การจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ธนาคารกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของธนาคาร และให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธนาคาร การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจของพนักงานถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ธนาคารได้กำหนดให้การปฏิบัติตามแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของธนาคารเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานทุกระดับ

โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ธนาคารได้แต่งตั้ง คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงาน รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและก๊าซเรือนกระจกของธนาคาร รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบ ตลอดจนจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดตั้ง คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ทำหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินวิธีการจัดการพลังงานภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และคณะทำงานจัดทำรายงานวิเคราะห์การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของธนาคาร ทำหน้าที่รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก จัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ

ธนาคารมอบหมายให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรที่วางไว้ รวมทั้งทำหน้าที่ดูแลระบบการจัดการด้านพลังงาน ศึกษาข้อมูลและสำรวจสภาพปัญหาในพื้นที่ต่างๆ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการใช้ทรัพยากรและประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร รายงานผลการปฏิบัติตามระบบและแนวทาง การบริหารจัดการต่อผู้บริหาร จัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดมาตรการลดการใช้พลังงาน ตลอดจนทบทวนการจัดการและจัดทำแนวทางปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานเป็นประจำทุกปี ธนาคารจัดให้มีองค์กรทวนสอบอิสระภายนอก (Third Party Verification Body) ทำการทวนสอบข้อมูลการจัดการพลังงานและข้อมูลการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของธนาคาร เพื่อนำข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมาใช้ประกอบการวางแผนและกำหนดเป้าหมายต่อไป หากผลการดำเนินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะทำงานจะวิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขแก่ผู้บริหารที่รับผิดชอบต่อไป

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน