นโยบาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส

ธนาคารจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อกับคณะกรรมการธนาคารในการแจ้งเบาะแสบนหลักการพื้นฐานของความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียนั้น มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียและการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกกลั่นแกล้ง

คำนิยาม
การแจ้งเบาะแส หมายถึง การแจ้งข้อมูล การแจ้งเบาะแส การร้องเรียน หรือการสอบถามข้อสงสัยในการกระทำที่สงสัยว่า เป็นการกระทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง
วิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส
1. การแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง

ธนาคารจะเปิดรับการแจ้งเบาะแสอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการรักษาความลับ รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง ถูกลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริต ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแล เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแสกรณีผู้แจ้งเป็นบุคคลภายในธนาคารหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยผู้แจ้งเบาะแสต้องแจ้งเบาะแสเป็นหนังสือ

2. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส

หน่วยงานกำกับดูแลจะพิจารณาเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสอย่างรัดกุมและเหมาะสมตามควรแก่กรณี โดยการรวบรวมข้อเท็จจริง ประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล ซึ่งหากเป็นกรณีร้ายแรงหรือมีความซับซ้อน อาจเสนอต่อสายตรวจสอบและควบคุมเพื่อดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนหาข้อเท็จจริง หรืออาจพิจารณาเรื่องโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ ทั้งนี้ หน่วยงานกำกับดูแล สามารถนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3. มาตรการดำเนินการและการรายงานผล

หน่วยงานกำกับดูแลจะติดตามดูแลเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสหากปรากฏผลว่ามีมูลความจริง โดยจะนำเสนอมาตรการดำเนินการสำหรับการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาโดยการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานกำกับดูแลจะแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสต่อผู้แจ้งเบาะแสภายใน 1 เดือน นับแต่เรื่องดังกล่าวได้ข้อยุติและดำเนินการเสร็จสิ้น

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน