ธ.ค. 2564

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน ธ.ค. 2564

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน ธ.ค. 2564

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน ธ.ค. 2564

การส่งออกข้าวของไทย เดือน พ.ย. 2564

การส่งออกยางพาราของไทย เดือน พ.ย. 2564

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทย เดือน พ.ย. 2564

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เดือน พ.ย. 2564

การส่งออกไก่แปรรูปของไทย เดือน พ.ย. 2564

การนำเข้า

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้ากลุ่มเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้ากลุ่มผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้ากลุ่มปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้ากลุ่มพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย เม.ย. 2566

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย มี.ค. 2566

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้ากลุ่มเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้ากลุ่มผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้ากลุ่มปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้ากลุ่มพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ก.พ. 2566

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ม.ค. 2566

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ธ.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ต.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ก.ย. 2565

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ส.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ก.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย มิ.ย. 2565

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย พ.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน เม.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน เม.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน เม.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน เม.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย เม.ย. 2565

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน มี.ค. 2565

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน มี.ค. 2565

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน มี.ค. 2565

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน มี.ค. 2565

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย มี.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน ธ.ค. 2564

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน ธ.ค. 2564

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน ธ.ค. 2564

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน ธ.ค. 2564

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย ธ.ค. 2564

การนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย เดือน พ.ย. 2564

การนำเข้าเนื้อสัตว์สำหรับการบริโภคของไทย เดือน พ.ย. 2564

การนำเข้าผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งของไทย เดือน พ.ย. 2564

การนำเข้าปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็งของไทย เดือน พ.ย. 2564

การนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ของไทย พ.ย. 2564

ราคา

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน เม.ย. 2566

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน มี.ค. 2566

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน ก.พ. 2566

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน ม.ค. 2566

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน ธ.ค. 2565

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน พ.ย. 2565

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน ต.ค. 2565

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน ก.ย. 2565

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน ส.ค. 2565

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน ก.ค. 2565

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน มิ.ย. 2565

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน พ.ค. 2565

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน เม.ย. 2565

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน มี.ค. 2565

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน ก.พ. 2565

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน ม.ค. 2565

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน ธ.ค. 2564

ดัชนีรายได้เกษตรกรของไทย เดือน พ.ย. 2564

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ก.พ. 2565

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ม.ค. 2565

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน ธ.ค. 2564

ราคาปศุสัตว์ของไทย เดือน พ.ย. 2564

ภาคเศรษฐกิจ: อุตสาหกรรม

การผลิต

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตกลุ่มเบียร์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์นมของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่นของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตกลุ่มโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตกลุ่มสัตว์น้ำกระป๋องของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อาหารของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตกลุ่มสัตว์ปีกแช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดน้ำมันปาล์มของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตกลุ่มอาหารสัตว์สำเร็จรูปของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดเครื่องดี่มของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดเครื่องประดับของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน เม.ย. 2566

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตกลุ่มเบียร์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์นมของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่นของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตกลุ่มโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตกลุ่มสัตว์น้ำกระป๋องของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อาหารของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตกลุ่มสัตว์ปีกแช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดน้ำมันปาล์มของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตกลุ่มอาหารสัตว์สำเร็จรูปของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดเครื่องดี่มของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดเครื่องประดับของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน มี.ค. 2566

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตกลุ่มเบียร์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์นมของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่นของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตกลุ่มโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตกลุ่มสัตว์น้ำกระป๋องของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อาหารของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตกลุ่มสัตว์ปีกแช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดน้ำมันปาล์มของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตกลุ่มอาหารสัตว์สำเร็จรูปของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดเครื่องดี่มของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดเครื่องประดับของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน ก.พ. 2566

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตกลุ่มเบียร์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์นมของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่นของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตกลุ่มโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตกลุ่มสัตว์น้ำกระป๋องของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อาหารของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตกลุ่มสัตว์ปีกแช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดน้ำมันปาล์มของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตกลุ่มอาหารสัตว์สำเร็จรูปของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดเครื่องดี่มของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดเครื่องประดับของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน ม.ค. 2566

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเบียร์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์นมของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่นของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์น้ำกระป๋องของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อาหารของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์ปีกแช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดน้ำมันปาล์มของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มอาหารสัตว์สำเร็จรูปของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องดี่มของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องประดับของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน ธ.ค. 2565

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มเบียร์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์นมของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่นของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์น้ำกระป๋องของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อาหารของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์ปีกแช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดน้ำมันปาล์มของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มอาหารสัตว์สำเร็จรูปของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดเครื่องดี่มของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดเครื่องประดับของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน พ.ย. 2565

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเบียร์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์นมของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่นของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตกลุ่มโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์น้ำกระป๋องของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อาหารของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์ปีกแช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดน้ำมันปาล์มของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตกลุ่มอาหารสัตว์สำเร็จรูปของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องดี่มของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องประดับของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน ต.ค. 2565

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตกลุ่มเบียร์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์นมของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่นของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตกลุ่มโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์น้ำกระป๋องของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อาหารของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์ปีกแช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดน้ำมันปาล์มของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตกลุ่มอาหารสัตว์สำเร็จรูปของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดเครื่องดี่มของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดเครื่องประดับของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน ก.ย. 2565

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเบียร์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์นมของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่นของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตกลุ่มโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์น้ำกระป๋องของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อาหารของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์ปีกแช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดน้ำมันปาล์มของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตกลุ่มอาหารสัตว์สำเร็จรูปของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องดี่มของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องประดับของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน ส.ค. 2565

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเบียร์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์นมของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่นของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตกลุ่มโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์น้ำกระป๋องของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อาหารของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์ปีกแช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดน้ำมันปาล์มของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตกลุ่มอาหารสัตว์สำเร็จรูปของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องดี่มของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องประดับของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน ก.ค. 2565

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มเบียร์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์นมของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่นของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์น้ำกระป๋องของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อาหารของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์ปีกแช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดน้ำมันปาล์มของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มอาหารสัตว์สำเร็จรูปของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดเครื่องดี่มของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดเครื่องประดับของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน มิ.ย. 2565

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเบียร์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์นมของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่นของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์น้ำกระป๋องของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อาหารของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์ปีกแช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดน้ำมันปาล์มของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มอาหารสัตว์สำเร็จรูปของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องดี่มของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องประดับของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน พ.ค. 2565

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตกลุ่มเบียร์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์นมของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่นของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตกลุ่มโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์น้ำกระป๋องของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อาหารของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์ปีกแช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดน้ำมันปาล์มของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตกลุ่มอาหารสัตว์สำเร็จรูปของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดเครื่องดี่มของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดเครื่องประดับของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน เม.ย. 2565

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเบียร์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์นมของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่นของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตกลุ่มโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์น้ำกระป๋องของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อาหารของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์ปีกแช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดน้ำมันปาล์มของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตกลุ่มอาหารสัตว์สำเร็จรูปของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องดี่มของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องประดับของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน มี.ค. 2565

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตกลุ่มเบียร์ของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์นมของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่นของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตกลุ่มโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์น้ำกระป๋องของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อาหารของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์ปีกแช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดน้ำมันปาล์มของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตกลุ่มอาหารสัตว์สำเร็จรูปของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดเครื่องดี่มของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดเครื่องประดับของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน ก.พ. 2565

การผลิตเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเบียร์ของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์นมของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 91 ของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตแก๊สโซฮอล์ 95 ของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่นของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสุราของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตรถยนต์นั่งของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตตู้เย็นของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตยางแผ่นและยางแท่งของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ และแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตกลุ่มโซดาและน้ำดื่มของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตกลุ่มน้ำตาลของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตเครื่องซักผ้าของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์น้ำกระป๋องของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตกลุ่มปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อาหารของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตกลุ่มรองเท้าของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตกลุ่มสัตว์ปีกแช่แข็งและแช่เย็นของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตกลุ่มกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดหนัง กระเป๋า และรองเท้าของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดน้ำมันปาล์มของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตกลุ่มอาหารสัตว์สำเร็จรูปของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตกลุ่มผักและผลไม้แปรรูปของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตกลุ่มยางรถของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องแต่งกายของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดโลหะขั้นมูลฐานของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องดี่มของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องประดับของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดผลิตภัณฑ์ยาสูบของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2565

การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย เดือน ม.ค. 2565

การส่งออก

การส่งออกหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกกลุ่มสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกกลุ่มเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกกลุ่มอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดเม็ดพลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกกลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกกลุ่มน้ำตาลทรายของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกกลุ่มเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกกลุ่มเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกกลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดปูนซีเมนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกกลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดอาหารของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกกลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกกลุ่มรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกกลุ่มผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกกลุ่มตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดยานยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน เม.ย. 2566

การส่งออกกลุ่มสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดเม็ดพลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มน้ำตาลทรายของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดปูนซีเมนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดอาหารของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดยานยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน มี.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกกลุ่มเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกกลุ่มอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกกลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกกลุ่มน้ำตาลทรายของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกกลุ่มเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกสิขนค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกกลุ่มเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกกลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกกลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดอาหารของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกกลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกกลุ่มรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกกลุ่มผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกกลุ่มตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน ก.พ. 2566

การส่งออกกลุ่มสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มน้ำตาลทรายของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกสิขนค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดอาหารของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน ม.ค. 2566

การส่งออกกลุ่มสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มน้ำตาลทรายของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดอาหารของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน ธ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดเม็ดพลาสติกของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มน้ำตาลทรายของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกสิขนค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดปูนซีเมนต์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดอาหารของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดยานยนต์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน พ.ย. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มน้ำตาลทรายของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกสิขนค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดอาหารของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน ต.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มน้ำตาลทรายของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกสิขนค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดอาหารของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน ก.ย. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มน้ำตาลทรายของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกสิขนค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดอาหารของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน ส.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดเม็ดพลาสติกของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มน้ำตาลทรายของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกสิขนค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดปูนซีเมนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดอาหารของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน ก.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดเม็ดพลาสติกของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มน้ำตาลทรายของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกสิขนค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดปูนซีเมนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดอาหารของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดยานยนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน มิ.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดเม็ดพลาสติกของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มน้ำตาลทรายของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกสิขนค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดปูนซีเมนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดอาหารของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกกลุ่มตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดยานยนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน พ.ค. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องดื่มของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดเม็ดพลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มน้ำตาลทรายของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดปูนซีเมนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดอาหารของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกกลุ่มตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดยานยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน เม.ย. 2565

การส่งออกเครื่องดื่มของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกเครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิวของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกเครื่องยนต์สันดาปภายในของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกหมวดอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกเครื่องจักรกลของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกเม็ดพลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกน้ำตาลทรายของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกหมวดสิ่งทอของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกปูนซีเมนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกอาหารของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกรองเท้าและชิ้นส่วนของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกรถจักรยานยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกรถยนต์นั่งของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกผลไม้กระป๋องและแปรรูปของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกยานยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2565

การส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เดือน มี.ค. 2565

การนำเข้า

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้ากลุ่มอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้าหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้ากลุ่มถ่านหิน เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันดิบของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้ากลุ่มผ้าผืนของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้ากลุ่มปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้ากลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้ากลุ่มเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้าหมวดเพชร พลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้ากลุ่มก๊าซธรรมชาติ เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้าหมวดสินแร่โลหะอื่น เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้าหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้ากลุ่มส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้าหมวดเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้าหมวดสิ่งทอของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้าหมวดยานยนต์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้าหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้ากลุ่มด้ายและเส้นใยของไทย เดือน เม.ย. 2566

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้าหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มถ่านหิน เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันดิบของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มผ้าผืนของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้าหมวดเพชร พลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มก๊าซธรรมชาติ เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้าหมวดสินแร่โลหะอื่น เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้าหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้าหมวดเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้าหมวดสิ่งทอของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้าหมวดยานยนต์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้าหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มด้ายและเส้นใยของไทย เดือน มี.ค. 2566

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้ากลุ่มอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้าหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้ากลุ่มถ่านหิน เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันดิบของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้ากลุ่มผ้าผืนของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้ากลุ่มปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้ากลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้ากลุ่มเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้าหมวดเพชร พลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้ากลุ่มก๊าซธรรมชาติ เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้าหมวดสินแร่โลหะอื่น เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้าหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้ากลุ่มส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้าหมวดเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้าหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้าหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้าหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้ากลุ่มด้ายและเส้นใยของไทย เดือน ก.พ. 2566

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้าหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มถ่านหิน เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันดิบของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มผ้าผืนของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้าหมวดเพชร พลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มก๊าซธรรมชาติ เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้าหมวดสินแร่โลหะอื่น เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้าหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้าหมวดเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้าหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้าหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้าหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้ากลุ่มด้ายและเส้นใยของไทย เดือน ม.ค. 2566

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มถ่านหิน เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันดิบของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มผ้าผืนของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเพชร พลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มก๊าซธรรมชาติ เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดสินแร่โลหะอื่น เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มด้ายและเส้นใยของไทย เดือน ธ.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มถ่านหิน เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันดิบของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มผ้าผืนของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเพชร พลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มก๊าซธรรมชาติ เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดสินแร่โลหะอื่น เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดสิ่งทอของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดยานยนต์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มด้ายและเส้นใยของไทย เดือน พ.ย. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มถ่านหิน เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันดิบของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มผ้าผืนของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเพชร พลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มก๊าซธรรมชาติ เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้าหมวดสินแร่โลหะอื่น เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้าหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้าหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้าหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้าหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มด้ายและเส้นใยของไทย เดือน ต.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มถ่านหิน เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันดิบของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มผ้าผืนของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเพชร พลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มก๊าซธรรมชาติ เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้าหมวดสินแร่โลหะอื่น เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้าหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้าหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้าหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้าหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มด้ายและเส้นใยของไทย เดือน ก.ย. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันดิบของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มผ้าผืนของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเพชร พลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มก๊าซธรรมชาติ เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้าหมวดสินแร่โลหะอื่น เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้าหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มถ่านหิน เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้าหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้าหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้าหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มด้ายและเส้นใยของไทย เดือน ส.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มถ่านหิน เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันดิบของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มผ้าผืนของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเพชร พลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มก๊าซธรรมชาติ เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้าหมวดสินแร่โลหะอื่น เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้าหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้าหมวดสิ่งทอของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้าหมวดยานยนต์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้าหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มด้ายและเส้นใยของไทย เดือน ก.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันดิบของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มผ้าผืนของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเพชร พลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มก๊าซธรรมชาติ เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดสินแร่โลหะอื่น เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มถ่านหิน เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดสิ่งทอของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดยานยนต์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้าหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มด้ายและเส้นใยของไทย เดือน มิ.ย. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มถ่านหิน เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันดิบของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มผ้าผืนของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเพชร พลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องจักรกลของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มก๊าซธรรมชาติ เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมนอกการเกษตรของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดสินแร่โลหะอื่น เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันสำเร็จรูปของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดสิ่งทอของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดยานยนต์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้าหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้ากลุ่มด้ายและเส้นใยของไทย เดือน พ.ค. 2565

การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เดือน เม.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเคมีภัณฑ์ของไทย เดือน เม.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของไทย เดือน เม.ย. 2565

การนำเข้ากลุ่มน้ำมันดิบของไทย เดือน เม.ย. 2565

การนำเข้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของไทย เดือน เม.ย. 2565