จุดเด่นบริการ

เชี่ยวชาญระดับสากล

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร พร้อมให้บริการ

บริหารเต็มประสิทธิภาพ

ระบบงานประสิทธิภาพสูง เพื่อให้บริการดูแลผลประโยชน์ให้กับกองทุน ทั้งที่ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

มั่นใจได้

ธนาคารมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

รายละเอียดบริการ

รับฝากทรัพย์สิน คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกำกับดูแลบริษัทจัดการให้จัดการกองทุนรวมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมและกฎหมายกำหนด

สำหรับผู้ใช้บริการ
รายละเอียดบริการ

ดิจิทัลแบงก์กิ้ง

บัวหลวง ไอคัสโตดี

บริการรายงานข้อมูลสถานะของการลงทุนในหลักทรัพย์ออนไลน์ สะดวก ปลอดภัย และติดตามความเคลื่อนไหวในการลงทุนได้ตลอดเวลา

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อเรา
ทะเบียนกองทุนรวม (66) 0 2230 1477
ทะเบียนหุ้นกู้ (66) 0 2230 1478

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อเรา
ทะเบียนกองทุนรวม (66) 0 2230 1477
ทะเบียนหุ้นกู้ (66) 0 2230 1478

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ