อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

ข้อมูลปัจจุบัน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี)

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559

ข้อมูลย้อนหลัง

ปี 2552

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน