ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแผนประหยัดภาษี



Disclaimer

  • Financial Calculator นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านตระหนักถึงการออมเงินและการลงทุนเพื่อเป้าหมายทางการเงินต่างๆ รวมถึงการวางแผนภาษีของท่าน มิได้เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ การลงทุน การจัดการลงทุน หรือประกันชีวิตแต่อย่างใด และมิได้เป็นการเสนอขายหรือเชื้อเชิญท่านเพื่อให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการใดๆ ทั้งสิ้นของธนาคารกรุงเทพ ฉะนั้น ในกรณีที่ท่านประสงค์จะฝากเงิน ขอสินเชื่อ ลงทุน หรือซื้อประกันชีวิตอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ โปรดขอรับข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจในข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ก่อน
  • Financial Calculator นี้ เป็นเพียงเครื่องมือช่วยคำนวณเป้าหมายทางการเงินต่างๆ โดยสูตรการคำนวณ ยึดหลักการตามการวางแผนข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ข้อมูลหรือสูตรการคำนวณต่างๆ อาจจะไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อจำกัดในการกรอกข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงไปของเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ดังนั้น Financial Calculators นี้ ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานในการนำมาอ้างอิงถึงความสำเร็จของเป้าหมายทางการเงินนั้นๆ
  • Financial Calculator นี้ ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานหรือใช้ประกอบการทำธุรกรรมใดๆ กับธนาคารกรุงเทพได้ ธนาคารกรุงเทพไม่ได้รับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน และความสมบูรณ์