พิธีแสดงมุทิตาธรรมพระเปรียญธรรม 9 ประโยค

ธนาคารได้จัดให้มี “พิธีฉลองพระเปรียญธรรม 9 ประโยค” เพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะ และร่วมแสดงความชื่นชมยินดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ภิกษุสามเณรที่มีความมานะพากเพียรจนสำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตระดับเปรียญธรรม 9 ประโยค ต่อเนื่องเป็นปีที่ 46 รวมภิกษุสามเณรที่ได้รับการแสดงมุทิตาธรรมจากธนาคาร จำนวนทั้งสิ้น 1,620 รูป เป็นพระภิกษุ 1,367 รูป สามเณร 253 รูป และเป็นที่น่ายินดีว่าพระภิกษุสามเณรผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยค ล้วนเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ในด้านต่างๆ

ในปี 2562 มีพระภิกษุสามเณรสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 40 รูป เป็นพระภิกษุ 35 รูป สามเณร 5 รูป และสามเณรทั้ง 5 รูปนี้จะได้รับพระบรมราชานุเคราะห์ให้อุปสมบทเป็นนาคหลวงตามโบราณราชประเพณี จึงเป็นความภาคภูมิใจของธนาคารที่ได้มีส่วนอุปถัมภ์บำรุงการศึกษาของคณะสงฆ์ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

ในปี 2563 ธนาคารงดจัดพิธีดังกล่าว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

e-Book ทำเนียบพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ปี 2563 e-Book ทำเนียบพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ปี 2562

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน