จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการธนาคารกำหนดและทบทวนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งกฎเกณฑ์ของทางการหรือมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป และในโอกาสที่สมาคมธนาคารไทยได้ทบทวนคู่มือจรรยาบรรณฉบับเดิมซึ่งจัดทำขึ้นมานานแล้ว ซึ่งได้ปรับปรุงและกำหนดเป็นมาตรฐานจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ในปี 2560 แล้วนั้น ธนาคารจึงทำการทบทวนเนื้อหาของจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่สมาคมธนาคารไทยกำหนด

ธนาคารเชื่อมั่นว่าจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติคุณและความน่าเชื่อถือในความเป็นสถาบันการเงิน ดังนั้น ธนาคารจึงส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารเป็นไปตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจนี้

ธนาคารสนับสนุนให้บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนำจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท

ธนาคารส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ ยึดมั่นและยอมรับในคุณค่า ตลอดจนปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจนี้เป็นปกติวิสัยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ในการนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารทุกคนมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินการ โดยมีกรรมการ และผู้บริหารของธนาคาร เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ

คณะกรรมการธนาคารส่งเสริมและสนับสนุนการสื่อสาร การอบรมและการให้ความรู้และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร ตลอดจนจัดให้มีนโยบาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

รายละเอียด

การถือปฏิบัติ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจนี้ ได้แก่ ธนาคารรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาตลอดจนผู้กระทำการแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำหน้าที่ในนามธนาคารหรือแทนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น

ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมนี้ ทั้งนี้ พนักงานควรเข้ารับการอบรม ขอคำปรึกษาแนะนำกรณีที่ไม่แน่ใจ ตั้งข้อสงสัย แจ้งเบาะแสหรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้รับผิดชอบกำกับดูแล นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานและผู้บริหารควรสอดส่องดูแล และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนติดตาม และสอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจนี้ รวมทั้งรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการธนาคารกรณีที่พบการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

ธนาคาร (ซึ่งภายใต้ข้อนี้ หมายความรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ ตามที่ระบุในข้อ ‘การถือปฏิบัติ’ ด้วย) จะยึดมั่นและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

1. จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ

ธนาคารพึงดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ ดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงนโยบายการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย


(2) ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงการกระทำซึ่งอาจนำมาสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3) ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และความระมัดระวังรอบคอบ

(4) เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางที่มิชอบแก่ตนเองหรือผู้อื่น

2. บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของธนาคารพึงมีจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลทุกระดับในองค์กร ดังนี้

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และกระทำการด้วยความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้กรอบและแนวทางของหลักการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ ด้วยความใส่ใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรหรือการดำเนินการต่างๆ ขององค์กร


(2) เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร อันจะสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรภาคอุตสาหกรรมและประเทศชาติ โดยมีการกำหนดนโยบายเรื่องการกำกับดูแลกิจการให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  ตลอดจนมีการจัดทำจรรยาบรรณและสื่อสารให้พนักงานและผู้บริหารนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(3) กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ กรรมการต้องเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายจัดการ โดยทำหน้าที่กำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและทิศทางการดำเนินงาน รวมถึงจัดให้มีการกำกับควบคุมดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลให้ผู้บริหารของธนาคารและฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(4) การดำเนินธุรกิจของธนาคารอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานทางการ และกฎเกณฑ์หลายด้าน ดังนั้น กรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นจึงต้องกำหนดนโยบาย โดยมีผู้บริหารของธนาคารในฐานะฝ่ายจัดการทำหน้าที่ผลักดันนโยบายให้มีการนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกำกับดูแลให้ธนาคารดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด

(5) กรรมการต้องดูแลให้ธนาคารมีนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความเสี่ยงที่สำคัญของธนาคาร รวมทั้งดูแลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ มีความเป็นมืออาชีพ และไม่ถูกครอบงำจากหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจ นอกจากนั้น ผู้บริหารของธนาคารจะต้องทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งปกป้องดูแลผลประโยชน์ของธนาคารและจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

(6) การดำเนินกิจการใดๆ ของกรรมการและผู้บริหารที่มีต่อธนาคารจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือเป็นการทำธุรกรรมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป ที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ โดยมุ่งประโยชน์ต่อองค์กรเป็นหลัก หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น และเมื่อเกิดกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว

3. มาตรฐานการให้บริการ

ธนาคารต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีมาตรฐานการให้บริการ ดังนี้

(1) มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการบริการอย่างดี


(2) มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการให้บริการที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง

(3) มีระบบการจัดการและบริหารควบคุมภายในที่รอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการให้บริการ

(4) มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารสามารถจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและรับมือได้อย่างเหมาะสม

(5) มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

(6) มีบุคลากรที่มีความสามารถและเหมาะสมในจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการกำกับดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในกรอบและเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

(7) มีระบบการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพในลักษณะเดียวกันนั้นพึงกระทำ

4. พนักงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน

ธนาคารควรจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

(1) จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า


(2) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้เกียรติ

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยเข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำ

(4) ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน บนพื้นฐานของการประเมินผลงานที่เป็นธรรม

(5) เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับและไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปใช้หาประโยชน์อื่น

(6) กรณีมีการสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ธนาคารพึงให้การดูแลพนักงานในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

(7) ไม่เลือกปฏิบัติโดยอ้างเหตุความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ อายุ ศาสนา หรือความพิการ

(8) ดูแลไม่ให้เกิดการคุกคาม โดยการแสดงออกทางคำพูดหรือกิริยาท่าทางที่อาจกระทบต่อเกียรติหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นในที่ทำงาน

(9) จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่างๆ อย่างเหมาะสม

(10) เคารพในสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ นอกจากนี้ ธนาคารจะส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอกต่างๆ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะต้อง

    (ก) ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร

    (ข) ไม่เป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคอย่างสำคัญต่อการอุทิศเวลาหรือการทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

    (ค) ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

    (ง) ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    (จ) ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ธนาคารควรให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) จัดให้มีการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของลูกค้า

(2) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร โดยครอบคลุมถึงเงื่อนไขและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอัตราค่าบริการหรืออัตราดอกเบี้ยที่ถูกต้อง ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและมีข้อมูลเพียงพอแก่การตัดสินใจ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้องสื่อสารอย่างโปร่งใสด้วยข้อความที่ชัดเจนไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด

(3) ปกป้องรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ เว้นแต่กรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือธนาคารจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

(4) จัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน และจัดการประเด็นต่างๆ ที่ลูกค้าร้องเรียนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

(5) มีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ไม่เรียกรับสินบน และ/หรือผลประโยชน์ ของกำนัล ทรัพย์สิน และการเลี้ยงสังสรรค์ในรูปแบบใดๆ ที่ส่อถึงเจตนาดังกล่าวเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง

(6) ปฏิบัติต่อลูกค้า ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างกันและเสนอบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยมิตรภาพอันอบอุ่น และความโอบเอื้อเกื้อกูล

(7) จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเพียงพอเพื่อให้ทราบถึงตัวตนที่แท้จริง และข้อมูลอื่นเพื่อประกอบการให้บริการได้อย่างเหมาะสม

(8) ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของลูกค้า และต้องสื่อสารข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าอย่างชัดเจน โดยไม่บิดเบือน และไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ

(9) ใช้ความรอบคอบและระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้ให้คำแนะนำในการลงทุนอย่างเหมาะสมตามที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับบริการดังกล่าวจากธนาคาร

(10) จัดให้มีระบบการดูแล เก็บรักษา และการจัดการในการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของธนาคารอย่างรัดกุมเพียงพอและเหมาะสม


6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ธนาคารพึงจัดให้มีมาตรการเพื่อบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
(1) จัดให้มีมาตรการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์และให้มีการเปิดเผยการมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจเข้าถึงข้อมูลภายใน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลจากตำแหน่ง หน้าที่ หรือการปฏิบัติงาน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

(2) กำหนดให้มีการแบ่งแยกสถานที่การปฏิบัติงานหรือการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยจัดให้หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แยกออกจากกัน

การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(1) การเข้าทำรายการระหว่างธนาคารกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่มีลักษณะถ่ายเทผลประโยชน์ของธนาคารไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใด ต้องไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจพิจารณาธุรกรรมนั้น เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปเพื่อประโยชน์ของธนาคารอย่างเต็มที่

(3) กำหนดระเบียบว่าด้วยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์ต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การรับและให้ของขวัญ การรับรองและผลประโยชน์อื่น
(1) การรับ/ ให้ของขวัญ การรับรอง และผลประโยชน์อื่น  ของธนาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และมีมูลค่าเหมาะสม ตามกาลเทศะ ธรรมเนียม จารีตประเพณี

(2) ไม่ติดสินบน ตอบแทน เสนอให้ หรือเรียกร้อง ผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากลูกค้า หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่สาม เพื่อก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการใช้วิจารณญาณที่เป็นกลางในการตัดสินใจ หรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อผู้อื่นต่อการกระทำในหน้าที่ หรือทำให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันไม่สมควร

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า
(1) จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของธนาคารกับลูกค้า หรือระหว่างลูกค้าด้วยกันเอง

(2) ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญและปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม

7. การจัดการข้อมูล

ธนาคารควรมีการจัดการข้อมูลต่างๆ ให้เหมาะสม ดังนี้

การจัดการข้อมูล
(1) ปกป้อง จัดเก็บ ดูแลข้อมูลของลูกค้า รวมถึงข้อมูลของธนาคารตามที่กฎหมายกำหนดให้พึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย โดยจะต้องทำการเก็บรวบรวม ดูแลรักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม

(2) ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าและธนาคาร เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การสื่อสาร 
การสื่อสาร แถลงการณ์ หรือการให้ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ธุรกิจของธนาคาร และลูกค้า ต้องมีความถูกต้องเหมาะสม โดยการกระทำดังกล่าวต่อสื่อมวลชน หรือสื่อใดๆ นั้น ต้องกระทำโดยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ให้ข้อมูลในนามของธนาคารเท่านั้น

การบันทึกข้อมูลและการรายงาน
บันทึกข้อมูล และจัดทำรายงานข้อมูลให้ถูกต้อง

8. การกำกับดูแลโดยรวม

ธนาคารต้องดำเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  นโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคาร รวมถึงหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

(1) จัดให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ รวมทั้งตระหนักถึงความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของธนาคาร รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเอง

(2) จัดให้มีหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ได้โดยอิสระจากการบริหารจัดการหน่วยงานธุรกิจของธนาคาร รวมถึงมีการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ให้กับหน่วยงานดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

(3) จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง นโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ โดยให้มีการบริหารจัดการ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกันภายใต้กรอบกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคาร

(4) จัดให้มีการดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตามความเหมาะสมของผลกระทบและลักษณะของการกระทำความผิด และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

(5) จัดให้มีช่องทางต่างๆ ในการแจ้งเบาะแส หรือรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


9. การแข่งขันทางการค้าและการระงับข้อพิพาท

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ธนาคารควรปฏิบัติ ดังนี้

(1) ธนาคารพึงดำเนินธุรกิจอย่างเสรีและแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยไม่มีการตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารในการกำหนดราคาซื้อ ราคาขาย หรือเงื่อนไขในการให้บริการที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

(2) ธนาคารพึงเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่าแก่ลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างอิสระและต้องไม่ขัดขวางลูกค้าในการเปลี่ยนไปใช้บริการกับธนาคารอื่นจนเกินพอดี

(3) ธนาคารต้องไม่กล่าวโจมตีคู่แข่ง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในตลาด

(4) หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ธนาคารพึงจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการระงับหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

10. การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินกิจการของธนาคารมีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธนาคารควรปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างกันตามแนวทางและหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค โดยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางสังคมตามโอกาสอันควร ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การพัฒนาชุมชน การศึกษา และการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ

(2) ดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของธนาคาร และสนับสนุนมาตรการและวิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์หรือการสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม

(3) เคารพและจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและปฏิบัติตามคำสั่งและจรรยาบรรณพนักงานที่ธนาคารประกาศกำหนด

(4) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ และแจ้งหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร อันเป็นประโยชน์หรือจำเป็นต่อการกำกับดูแลธนาคารหรือตลาดทุนโดยรวม

จรรยาบรรณของพนักงาน
1. พนักงานพึงปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศใดๆ เกี่ยวกับการทำงานของ ธนาคาร ซึ่งธนาคารได้กำหนดขึ้น และจะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

2. พนักงานพึงทำงานให้แก่ธนาคารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียรและเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามวินัยของพนักงานธนาคารโดยเคร่งครัด ตลอดจนไม่ประพฤติและไม่กระทำการใดอันอาจจะเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายในทางทรัพย์สิน หรือชื่อเสียงของธนาคาร

3. พนักงานจะต้องเก็บรักษารายงาน ข้อมูล สถิติ สูตร วิธีการ กระบวนการ ความลับทางการค้า ข้อมูลทางการค้า รวมทั้งข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งของธนาคารและของลูกค้าของธนาคารที่อยู่ใน ครอบครองของธนาคารไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และจะไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากธนาคารหรือจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

4. พนักงานพึงรักษาผลประโยชน์ของธนาคารโดยให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนธนาคาร ทุกวิถีทาง เพื่อให้ธนาคารได้มาซึ่งสิทธิต่างๆ ที่ธนาคารพึงมีพึงได้ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากนิติกรรม สัญญาหรือจากตัวบทกฎหมายใดๆ ก็ตาม

5. พนักงานพึงทราบว่าบรรดาทรัพย์สินทางปัญญา เช่น งานลิขสิทธิ์ การประดิษฐ์ กรรมวิธี เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ที่ได้สร้างสรรค์ พัฒนา หรือทำขึ้นด้วยวิธีใดๆ ในระหว่างที่เป็นพนักงานธนาคารนั้น หากสิทธิหรือทรัพย์สิน ทางปัญญาเหล่านั้นเกิดขึ้น โดยการทำงานตามหน้าที่ หรือจากการใช้รายงาน ข้อมูล สถิติ สูตร วิธีการ กระบวนการ หรือข้อเท็จจริงใดๆ หรือทรัพย์สินอื่นใดของธนาคาร ให้ตกเป็นสิทธิ ของธนาคารแต่ผู้เดียว

6. พนักงานต้องไม่ใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำแสวงหาประโยชน์ในทางใดๆ เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของธนาคาร โดยกระทำการเองหรือจัดให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร

7. พนักงานต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดๆ ของผู้อื่นมาใช้ในธนาคาร หรือใช้กับงาน ของธนาคารในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิของอื่น

8. พนักงานพึงรับทราบว่า การนำความลับทางการค้าของธนาคารหรือของลูกค้าธนาคารหรือ ของคู่สัญญาของธนาคาร ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อาจเป็นความผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นในขณะหรือหลังจากพ้นสภาพการเป็นพนักงานของธนาคารไปแล้ว

9. พนักงานพึงรับทราบว่า ในกรณีที่ธนาคารได้รับสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือกรรมวิธี หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่พนักงานได้ทำขึ้นและธนาคารได้รับผลประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือนำสิ่งประดิษฐ์นั้นไปใช้ พนักงานมีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษจากธนาคารนอกเหนือจากค่าจ้าง ตามปกติ โดยธนาคารจะกำหนดบำเหน็จพิเศษ โดยพิจารณาตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

10. พนักงานจะต้องไม่เรียกร้องผลประโยชน์หรือจูงใจลูกค้าให้ผลประโยชน์หรือตอบแทนเพื่อตนเอง หรือผู้อื่น

11. พนักงานจะต้องไม่แจ้งเท็จหรือรายงานเท็จหรือปกปิดข้อความอันควรแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา

12. พนักงานจะต้องไม่ทำงานที่อื่นที่มีสภาพของงานเช่นเดียวกันหรือแข่งขันกับกิจการของธนาคาร หรือมีประโยชน์ขัดกับธนาคารหรืออาจเป็นผลเสียแก่ธนาคาร

13. พนักงานจะพึงละเว้นการประพฤติไม่เหมาะสมอันจะเกิดความเสื่อมเสียมาสู่ตนเองและธนาคาร

14. พนักงานจะพึงรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีในระหว่างเพื่อนร่วมงานและต้องช่วยเหลือประสานงาน รวมทั้งให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ