โครงการเกษตรก้าวหน้า

ธนาคารกรุงเทพดำเนินโครงการเกษตรก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ ธนาคารได้สนับสนุนเกษตรกรอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากการสนับสนุนด้านความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า ตลอดจนการสนับสนุน ให้เกษตรกรร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเพื่อแสวงหาความรู้และสร้างโอกาสร่วมกัน โดยในปี 2561 ธนาคารได้จัดกิจกรรมหลากหลายภายใต้โครงการเกษตรก้าวหน้า อาทิ


  • งานสัมมนา การจัดการที่ดีตามวิถีเกษตรก้าวหน้า

    ธนาคารจัดการสัมมนาภายใต้แนวคิด ‘วิถีเกษตรก้าวหน้า’ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถปรับตัวได้ทันกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องคุณภาพสินค้าและสุขภาพมากขึ้น โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดความรู้ในการจัดการด้านการผลิต การตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิตแก่เกษตรกร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ และเวลา ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาที่สูงขึ้น

  • งานวันเกษตรก้าวหน้าปี 2561

    ธนาคารจัดงาน ‘วันเกษตรก้าวหน้าปี 2561’ ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งเกษตรกรที่ออกร้านและลูกค้า เพื่อ เชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ธนาคารได้มอบ ‘รางวัลเกษตรก้าวหน้า ปี 2561’ ให้แก่เกษตรกร 2 ราย ซึ่งมีผลงานในการสร้างสรรค์พันธุ์พืชใหม่จนประสบความสำเร็จ ได้แก่ นายเอกณัฏฐ์ คูเจริญชัยมานที กรรมการผู้จัดการ บริษัท พราวด์ออร์คิด จำกัด ผู้พัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ สายพันธุ์สุรีย์ และดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวีทซีดส์ จำกัด ผู้พัฒนาพันธุ์ข้าวโพด ‘ราชินีทับทิมสยาม’ ข้าวโพดหวานแดง ซูเปอร์สวีทพันธุ์แรกของโลก

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน