กองทุนรวม

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “กองทุนรวม”

4.

สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุน เลือก “เปิดบัญชี”

สำหรับลูกค้าที่เคยมีบัญชีกองทุนบางประเภทไว้แล้ว สามารถเปิดบัญชีกองทุนประเภทที่ไม่เคยมี ด้วยการเลือกเมนู “กองทุนอื่น” โดยเลือกกองทุนที่ต้องการ และกด “ซื้อ”

5.

เลือกบลจ. และกองทุนที่ต้องการเปิดบัญชี


6.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก กรณีที่เข้าระบบมาด้วย Touch ID / Face ID / Fingerprint

จากนั้นอ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และกด “ต่อไป”

7.

อ่านรายละเอียดหนังสือแสดงความประสงค์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และกด “ยืนยัน”

8.

ระบุข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน และกด “ต่อไป”

9.

ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) จำนวน 3 ข้อ และกด “ยินยอม”

10.

ระบุข้อมูลที่ใช้ในการเปิดบัญชี และกด “ต่อไป”

11.

เลือกบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินค่าขายคืนกองทุน และ/หรือเงินปันผลหน่วยลงทุน และกด “ต่อไป”

12.

เลือกช่องทางการรับเอกสารกองทุน และกด “ต่อไป”

13.

หากยังไม่เคยทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน หรือแบบประเมินฯ หมดอายุ ให้ทำแบบประเมินฯ และกด “ต่อไป”

หากทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนแล้ว ระบบจะพาไปยังขั้นตอนต่อไป

14.

ตรวจสอบรายละเอียดการเปิดบัญชี และกด “ต่อไป”

15.

ถ่ายรูปใบหน้า โดยเลื่อนใบหน้าให้ตรงในกรอบวงกลม และทำตามคำแนะนำเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคล

16.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อยืนยันการเปิดบัญชีกองทุน

17.

แสดงผลการเปิดบัญชีกองทุนสำเร็จ

1.

เลือกเมนู “บัญชี”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

คลิก “...” มุมขวาบน หรือคลิก +เพิ่มบัญชี ใต้รายการบัญชี เพื่อเพิ่มบัญชีของตนเอง

หรือไปที่ “เพิ่มเติม” และเลือกเมนู “เพิ่มบัญชี” เพื่อเพิ่มบัญชีได้เช่นเดียวกัน

4.

เลือกประเภทบัญชี “กองทุนรวม” และระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงบัญชีที่เพิ่มเรียบร้อยแล้วในหน้า “บัญชี”

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “กองทุนรวม”

4.

เลือก “กองทุนของคุณ” เพื่อซื้อกองทุนที่เคยมีอยู่แล้ว หรือเลือก “กองทุนอื่น” เพื่อซื้อกองทุนที่ซื้อเป็นครั้งแรก หรือช่วง IPO

5.

ตรวจสอบรายละเอียดกองทุน และกด “ซื้อ”

จากนั้นอ่านข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการกองทุนรวม และกด “ยอมรับ”

6.

เลือกบัญชีที่ต้องการหักเงิน ระบุจำนวนเงิน

และศึกษาข้อมูลกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน จากนั้นกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “กองทุนรวม” จากนั้นเลือกกองทุนที่ต้องการขาย

4.

ตรวจสอบรายละเอียดกองทุน และกด “ขายคืน” จากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”

5.

กรอกจำนวนเงิน หรือหน่วยลงทุน จากนั้นกด “ต่อไป”

6.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

7.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “กองทุนรวม”

4.

เลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน และกด “สับเปลี่ยน”

5.

เลือก “กองทุนของคุณ” เพื่อสับเปลี่ยนกองทุนที่เคยมีอยู่แล้ว หรือเลือก “กองทุนอื่น” เพื่อสับเปลี่ยนกองทุนที่ซื้อเป็นครั้งแรก และกด “ยืนยัน”

จากนั้นอ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และกด “ยอมรับ”

6.

ระบุจำนวนหน่วยลงทุน และกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

8.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “กองทุนรวม”

4.

เลือกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบถัวเฉลี่ย (DCA) ได้ 2 วิธี

4.1

เลือก “DCA” จากเมนูลัด (เครื่องหมาย +) บนกองทุนที่ต้องการ

หรือ

4.2

เลือกกองทุนที่ต้องการ และเลือก “DCA” ในหน้ารายละเอียดกองทุน

จากนั้นอ่านข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการกองทุนรวม และกด “ยอมรับ”
 
 

5.

ศึกษาข้อมูลกองทุนจาก Fact Sheet และกด “ยืนยัน”

6.

เลือกบัญชีที่ต้องการหักเงิน จากนั้นเลือก
1) จำนวนเงินที่ต้องการหักเป็นประจำทุกเดือน
2) ช่วงเดือนและปีที่เริ่มต้น และสิ้นสุด
หรือเลือก “ไม่ระบุ” หากต้องการให้หักเงินซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีกำหนดสิ้นสุด
3) วันที่หักเงิน

เลือก ยอมรับว่าได้ศึกษาข้อมูลกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุนแล้ว และกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

8.

ทำรายการคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบถัวเฉลี่ยสำเร็จ

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “กองทุนรวม”

4.

กด “รายการรอดำเนินการ”

5.

กด “ไปยังหน้ายกเลิกรายการ”

6.

เลือกรายการที่ต้องการยกเลิก

7.

ตรวจสอบรายละเอียดการทำรายการ จากนั้นกด “ยกเลิกรายการนี้”

8.

กด “ตกลง” เพื่อยืนยันการยกเลิกรายการ

กรณีเข้าใช้งานด้วย Touch ID / Face ID / Fingerprint ระบบจะให้ใส่ Mobile PIN เพื่อยืนยันอีกครั้ง

9.

แสดงผลการยกเลิกรายการสำเร็จ

การแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีฯ

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือกเมนู “กองทุนรวม”

 

4.

คลิก “…” มุมขวาบน

 

5.

เลือก “แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษี”

6.

เลือก บลจ. ที่ต้องการแจ้งความประสงค์

7.

ตรวจสอบรายละเอียดการทำรายการ จากนั้นกด “ยืนยัน”

8.

แสดงผลรายการสำเร็จ

การประเมินการลงทุน

หากต้องการลงทุนในกองทุนที่ความเสี่ยงสูง หรือซับซ้อน โปรดทำ “แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน”

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “การประเมินการลงทุน”

4.

เลือก “แบบทดสอบความรู้ผู้ลงทุน” และกด “แบบทดสอบความรู้ผู้ลงทุนเกี่ยวกับตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน”

5.

ตอบคำถามแบบประเมิน โดยกด “ต่อไป” เพื่อไปที่คำถามข้อถัดไป และโปรดทำแบบประเมินให้ครบทั้ง 7 ข้อ

6.

กด “ตกลง” เมื่อทำแบบประเมินครบ 7 ข้อ พร้อมระบุรหัสผ่าน 6 หลัก กรณีเข้าใช้งานด้วย Face ID / Touch ID / Fingerprint

7.

บันทึกข้อมูลการทำแบบประเมินสำเร็จ พร้อมแสดงผลการประเมิน

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “การประเมินการลงทุน”

4.

เลือก “ระดับความเสี่ยง” และกด “แบบประเมินการลงทุน”

5.

ตอบคำถามแบบประเมิน โดยกด “ถัดไป” เพื่อไปที่คำถามข้อถัดไป และโปรดทำแบบประเมินให้ครบทั้ง 12 ข้อ

6.

กด “ตกลง” เมื่อทำแบบประเมินครบ 12 ข้อ พร้อมระบุรหัสผ่าน 6 หลัก กรณีเข้าใช้งานด้วย Touch ID / Face ID / Fingerprint

7.

บันทึกข้อมูลการทำแบบประเมินสำเร็จ พร้อมแสดงผลการประเมิน

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “การประเมินการลงทุน”

4.

เลือก “ความรู้ในการลงทุน” และกด “แบบประเมินความรู้ในการลงทุน”

5.

ตอบคำถามแบบประเมิน โดยกด “ถัดไป” เพื่อไปที่คำถามข้อถัดไป และโปรดทำแบบประเมินให้ครบทั้ง 4 ข้อ

6.

กด “ตกลง” เมื่อทำแบบประเมินครบ 4 ข้อ พร้อมระบุรหัสผ่าน 6 หลัก กรณีเข้าใช้งานด้วย Touch ID / Face ID / Fingerprint

7.

บันทึกข้อมูลการทำแบบประเมินสำเร็จ พร้อมแสดงผลการประเมิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ