นโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ

ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ที่เกิดขึ้นกำลังกลายเป็นข้อจำกัดของการพัฒนาประเทศในระยะยาว จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ และร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในฐานะตัวกลางทางการเงินที่ทำหน้าที่จัดสรรเงินทุนให้แก่ธุรกิจและบุคคล ธนาคารตระหนักว่าการให้สินเชื่อของธนาคารอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งหากไม่ได้บริหารจัดการอย่างเหมาะสมก็อาจส่งผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อชื่อเสียงและผลประกอบการของธนาคาร ตลอดจนคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ดังนั้น ธนาคารจึงกำหนดนโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending Policy) ไว้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อันเนื่องมาจากการให้สินเชื่อ ทั้งนี้เพื่อให้ธนาคารมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
แนวทางปฏิบัติ
การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending)

 • ทำความรู้จักลูกค้าในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และไม่สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ขอสินเชื่อหรือกิจกรรมที่ละเมิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามรายการที่ธนาคารกำหนด (Exclusion List) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และต่อชื่อเสียงและความไว้วางใจที่สังคมมีให้ต่อธนาคาร
 • ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น (Stakeholder Engagement) เกี่ยวกับความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อของธนาคาร

สินเชื่อธุรกิจ

 • พิจารณาสินเชื่อโครงการอย่างรอบคอบผ่านกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส และคำนึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ตลอดจนมีกลไกควบคุมและติดตามการดำเนินงานที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสูง หรือมีประเด็นอ่อนไหวเป็นพิเศษ (Highly Sensitive Sector)
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals) และการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Economy) เพื่อบรรเทาและปรับตัวเข้ากับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สินเชื่ออุปโภคบริโภค

 • พิจารณาอนุมัติสินเชื่ออย่างรอบคอบบนพื้นฐานของความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) และความเสี่ยงที่ลูกค้าอาจมีเงินเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ (Affordability Risk) ซึ่งจะกระทบต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวของลูกค้า โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) เช่น ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อป้องกันมิให้ตกอยู่ในภาวะหนี้สินเกินตัว
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงินและการออมแก่บุคคลทั่วไปและกลุ่มเปราะบาง เพื่อบรรเทาปัญหาหนี้สินครัวเรือนและลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
รายการที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุนสินเชื่อ
 • ธุรกิจหรือธุรกรรมที่ผิดกฎหมายของประเทศที่ดำเนินธุรกิจ
 • ธุรกิจหรือบุคคลที่ถูกกำหนดว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้แก่ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จำนวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทำนองเดียวกับอาวุธดังกล่าว เช่น ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และระเบิดลูกปราย รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย
 • โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างรุนแรง โดยไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
 • โครงการหรือกิจกรรมที่บุกรุกทำลายพื้นที่ในเขตป่าชายเลน
 • กิจกรรมค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งขัดต่อข้อกำหนดในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)
 • กิจกรรมที่มีการค้ามนุษย์ บังคับใช้แรงงาน หรือใช้แรงงานเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน