ประกาศ

 

แจ้งอัปเดตมาตรฐานใหม่ของ SWIFT Message โดยเพิ่มความยาวสูงสุดของข้อมูลสถานที่รับ-ส่งสินค้า (field 44E, 44F, 44A และ 44B ของ MT700 และ MT ใกล้เคียง) จากเดิม 65 ตัวอักษร เป็น 140 ตัวอักษร ดูรายละเอียด

แบบฟอร์มสำหรับธุรกิจส่งออกและนำเข้า

สะดวกด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับธุรกรรมด้านส่งออกและนำเข้า เพื่อให้คุณสามารถกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มหรือใบคำขอใช้บริการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

แบบฟอร์ม และเอกสารการขอใช้บริการด้านการส่งออก

แบบฟอร์ม และเอกสารการขอใช้บริการด้านการนำเข้า

แบบฟอร์ม และเอกสารการขอใช้บริการด้านการชำระค่าซื้อขายสินค้าในประเทศ

แบบฟอร์มการขอใช้บริการด้านการโอนเงินต่างประเทศ

แบบฟอร์มบริการออนไลน์เพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

ขั้นตอนการใช้บริการ


    - เปิดไฟล์แบบฟอร์มด้วย Adobe Acrobat Reader
    - กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
    - หลังจากที่กรอกแบบฟอร์ม เรียบร้อยแล้ว โปรดสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจ ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
    - กรณีที่แบบฟอร์ม ที่สั่งพิมพ์มีมากกว่า 1 แผ่น ขอให้ผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจ ลงนามในแบบฟอร์ม พร้อมประทับตราบริษัททุกแผ่น
    - นำส่งแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารประกอบ ที่ได้กรอกรายละเอียดและลงนามโดยผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัทเรียบร้อยแล้วที่สำนักธุรกิจที่มี ศูนย์ปฎิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า ของธนาคารกรุงเทพ เพื่อดำเนินการต่อไป

 

หากพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร คุณสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ได้ฟรี

custom header

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ