การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงการบัวหลวงรักษ์พลังงาน

ธนาคารจัดโครงการบัวหลวงรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแก่เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกระดับ ในปี 2562 ธนาคารได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในหัวข้อ “ระบบการจัดการพลังงานในอาคารตามกฎหมาย” และ “แนวทางอนุรักษ์พลังงานในยุค 4.0” โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 500 คน ในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานภายในธนาคารให้พนักงานได้รับทราบและมีส่วนร่วม

การจัดการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ

ธนาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท จี อี พี พี สะอาด จำกัด (GEPP SAARD) มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยเริ่มจากการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสร้างความตะหนักถึงผลกระทบของขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกขยะและการรีไซเคิล การอบรมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานเข้าร่วมจำนวน 80 คน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน