โครงการเกษตรก้าวหน้า

ธนาคารดำเนินโครงการเกษตรก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของภาคการเกษตร ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและการ ดำรงชีวิตของคนจำนวนมาก ธนาคารส่งเสริมการพัฒนาภาคเกษตรอย่างจริงจังและเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากการสนับสนุนด้านความรู้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อแบ่งปันความรู้และสร้างโอกาสทางการตลาดร่วมกัน และการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านการจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การจัดสัมมนา การศึกษาดูงาน การเปิดพื้นที่บริเวณธนาคารให้เกษตรกรออกร้านจำหน่ายสินค้า

การจัดงานสัมมนา เพื่อนคู่คิดเกษตรก้าวหน้า

ในปี 2562 ธนาคารได้จัดงานสัมมนาเพื่อนคู่คิดเกษตรก้าวหน้า “เกษตรกรจะปรับตัวอย่างไรในยุคดิจิทัล” ที่สำนักงานใหญ่ สีลม ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิและเกษตรกรตัวอย่างมาร่วมเสวนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวของเกษตรกรในยุคดิจิทัล โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด ธนาคารยังได้รับเกียรติจาก คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน
งานวันเกษตรก้าวหน้า 2562: เกษตรก้าวไกลในยุคดิจิทัล

ธนาคารจัดงาน “วันเกษตรก้าวหน้า” ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรโดยเฉพาะรายเล็กได้นำผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับลูกค้าและการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ในปี 2562 มีเกษตรกรร่วมออกร้านจำนวน 66 ราย และมียอดจำหน่ายสินค้ารวม 3,628,592 บาท ธนาคารได้มอบ “รางวัลเกษตรก้าวหน้า 2562” ให้แก่ นายนิธิภัทร์ ทองอ่อน เกษตรกรที่ผสมผสานภูมิปัญญาและประสบการณ์เข้ากับความรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งการผลิตและการตลาด และนายอาทิตย์ จันทร์นนทชัย เกษตรกรผู้ก่อตั้งเครือข่ายทางการเกษตรผ่านแอปพลิเคชัน FARMTO เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างแบบอย่างที่ดีของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในภาคการเกษตร

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน