แบบฟอร์มสำหรับธุรกิจส่งออกและนำเข้า

สะดวกด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับธุรกรรมด้านส่งออกและนำเข้า เพื่อให้คุณสามารถกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มหรือใบคำขอใช้บริการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

แบบฟอร์ม และเอกสารการขอใช้บริการด้านการส่งออก

แบบฟอร์ม และเอกสารขอใช้บริการด้านการนำเข้า

แบบฟอร์มการขอใช้บริการด้านการโอนเงินต่างประเทศ

ขั้นตอนการใช้บริการ


    - กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
    - หลังจากที่กรอกแบบฟอร์มฯ เรียบร้อยแล้ว โปรดสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจ ลงนามในแบบฟอร์มฯ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
    - กรณีที่แบบฟอร์มฯ มีมากกว่า 1 หน้า ขอให้ผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจ ลงนามในแบบฟอร์มฯ พร้อมประทับตราบริษัททุกหน้า
    - นำส่งแบบฟอร์มฯ พร้อมเอกสารประกอบ ที่ได้กรอกรายละเอียดและลงนามโดยผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัทเรียบร้อยแล้วที่สำนักธุรกิจที่มี ศูนย์ปฎิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า ของธนาคารกรุงเทพ เพื่อดำเนินการต่อไป

 

หากพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร คุณสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ได้ฟรี

custom header