นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ขึ้นเพื่อแสดงถึงทิศทาง หลักการ และกรอบการดำเนินการของธนาคาร ในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับกิจการที่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน

ธนาคารสนับสนุนให้บริษัทลูกที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ไปปรับใช้ โดยอนุโลมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัท

ธนาคารมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของธนาคารมีความเข้าใจ ตระหนักรู้ ยึดมั่น และยอมรับในคุณค่า ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ เป็นปกติวิสัย จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร
ธนาคารมีความมุ่งหมายในการประกอบธุรกิจในฐานะธนาคารพาณิชย์ที่เป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ที่อยู่คู่กับสังคมไทยและตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ตระหนักรู้และปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม เชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนนำแนวคิดด้านการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาปฏิบัติ โดยคำนึงถึงสภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกอย่างเข้าใจ และเชื่อมั่นในคุณค่าอันยั่งยืน ที่ธนาคารและผู้มีส่วนได้เสียจะได้ปฏิบัติร่วมกันอย่างเหมาะสม
แนวปฏิบัติที่พึงดำเนินการ
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
(1) สนับสนุนและส่งเสริมหลักการให้กิจการมีความสามารถในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย
(2) ไม่สนับสนุนกิจกรรมหรือพฤติกรรมอันเป็นการขัดขวางมิให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
(3) ให้ความเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินซึ่งหมายความรวมถึงทั้งทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ สิทธิบัตร

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ธนาคารกำหนด

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
(1) ดำเนินกิจการอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อสิทธิของพนักงาน ชุมชน และสังคม
(2) ดูแลมิให้การดำเนินกิจการก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และละเว้นการร่วมกระทำความผิดอันก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ดูแลและปฏิบัติต่อแรงงาน โดยคำนึงถึงหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือกฎระเบียบของธนาคาร ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อความเข้าใจและร่วมกันเสริมสร้างกิจการให้เกิดความมั่นคงและมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการให้ความคุ้มครองสังคม ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ธนาคารในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน คำนึงถึงสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค 4 ประการ ตามแนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด คือ
(1) สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
(2) สิทธิในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
(3) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การร้องเรียน หรือแจ้งประเด็นการปรับปรุงบริการ
(4) สิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน การนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค

แนวปฏิบัติที่พึงดำเนินการ ได้แก่
(1) นำหลักการเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคมาพิจารณาในขั้นตอนที่จะมีการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินใหม่ รวมทั้งการกำหนดและทบทวนกระบวนการหรือการดำเนินการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่คำนึงถึงหลักการเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคตามความเหมาะสม
(2) ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการสื่อสารอย่างเหมาะสมระหว่างธนาคารและผู้ใช้บริการให้เกิดความเข้าใจที่ดี ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานและผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม และจัดกิจกรรมที่ช่วยเหลือสนับสนุนต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมตามโอกาสอันควร และจัดสรรทรัพยากรในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความคิดหรือค้นหาและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการในการสร้างนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่กิจการหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างเหมาะสม

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน