สานต่อให้ทุกฝันของข้าราชการผู้รับบำนาญเป็นจริง

เกษียณแล้ว ก็ยังกู้ได้

ข้าราชการผู้รับบำนาญสามารถยื่นกู้เพื่อนำไปใช้จ่ายได้ตามต้องการ จะใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ท่องเที่ยว หรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินยอดบำเหน็จตกทอดคงเหลือ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

เพียงนำหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

จ่ายเบาๆ เฉพาะดอกเบี้ย หรือชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

ผ่อนน้อย ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี 

อนุมัติง่าย... รับเงินรวดเร็วทันใจ

ฟรี! ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อสะดวกสบายด้วยกรมบัญชีกลางหักเงินบำนาญรายเดือน เพื่อชำระหนี้คืนธนาคารโดย ตรง

สมัครสินเชื่อข้าราชการบำนาญ คุ้ม 2 ต่อ

เพียงสมัครสินเชื่อข้าราชการบำนาญ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64 รับความคุ้มค่า 2 ต่อ • ต่อที่ 1: รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ MLR-1.50% = 3.75% ในปีแรก และปีต่อไป MLR-1.25% = 4.0%*
 • ต่อที่ 2: รับฟรี ร่มไม้เท้า มูลค่า 259 บาท จำนวน 1 คัน เมื่อได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ 

 


ดูรายละเอียด หมายเหตุ: *อัตราดอกเบี้ย MLR ปัจจุบันของธนาคาร ณ วันที่ 17 มิ.ย. 64 = 5.25% ต่อปี

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • จำกัดสิทธิเฉพาะลูกค้ารายใหม่ 1,000 ท่านแรก ที่สมัครสินเชื่อข้าราชการบำนาญและได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64 เท่านั้น
 • สงวนสิทธิให้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และรับของสมนาคุณ ณ สาขาที่ยื่นเอกสารสมัครสินเชื่อเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่รับเปลี่ยน หรือคืนของสมนาคุณ ภายหลังที่มีการส่งมอบและลงนามรับมอบจากผู้รับเรียบร้อยแล้ว
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมใช้ร่วมกันกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333

รายละเอียดสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • มีสัญชาติไทย และเป็นข้าราชการผู้รับบำนาญ หรือลูกจ้างผู้รับบำเหน็จรายเดือน
 • อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว ไม่เกิน 90 ปี 
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร 
 • มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงิน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพที่ต้องการใช้เป็นบัญชีเพื่อรับโอนเงินกู้

 

สะดวกสบายด้วยบริการและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยคุณเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ

เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สินเชื่อข้าราชการบำนาญ
เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่อข้าราชการบำนาญ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ