อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ข้อมูลปัจจุบัน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ร้อยละต่อปี)

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561

ข้อมูลย้อนหลัง

ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน