การกำกับดูแลกิจการ

ธนาคารมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานจริยธรรม และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ด้วยตระหนักว่าการประกอบกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานของการเติบโตที่ยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการธนาคาร

จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้า

หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับของธนาคาร

นโยบายภาษี

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายสิทธิมนุษยชน

นโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ

นโยบายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน