นโยบายด้านความยั่งยืน

ธนาคารยึดมั่นในการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างสรรค์คุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมาโดยตลอด ด้วยเชื่อมั่นว่าจะทำให้ธนาคารสามารถธำรงรักษาชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ และพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ธนาคารตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางธุรกิจของธนาคารและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ธนาคารจะไม่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนหากปราศจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ความเท่าเทียมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม และความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม

ความท้าทายด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นจนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคารในระยะยาว ศักยภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และคุณภาพชีวิตของคนจำนวนมากซึ่งรวมถึงพนักงานธนาคารด้วย นอกจากนี้ ธนาคารยังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจากธนาคารอื่นและธุรกิจที่มิใช่ธนาคาร ธนาคารจึงจำเป็นต้องวางกรอบการดำเนินงานเพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที และสามารถเป็นธนาคาร “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่สร้างสรรค์คุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสังคมส่วนรวม

ธนาคารกำหนดนโยบายด้านความยั่งยืนฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางดำเนินงานสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน และร่วมสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ธนาคารหลอมรวมแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยยึดหลักสมดุลของประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จุดมุ่งหมายของธนาคารจึงไม่ได้จำกัดเพียงแต่การสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า หรือสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นด้วย เช่น ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมรวมถึงกลุ่มเปราะบาง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นมรดกแก่คนรุ่นหลัง ตลอดจนการร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และภาคส่วนต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

ธนาคารมุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการบริหารจัดการความเสี่ยงและประเมินโอกาสทางธุรกิจอย่างรอบคอบและรอบด้าน ครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสำคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว การดูแลและพัฒนาบุคลากร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้ธนาคารสามารถตอบสนองความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยดี มีความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคม
ขอบเขต
นโยบายด้านความยั่งยืนฉบับนี้ใช้สำหรับการดำเนินงานของธนาคาร อย่างไรก็ดี ธนาคารสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนำนโยบายนี้ไปปรับใช้ตามความเหมาะสม
แนวทางดำเนินงานสู่ความยั่งยืน
ธนาคารกำหนดแนวทางการดำเนินงานสู่ความยั่งยืนไว้ 4 ด้าน ดังนี้

1. การบริหารจัดการความเสี่ยง

 • ธนาคารมุ่งมั่นปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบและรอบด้าน ครอบคลุมการดำเนินงานด้านต่างๆ ของธนาคาร และครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดูแลให้มีกลไกการควบคุม กำกับ และตรวจสอบที่มีประสิทธิผล การจัดกระบวนการแจ้งเบาะแสที่มีประสิทธิผล การสื่อสารทำความเข้าใจภายในองค์กร และการสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของธนาคาร
 • ธนาคารติดตามสถานการณ์และประเมินโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคมส่วนรวม และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล

 • ธนาคารปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของพนักงาน และจะไม่ยอมรับการคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าทางวาจาหรือการแสดงออกอื่นๆ รวมถึงการคุกคามทางเพศ
 • ธนาคารดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน ให้สวัสดิการที่เหมาะสมและเพียงพอ และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
 • ธนาคารส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้ความรู้และทักษะแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร และพัฒนาหลักสูตรและช่องทางการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้พนักงานนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร และพร้อมรับโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน

3. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • ธนาคารส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส เน้นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของทางการ และส่งเสริมการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาทบทวนและปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
 • ธนาคารมุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับพนักงานทุกคน และมีการติดตามดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ

4. การสร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • ธนาคารสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการในพื้นที่ห่างไกล การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เอื้อต่อการเข้าถึงของกลุ่มเปราะบาง การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการที่เหมาะสม และการส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
 • ธนาคารสนับสนุนการให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไป เพื่อให้สามารถตัดสินใจด้านการเงินได้อย่างมีเหตุผลตลอดช่วงชีวิต มีการออมที่เพียงพอ และจัดการปัญหาหนี้สินได้อย่างเหมาะสม และธนาคารยังสนับสนุนการให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินของกลุ่มเปราะบาง
 • ธนาคารสนับสนุนด้านการเงินแก่ภาคธุรกิจและครัวเรือนเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และเป้าหมายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของความตกลงปารีส พร้อมทั้งสนับสนุนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
 • ธนาคารสนับสนุนการสร้างคุณค่าแก่สังคม โดยการทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อช่วยให้ชุมชนสามารถรับมือกับความท้าทายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการสนับสนุนให้พนักงานธนาคารเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งที่เป็นกิจกรรมของธนาคารเองหรือของหน่วยงานอื่น
 • ธนาคารมุ่งมั่นลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานของธนาคาร โดยการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กร สร้างความตระหนักรู้และรณรงค์ให้พนักงานธนาคารอนุรักษ์พลังงานและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนส่งเสริมการลดและจัดการขยะในอาคารของธนาคาร
 • ธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าของธนาคารดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธนาคาร และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ธนาคารกำหนดปัจจัยเกื้อหนุนพื้นฐานไว้ 3 ปัจจัย ดังนี้

 • การกำกับดูแลด้านความยั่งยืน
  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้พิจารณากรอบนโยบายและกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการและด้านความยั่งยืนของธนาคาร ตลอดจนดูแลให้มีการนำนโยบายและกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ทีมงานด้านความยั่งยืน ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธนาคาร ซึ่งจะต้องได้รับการกลั่นกรองและความเห็นชอบจากฝ่ายจัดการและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ทีมงานด้านความยั่งยืนยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หน่วยงานด้านกำกับดูแลของธนาคารทำหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ ตลอดจนนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของธนาคาร

 • การสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
  ธนาคารสื่อสารนโยบาย การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้โดยสะดวก และจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเสนอข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ หรือข้อร้องเรียนต่อธนาคาร เพื่อให้ธนาคารนำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวช้อง เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • การเสริมสร้างศักยภาพ
  ธนาคารส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีความตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเฉพาะด้านของความยั่งยืนมีความรู้และเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การเข้าร่วมสัมมนา การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ การอบรม การเผยแพร่บทความผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน เป็นต้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบทบาทและความรับผิดชอบของตน

ธนาคารทบทวนนโยบายด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีเหตุอันจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้นโยบายด้านความยั่งยืนมีความทันสมัยและเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ