นโยบายสิทธิมนุษยชน

ธนาคารมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายในประเทศและมาตรฐานสากล ธนาคารมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เกิดขึ้นโดยทางตรงจากการดำเนินธุรกิจของธนาคารเอง และทางอ้อมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งธนาคารอาจมีส่วนในการทำให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อผู้ได้รับผลกระทบแล้ว ยังอาจส่งผลต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นที่ผู้มีส่วนได้เสียมีให้ต่อธนาคารด้วย

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน ธนาคารจึงกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) และอนุสัญญาหลักด้านสิทธิแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization (ILO) Conventions) เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร ธนาคารได้นำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) มาใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เป็นประจำทุกสองปี เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอันอาจเกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารเองและคู่ค้า ตลอดจนกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ธนาคารจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่สะดวกต่อการเข้าถึง กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่โปร่งใส การเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียที่มีประสิทธิผล นอกจากนี้ ธนาคารให้ความสำคัญกับการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นเรื่องความสำคัญของการดำเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
ขอบเขต
นโยบายสิทธิมนุษยชนฉบับนี้เป็นแนวปฏิบัติซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของธนาคาร และการดำเนินงานของคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในส่วนที่ธนาคารเข้าไปเกี่ยวข้อง ธนาคารสนับสนุนให้พนักงานของธนาคาร คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
แนวทางปฏิบัติ
ธนาคารเชื่อมั่นว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ โดยปราศจากความแตกต่างใด ๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา วัฒนธรรม หรือสถานะอื่นใด ธนาคารมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ลูกค้า

 • ธนาคารเคารพสิทธิของลูกค้าและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบัติ
 • ธนาคารตระหนักว่าการได้รับบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ซึ่งครอบคลุม แนวปฏิบัติในการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม กระบวนการขายที่ให้ข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่รบกวนลูกค้า การดูแลลูกค้าหลังการขาย การควบคุมและตรวจสอบที่รัดกุม เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องกับความต้องการ
 • ธนาคารเคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูลและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างเข้มงวดและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • ธนาคารกำหนดให้ประเด็นสิทธิแรงงานและสิทธิชุมชนเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ธนาคารใช้ประกอบการพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ธุรกิจ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในกระบวนการสินเชื่อของธนาคาร และธนาคารจะไม่สนับสนุนสินเชื่อแก่กิจกรรมที่มีการค้ามนุษย์ บังคับใช้แรงงาน หรือใช้แรงงานเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบของธนาคาร

พนักงาน

 • ธนาคารปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนตามกฎระเบียบของธนาคาร โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
 • ธนาคารส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานเคารพสิทธิของเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้อื่น
 • ธนาคารเคารพสิทธิแรงงาน ไม่บังคับใช้แรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพสิทธิในการเข้าร่วมสหภาพแรงงานและเจรจาต่อรองร่วม ดูแลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

 • ธนาคารคาดหวังให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักกฎหมายในประเทศและมาตรฐานสากล
 • ธนาคารคาดหวังให้คู่ค้าปฏิบัติตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร และพร้อมสนับสนุนให้คู่ค้าสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าได้อย่างครบถ้วน
 • ภายใต้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร ธนาคารจัดให้มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าซึ่งมีปัจจัยด้านสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนของคู่ค้าเป็นระยะ และมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ ด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินงานของคู่ค้า เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
ธนาคารจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายสิทธิมนุษยชนของธนาคาร และจัดให้มีการตรวจสอบและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
ช่องทางการติดต่อ
 • ไปรษณีย์
  เลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานกำกับดูแล (Compliance)
  333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 • เว็บไซต์
  กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอร้องเรียนที่ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Contact-Us

 • โทรศัพท์
  ทางบัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0 2230 2888
กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
ทั้งนี้ ธนาคารจะทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญอันสมควรแก่การทบทวน และจะสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน