นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

ธนาคารกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น เพื่อแสดงถึงทิศทางและกรอบการดำเนินการของธนาคารด้านการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่ามีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน

ธนาคารสนับสนุนให้บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไปปรับใช้โดยอนุโลมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท

กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร

“การทุจริตคอร์รัปชัน” หรือ “คอร์รัปชัน” หมายถึง การให้ เรียกร้อง หรือรับว่าจะให้ หรือการกระทำการในรูปแบบใดๆ เช่น การเสนอ ให้สัญญา มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (“สินบน”) เป็นต้น แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้หรือจูงใจให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นกระทำการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบ รวมทั้งการเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบ เพื่อกระทำการหรือละเว้นการกระทำหรือการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม
แนวทางปฎิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
สินบน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารกระทำการทุจริตคอร์รัปชันหรือติดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

การช่วยเหลือทางการเมือง

ธนาคารมีนโยบายไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมือง เว้นแต่เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการสนับสนุนประชาธิปไตย

การบริจาคเพื่อการกุศล

ธนาคารมีนโยบายให้การบริจาคเพื่อการกุศลตามโอกาสอันควร และเป็นไปตามกฎหมายและศีลธรรมอันดี

เงินสนับสนุน

ธนาคารจะพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะให้เงินสนับสนุนอย่างระมัดระวังรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดี
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
การรับและให้ของขวัญ การรับรองและผลประโยชน์อื่น

(1) การรับ/ให้ของขวัญ การรับรอง และผลประโยชน์อื่นของธนาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และมีมูลค่าเหมาะสม ตามกาลเทศะ ธรรมเนียม จารีตประเพณี

(2) ไม่ติดสินบน ตอบแทน เสนอให้ หรือเรียกร้องผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมทั้งทางตรงและทางอ้อมจากลูกค้า หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่สาม เพื่อก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการใช้วิจารณญาณที่เป็นกลางในการตัดสินใจ หรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อผู้อื่นต่อการกระทำในหน้าที่ หรือทำให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันไม่สมควร

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ธนาคารมีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ไม่เรียกรับสินบน และ/หรือผลประโยชน์ ของกำนัล ทรัพย์สิน และการเลี้ยงสังสรรค์ในรูปแบบใดๆ ที่ส่อถึงเจตนาดังกล่าวเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง

การกำกับดูแลโดยรวม

ธนาคารจัดให้มีช่องทางต่างๆ ในการแจ้งเบาะแส หรือรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การบริหารความเสี่ยง
ธนาคารจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น ประเมินผลกระทบ ออกแบบมาตรการบรรเทาและป้องกันความเสี่ยง ติดตามและควบคุมความเสี่ยง
ช่องทางในการติดต่อระหว่างธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อแจ้งข้อมูล เบาะแส ข้อร้องเรียน หรือตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยทำเป็นหนังสือส่งมายังธนาคารได้ที่เลขานุการบริษัทหรือหน่วยงานกำกับดูแล เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน