เพราะธนาคารกรุงเทพเชื่อว่า "บุคลากรคือผู้ร่วมสานอนาคต" ธนาคารจึงพร้อมสนับสนุน และให้โอกาสพนักงานได้เรียนรู้ แสดงความสามารถและศักยภาพ เพื่อความเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งต้องการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานในหลากหลายสายงาน

กิจกรรมรับสมัครงาน

เปิดโอกาสสู่ความสำเร็จ กับอนาคตที่คุณเลือกได้

กลุ่มงาน Transaction Banking

ตำแหน่ง: Product Development / Sales and Marketing / Client Implementation
ส่งใบสมัคร (CV) ผ่านทางอีเมลได้แล้ววันนี้

เจ้าหน้าที่ Call Center

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ Call Center (ลูกจ้างตามสัญญา)
ลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ จนกว่าครบตามจำนวนที่ต้องการ

เจ้าหน้าที่การตลาด 
Bancassurance

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
ลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ จนกว่าครบตามจำนวนที่ต้องการ

การปรับตัวสู่ความเป็นดิจิทัล

การปรับตัวสู่ความเป็นดิจิทัล กับการเฟ้นหาคนไอทีมาร่วมงาน ธนาคารกรุงเทพรับรู้ความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมธนาคารและการเงิน จึงได้เตรียมการปรับตัวทั้งในเชิงเทคโนโลยีและกระบวนการทำงาน โดยได้มองหานักพัฒนาและวิศวกรฝ่ายไอทีมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

คุณวริทธิ์ ธโนปจัย

AVP ฝ่ายนวัตกรรม Bangkok Bank INNOHUB

คุณสุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์

IT Security Specialist

คุณปุณยวีร์ ภู่ระหงษ์

Senior Data Scientist

Bangkok Bank Careers

ช่องทางสมัครงาน

ค้นหาตำแหน่งงานว่างตามกลุ่มงาน          

ค้นหาตำแหน่งงาน ตามสถานที่ปฏิบัติงาน

ค้นหาตำแหน่งงานทั้งหมด          

ตรวจสอบและแก้ไขประวัติการสมัครงาน   

ฝากประวัติส่วนตัวโดยย่อ

(กรณีต้องการให้เจ้าหน้าที่แนะนำตำแหน่งงาน)

การดูแลพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ ดูแลพนักงานตลอดชีวิตการทำงาน เพื่อมอบความอบอุ่นใจ และมั่นคงทั้งด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถร่วมสนุกในกิจกรรมกับสโมสร ชมรมกีฬาและสมาคมต่างๆ ของธนาคาร และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ Fitness ณ สำนักงานใหญ่

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญและสนับสนุน พนักงานทุกคนจึงได้รับโอกาสในการเรียนรู้ให้เกิดความก้าวหน้าและเติบโตอย่างมืออาชีพ ธนาคารได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมพนักงานพัฒนาทั้งด้าน Technical Skill, Soft Skill และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบ Life Long Learning ในพนักงานทุกระดับชั้น นอกจากนี้ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน และเข้าถึงง่าย เช่น การเรียน e-Learning, Mobile Application และ Virtual Classroom เป็นต้น ตลอดจนการศึกษาดูงานในแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร

แนะนำการเรียนรู้สำหรับพนักงานใหม่

 

 

โอกาสท้าทายที่ธนาคารกรุงเทพ

ก้าวไปด้วยกัน กับอนาคตที่คุณเลือกได้

โครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคาร
คู่บ้านคู่เมือง (SIP)

มาร่วมเรียนรู้ แบ่งปันและสร้างประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจ พัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และทำกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการนักศึกษาฝึกงาน

ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาทักษะต่างๆ จากการปฏิบัติงานจริง เตรียมพร้อมการทำงานในอนาคต

ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ

ร่วมสร้างความสำเร็จ และเติบโตไปกับเรา สำหรับพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศและในประเทศ

สมัครงาน

ข่าวสารการรับสมัครงาน

สำหรับผู้สนใจร่วมงานกับธนาคาร สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงาน รวมทั้งอัปเดตข่าวสารอื่นๆ ของธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ

 

    

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลการรับสมัครงาน
โทร. (66) 0 2031 3001

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลการรับสมัครงาน
โทร. (66) 0 2031 3001

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ