การสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ

ธนาคารร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกชุมชนและทุกครอบครัวมีความมั่นคงในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยคัดเลือกเยาวชนจากชุมชนหรือสถานศึกษาร่วมประกวดโครงการด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนหรือภายในสถานศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการจัดการทรัพยากรน้ำในระดับต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมมากกว่า 200 กลุ่ม

โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปีที่ 2

ธนาคารร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2562 ผ่านเส้นทาง 9 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเพื่อรักษาความสมดุลทางนิเวศวิทยาทั้งบนบกและในน้ำ สามารถเก็บขยะจากแม่น้ำลำคลองในมากกว่า 3 ตัน

โครงการร่วมบริจาคถุงผ้าลดโลกร้อนแก่โรงพยาบาล

ธนาคารจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม เชิญชวนพนักงานทั่วประเทศและผู้สนใจ ร่วมบริจาคถุงผ้าและถุงกระดาษ รวมกว่า 10,000 ใบ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลในต่างจังหวัดทั่วประเทศ เช่น โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นต้น สำหรับให้ผู้ป่วยใช้ใส่ยาแทนถุงพลาสติกและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลแล้ว ยังเป็นการลดปริมาณการใช้และการเกิดขยะพลาสติก

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน