โครงการเกษตรก้าวหน้า

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของภาคเกษตร ในฐานะแหล่งอาหาร แหล่งงาน และแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ จึงมุ่งมั่นสนับสนุนเกษตรกรและธุรกิจเกษตรอย่างต่อเนื่องให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดและมีมูลค่าเพิ่มสูง โดยการสนับสนุนบริการทางการเงินต่างๆ รวมถึงสินเชื่อ นอกจากนี้ ทีมงานเกษตรก้าวหน้าของธนาคารยังทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเกษตรกรก้าวหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนความรู้แก่เกษตรกรและธุรกิจเกษตรในด้านการผลิตการตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการจัดการพลังงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก การทำงานอย่างทุ่มเทและต่อเนื่องตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาของธนาคารและทีมงานเกษตรก้าวหน้าได้ช่วยให้ลูกค้าหลายรายสามารถพัฒนาขีดความสามารถได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ จนสามารถพิสูจน์ว่าอาชีพเกษตรกรสามารถสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีทัดเทียมกับอาชีพอื่นๆ

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ธนาคารได้สนับสนุนลูกค้าเกษตรกรฟาร์มเมล่อนให้ปรับโมเดลธุรกิจจากเดิมที่เน้นขายสินค้าผ่านธุรกิจขายปลีกสมัยใหม่ เป็นขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเชิงท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม พร้อมทั้งสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยให้แก่ลูกค้าดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารยังได้สนับสนุนเงินลงทุนแก่ลูกค้าในการปรับธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม เช่น การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรฟาร์มสุกร เพื่อนำมูลสุกรไปผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับปั่นไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม ทำให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าและลดก๊าซมีเทนด้วย และการสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อติดตั้งระบบโซล่าร์บนหลังคาแก่ลูกค้าเกษตรกรฟาร์มไก่ ผ่านโครงการสินเชื่อบัวหลวงกรีน ณ สิ้นปี 2564 ธนาคารมียอดคงค้างสินเชื่อเกษตรทั้งสิ้นกว่า 25,000 ล้านบาท

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ