อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน

ข้อมูลปัจจุบัน

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน (ร้อยละต่อปี)

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

ข้อมูลย้อนหลัง

ปี 2554

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน