ลงทุนในกองทุนรวม

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

เลือก “กองทุนรวม” จากนั้นเลือกกองทุนที่ต้องการซื้อ

4.

ตรวจสอบรายละเอียดกองทุน และกด “ซื้อ” จากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”

5.

เลือกกองทุน และบัญชีที่ต้องการหักเงิน กรอกจำนวนเงิน และศึกษาข้อมูลกองทุน จากนั้นกด “ต่อไป”

6.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

7.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

เลือก “กองทุนรวม” จากนั้นเลือกกองทุนที่ต้องการขาย

4.

ตรวจสอบรายละเอียดกองทุน และกด “ขายคืน” จากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”

5.

เลือกกองทุน และกรอกจำนวนเงิน หรือหน่วยลงทุน จากนั้นกด “ต่อไป”

6.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

7.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

เลือก “กองทุนรวม” จากนั้นเลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน

4.

ตรวจสอบรายละเอียดกองทุน และกด “สับเปลี่ยน” จากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”

5.

เลือกกองทุน และกรอกจำนวนเงิน หรือหน่วยลงทุน จากนั้นกด “ต่อไป”

6.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

7.

เมื่อทำรายการสำเร็จ คุณจะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน และแชร์สลิปได้ทันที

คลิป VDO


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน