รายละเอียดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

ประจำปี 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 • เป็นนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 โดยไม่จำกัดสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาที่เรียน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
 • คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ระยะเวลาฝึกงาน

 

ประมาณ 40 วัน ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

 

สถานที่ฝึกงาน

 

 • สำนักงานใหญ่สีลม
 • สำนักงานพระราม 3
 • สำนักงานพระราม 9
 • สำนักงานพลับพลาไชย/วรจักร
 • สาขาธนาคารในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 

เบี้ยเลี้ยงการฝึกงาน


พิจารณาให้ตามวันและเวลาที่เข้าฝึกจริง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายระหว่างการฝึกงาน ตามนโยบายของธนาคาร

 

กำหนดการรับสมัคร

 

เปิดรับสมัครผ่านการลงทะเบียน QR ในกิจกรรม Job Fair ณ มหาวิทยาลัย
วันที่ 15 กันยายน 2562 - 31 มกราคม 2563

เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร

วันที่ 2 มกราคม - 31 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เพื่อคัดเลือกและสัมภาษณ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมกลุ่มเพื่อคัดเลือกตามคุณลักษณะที่ธนาคารต้องการ  วันที่ 7 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 1 เมษายน 2563

ปฐมนิเทศการฝึกงาน วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ระยะเวลาฝึกงาน

วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563

ปัจฉิมนิเทศการฝึกงาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

หมายเหตุ:

 

 • นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาในระยะเวลาโครงการฝึกงานตามช่วงเวลาที่ประกาศ
 • การฝึกในช่วงเวลานอกเหนือจากที่ประกาศ ให้เป็นไปตามการพิจารณาของธนาคาร
 • ขั้นตอนการคัดเลือกและจำนวนการจัดรับนักศึกษาพิจารณาจากความเหมาะสมและความพร้อมของธนาคารในช่วงเวลาที่ประกาศไว้
 • ธนาคารจะออกหนังสือรับรองการฝึกงานให้ เฉพาะนักศึกษาที่เข้าฝึกงานไม่ต่ำกว่า 80% ของช่วงเวลาตามที่กำหนด

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุวลักษณ์ ชีวะมงคล โทร. (66) 0 2685 7855

 

 

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (66)
0 2685 7855

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (66)
0 2685 7855