จุดเด่นกองทุน

โอกาสการลงทุน

ในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG)

กลยุทธ์การลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เมื่อลงทุนตามเงื่อนไขของ
กรมสรรพากร

รายละเอียดกองทุน

ชื่อกองทุน
กองทุนรวมบัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน (B-TOP-THAIESG)
ความเสี่ยง
ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)
ประเภทกองทุน
 • กองทุนรวมตราสารทุน
 • กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
 • กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
 • กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
 • กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
 • กลุ่ม Equity General
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต.ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ ในระหว่างที่มีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก จำนวนหลักทรัพย์ดังกล่าวจะไม่เกิน 12 บริษัท
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน
 • สาขาธนาคารกรุงเทพ
ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
 • โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (รายการหลังเวลา 16.00 น. หรือ รายการในวันหยุดทำการซื้อขายถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไป)  ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้อง Update แอปโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน (3.30.3) จึงสามารถทำรายการซื้อได้ หมายเหตุ : ช่องทางโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ยังไม่เปิดให้บริการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญกองทุน

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลต่างๆ ของกองทุนรวมบัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน (B-TOP-THAIESG)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม คู่มือการลงทุนในกองทุนรวม Thai ESG

คำเตือน

 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษีและผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม Thai ESG ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ