ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาทักษะต่างๆ จากการปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์โครงการ

เรียนรู้ประสบการณ์จริง

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ทำงานจริงที่นอกเหนือจากในห้องเรียน

สร้างสรรค์ความคิด

สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

พัฒนาศักยภาพ

มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

สมัครร่วมโครงการ

ภาคฤดูร้อน

โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3

ภาคสหกิจศึกษา

โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาปริญญาโท

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 063 213 4315
หรือ (66) 0 2296 8170

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 063 213 4315
หรือ (66) 0 2296 8170