ราคาหน่วยลงทุนประจำวันที่ :
ประเภทกองทุน กองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
  1. *ราคารับซื้อคืนของกองทุนดังกล่าวยังมิได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซื่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือครอง รายละเอียดโปรดอ่านหนังสือชี้ชวน
  2. **ราคาขายหรือราคารับซื้อคืนจะประกาศภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
หมายเหตุ: ข้อมูลที่ปรากฏอยู่นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอบนเว็บไซต์ของธนาคารเท่านั้น โดยธนาคารได้จัดทำและรวบรวมจากข้อมูลล่าสุด และอยู่บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ธนาคารและพนักงานธนาคารไม่รับผิดชอบในการกระทำการใดๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว


กองทุนเปิด :-
ราคาหน่วยลงทุนสูงสุด มูลค่าหน่วยลงทุน
In the selected period
During the last 12 months
Since inception
ราคาหน่วยลงทุนต่ำสุด มูลค่าหน่วยลงทุน
In the selected period
During the last 12 months
Since Inception
กองทุนเปิด :-
NAV เริ่มต้นNAV สิ้นสุด
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
26/07/2017 12.9764 12.9764 12.9764

Remark

  1. *ราคารับซื้อคืนของกองทุนดังกล่าวยังมิได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซื่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือครอง รายละเอียดโปรดอ่านหนังสือชี้ชวน
  2. **ราคาขายหรือราคารับซื้อคืนจะประกาศภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

Disclaimer

  • ข้อมูลที่ปรากฏอยู่นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลเท่านั้น โดยธนาคารได้จัดทำและรวบรวมจากข้อมูลล่าสุด และอยู่บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ แต่ธนาคารและพนักงานธนาคารมิอาจรับประกันการกระทำการใดๆ อันเกิดขึ้นจากข้อมูลดังกล่าวได้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้ความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ประกอบการพิจารณาด้วย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ