ลงทุนในกองทุนรวม

1.

เลือก “บัญชี”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

คลิก “...” มุมขวาบน หรือคลิก +เพิ่มบัญชี ใต้รายการบัญชี เพื่อเพิ่มบัญชีของตนเอง

หรือไปที่ “เพิ่มเติม” และเลือกเมนู “เพิ่มบัญชี” เพื่อเพิ่มบัญชีได้เช่นเดียวกัน

4.

เลือกประเภทบัญชี “กองทุนรวม” และระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงบัญชีที่เพิ่มเรียบร้อยแล้วในหน้า “บัญชี”

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

เลือก “กองทุนรวม”

4.

เลือก “กองทุนของคุณ” เพื่อซื้อกองทุนที่เคยมีอยู่แล้ว หรือเลือก “กองทุนอื่น” เพื่อซื้อกองทุนที่ซื้อเป็นครั้งแรก หรือช่วง IPO

5.

ตรวจสอบรายละเอียดกองทุน และกด “ซื้อ” จากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”

6.

เลือกบัญชีที่ต้องการหักเงิน กรอกจำนวนเงิน และศึกษาข้อมูลกองทุน จากนั้นกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

เลือก “กองทุนรวม” จากนั้นเลือกกองทุนที่ต้องการขาย

4.

ตรวจสอบรายละเอียดกองทุน และกด “ขายคืน” จากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”

5.

กรอกจำนวนเงิน หรือหน่วยลงทุน จากนั้นกด “ต่อไป”

6.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

7.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

เลือก “กองทุนรวม”

4.

เลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน และกด “สับเปลี่ยน”

5.

เลือก “กองทุนของคุณ” เพื่อสับเปลี่ยนกองทุนที่เคยมีอยู่แล้ว หรือเลือก “กองทุนอื่น” เพื่อสับเปลี่ยนกองทุนที่ซื้อเป็นครั้งแรก และกด “ยืนยัน” จากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”

6.

กรอกจำนวนหน่วยลงทุน และกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

เลือกเมนู “กองทุนรวม”

 

4.

คลิก “…” มุมขวาบน

 

5.

เลือก “ยอดซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีรายปี” ระบบจะแสดงยอดรวมของประเภทกองทุนที่มีการซื้อ จากปีปฏิทินล่าสุด คลิกเลือกปีที่ต้องการ หรือคลิก “v” เพื่อย้อนไปปีก่อนหน้า


6.

เลือก “หนังสือรับรองการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี”

7.

เลือก “ปี” และเลือก “เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ที่ต้องการ

 

8.

เลือกดาวน์โหลด หรือให้ส่งอีเมลหนังสือรับรองการซื้อกองทุนที่ต้องการ

 

การประเมินการลงทุน

หากต้องการลงทุนในกองทุนที่ความเสี่ยงสูง หรือซับซ้อน โปรดทำ “แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน”

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

เลือกเมนู “การประเมินการลงทุน”

4.

เลือกเมนู “แบบประเมินการลงทุน” ที่แสดงในหน้าระดับความเสี่ยง

5.

ตอบคำถามแบบประเมิน โดยกด “ต่อไป” เพื่อไปที่คำถามข้อถัดไป และโปรดทำแบบประเมินให้ครบทั้ง 12 ข้อ

6.

กด “ตกลง” เมื่อทำแบบประเมินครบ 12 ข้อ พร้อมระบุรหัสผ่าน 6 หลัก กรณีเข้าใช้งานด้วย Touch ID / Face ID / Finger Print

7.

บันทึกข้อมูลการทำแบบประเมินสำเร็จ พร้อมแสดงผลการประเมิน

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

เลือกเมนู “การประเมินการลงทุน”

4.

เลือกแถบ “ความรู้ในการลงทุน” และกด “แบบประเมินความรู้ในการลงทุน”

5.

ตอบคำถามแบบประเมิน โดยกด “ต่อไป” เพื่อไปที่คำถามข้อถัดไป และโปรดทำแบบประเมินให้ครบทั้ง 4 ข้อ

6.

กด “ตกลง” เมื่อทำแบบประเมินครบ 4 ข้อ พร้อมระบุรหัสผ่าน 6 หลัก กรณีเข้าใช้งานด้วย Touch ID / Face ID / Finger Print

7.

บันทึกข้อมูลการทำแบบประเมินสำเร็จ พร้อมแสดงผลการประเมิน

คลิป VDO


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน