นโยบายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

ธนาคารกำหนดแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานภายในองค์กร โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และประโยชน์ต่อธนาคารในด้านการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้บริหารและพนักงานของธนาคาร ดังนี้

  1. ดำเนินการและพัฒนาระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน การลดก๊าซเรือนกระจก การจัดการขยะ และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของธนาคาร สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
  3. กำหนดเป้าหมายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  4. จัดให้มีคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อวางแผนและดูแลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้
  5. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รวมทั้งรายงานผลต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี และให้ถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร
  6. ให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
  7. ทบทวนนโยบาย แผนการดำเนินงาน เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน