จิตรกรรมบัวหลวง

เป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษแล้วที่มูลนิธิบัวหลวงได้จัดประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยเล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย และมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนถาวร

 

ตลอดจนสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่จำนวนมากที่มีทักษะ แนวคิด และความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้าน จิตรกรรมเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่า และมีโอกาสขึ้นเวทีแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับได้ว่า “จิตรกรรมบัวหลวง” เป็นสถาบันศิลป์ที่ได้รับการยอมรับจากวงการศิลปะว่าเป็นเวทีประกวดการวาดภาพที่ได้มาตรฐาน ศิลปินที่ได้รับรางวัลจากจิตรกรรมบัวหลวงหลายท่านมีฝีมือเป็นที่ประจักษ์และมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ บางท่านได้รับเกียรติสูงสุดในฐานะศิลปินแห่งชาติ ในขณะเดียวกันรางวัลจิตรกรรมบัวหลวงก็ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติและมีมาตรฐานสูง

 

ประเภทของงานจิตรกรรม


ประเภทจิตรกรรมที่จัดประกวดมี 3 ประเภท ได้แก่

 

1. จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี การเขียนด้วยสีฝุ่น และการเตรียมพื้นแบบโบราณ และเรื่องราวเนื้อหาสาระที่ดำรงภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

 

2. จิตรกรรมไทยแนวประเพณี

เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และ เรื่องราวเนื้อหาสาระที่ดำรงภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีมาพัฒนา สร้างสรรค์ใหม่ให้เข้ากับสมัยนิยม

 

3. จิตรกรรมร่วมสมัย

เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี

การประกวด ‘จิตรกรรมบัวหลวง’

มูลนิธิบัวหลวง ขอเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมส่งภาพจิตรกรรมเข้าประกวด ‘จิตรกรรมบัวหลวง’ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
  • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน 3 ภาพ โดยต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าร่วมแสดงในการประกวดผลงานศิลปกรรมที่ใดมาก่อน และเป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
  • งานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ มีขนาดผลงานไม่เกิน 150x200 ซม. กรอบข้างละไม่เกิน 10 ซม. และติดอุปกรณ์ให้ครบถ้วน พร้อมที่จะนำขึ้นแขวนแสดงในงานนิทรรศการได้ น้ำหนักรวมกรอบไม่เกิน 40 กิโลกรัม
  • แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงานจิตรกรรม ลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ติดไว้ด้านหลังของงานที่ส่งเข้าประกวด

เวลาและสถานที่ในการส่งผลงานเข้าประกวด
กำหนดส่งผลงานระหว่างวันที่ 5 ถึง 6 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00–16.00 น. ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 29 หรือสอบถามได้ที่ โทร. (66) 0 2230 2560

 

คัดเลือกและตัดสินผลงานในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 โดยจะประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ธนาคาร www.bangkokbank.com และเว็บไซต์หอศิลป์ฯ www.queengallery.org โดยจะมีพิธีมอบรางวัลและงานนิทรรศการประมาณเดือนสิงหาคม 2564 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจิตรกรรมบัวหลวง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช

ที่ปรึกษา

นายประเทือง เอมเจริญ

ที่ปรึกษา

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี

ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง

กรรมการ

3. นายธงชัย รักปทุม

กรรมการ

4. ศาสตรเมธีเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

กรรมการ

5. ศาสตราจารย์เดชา วราชุน

กรรมการ

6. นายปัญญา วิจินธนสาร

กรรมการ

7. นายพิชัย นิรันต์

กรรมการ

8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสันติ เล็กสุขุม

กรรมการ

9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข

กรรมการ

10. รองศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์

กรรมการ

11. นายอภิชาต รมยะรูป

เลขานุการคณะกรรมการ

12. นายวีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

รางวัล

1. ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 150,000 บาท

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

 

2. ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 150,000 บาท

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

 

3. ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 150,000 บาท

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

 

หมายเหตุ:

  • คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใดก็ได้ตามแต่เห็นสมควร
  • งานจิตรกรรมที่ได้รับรางวัลทุกประเภทเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิบัวหลวง และมูลนิธิฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
  • ขอรับผลงานคืนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ชั้น 29 โดยติดต่อขอรับผลงานที่ไม่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการคืนได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2563 โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ (66) 0 2230 2560 หากไม่มารับผลงานคืนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ในการรับผลงานคืน และยินดีมอบผลงานให้มูลนิธิฯ ดำเนินการตามเห็นสมควร สำหรับผลงานที่ได้ร่วมแสดง ทางมูลนิธิจะแจ้งให้ทราบภายหลังเมื่อจบนิทรรศการจิตรกรรมสัญจร

ผลการประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง”

มูลนิธิบัวหลวงขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ประจำปีที่ 42 ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินให้รางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สนใจส่งผลงานจิตรกรรมทั้ง 3 ประเภทเข้าประกวดในปีนี้ 154 ราย รวมจำนวน 215 ภาพ และจะนำผลงานที่ได้รับรางวัล และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ไปจัดนิทรรศการ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในเดือนสิงหาคม 2563

 

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

 

รางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 3

 จิตรกรรมไทยแนวประเพณี

รางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 3

จิตรกรรมไทยร่วมสมัย 

 

รางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลที่ 3

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน