ตารางราคาพันธบัตรตลาดรอง

รหัสตราสาร ชื่อรุ่น ธนาคารรับซื้อ ธนาคารขาย อายุคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย
หน้าตั๋ว
งวดปัจจุบัน
(%)
วันครบ
กำหนด
ราคาต่อหน่วย
(บาท)
อัตราผลตอบแทน*
(%)
ราคาต่อหน่วย
(บาท)
อัตราผลตอบแทน*
(%)
  หมายเหตุ

  * อัตราผลตอบแทน (Yield%) ที่แสดงข้างต้นเป็นอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ (Indicative Yield) เท่านั้น และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  -  ราคาซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง ใช้สำหรับกรณีซื้อขายแบบสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book) ที่ลูกค้าเปิดสมุดบัญชีพันธบัตรไว้กับธนาคารกรุงเทพเท่านั้น

  -  ลูกค้าจะได้รับเงินค่าขายพันธบัตรแบบ Bond Book ใน 2 วันทำการภายหลังจากทำรายการขาย (T+2) โดยธนาคารจะชำระค่าพันธบัตรเข้าบัญชีลูกค้าที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพเท่านั้น

  -  ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าซื้อพันธบัตรในวันที่ทำรายการซื้อ (T+0)

  -  สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา กำไรที่เกิดจากการขายพันธบัตรจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% และ สำหรับลูกค้านิติบุคคลจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

  -  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1333 หรือ 02-645-5555   

  คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ