สานต่อให้ทุกฝันของข้าราชการผู้รับบำนาญเป็นจริง

เกษียณแล้ว ก็ยังกู้ได้

ข้าราชการผู้รับบำนาญสามารถยื่นกู้เพื่อนำไปใช้จ่ายได้ตามต้องการ จะใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ท่องเที่ยว หรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินยอดบำเหน็จตกทอดคงเหลือ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

เพียงนำหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

จ่ายเบาๆ เฉพาะดอกเบี้ย หรือชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

ผ่อนน้อย ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี 

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง = 4.50%-6.05% ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 29 เมษายน 2567 = 7.05% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

รายละเอียดสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
  • มีสัญชาติไทย และเป็นข้าราชการผู้รับบำนาญ หรือลูกจ้างผู้รับบำเหน็จรายเดือน
  • อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว ไม่เกิน 90 ปี 
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร 
  • มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงิน
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพที่ต้องการใช้เป็นบัญชีเพื่อรับโอนเงินกู้

 

สะดวกสบายด้วยบริการและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยคุณเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ

เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ สินเชื่อข้าราชการบำนาญ
เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่อข้าราชการบำนาญ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ