รายงานภาวะตลาด

ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดประจำวัน ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาซื้อ-ขายพันธบัตรและตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ และอื่นๆ

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ปรากฏอยู่นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอบนเว็บไซต์ของธนาคารเท่านั้น โดยธนาคารได้จัดทำและรวบรวมจากข้อมูลล่าสุด และอยู่บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ธนาคารและพนักงานธนาคารไม่รับผิดชอบในการกระทำการใดๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ