การกำกับดูแลกิจการ

ธนาคารมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานจริยธรรม และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ด้วยตระหนักว่าการประกอบกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานของการเติบโตที่ยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ธนาคารกำหนดขึ้นเพื่อแสดงถึงทิศทาง และกรอบการดำเนินการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

ธนาคารยึดมั่นในจรรยาบรรณ และต้องการให้กรรมการธนาคารและพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงานธนาคาร

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

ธนาคารกำหนดขึ้นเพื่อแสดงถึงทิศทางและกรอบการดำเนินการซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ธนาคารให้ความสำคัญและกำหนดขึ้นโดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ของทางการ รวมทั้งมาตรฐานสากล

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารตระหนักและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามปณิธาน "เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน" ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของธนาคารมาโดยตลอด

นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส

ธนาคารมีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรม

นโยบายภาษี

ธนาคารได้กำหนดนโยบายภาษีประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ การกำกับดูแลด้านภาษี การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี และความโปร่งใสด้านภาษี

หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับของธนาคาร

หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับของธนาคาร

นโยบายสิทธิมนุษยชน

ธนาคารมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เกิดขึ้นโดยทางตรงจากการดำเนินธุรกิจของธนาคารเอง และทางอ้อมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ

นโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ

ธนาคารมุ่งเน้นประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล อันเนื่องมาจากการให้สินเชื่อ เพื่อให้ธนาคารมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและให้ประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน