ครอบครัว SIP รุ่นนักศึกษาไทยในต่างประเทศ และในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ

“แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็ได้รับทั้งความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ฝึกคิด และการ Apply นำความรู้มาใช้ทำ Business Project และที่สำคัญได้มิตรภาพดีๆ จากเพื่อนต่างคณะ ต่างมหาวิทยาลัย”

น.ส.ธยาน์ จารึกจรรยานาม (แบม)

SIP 71

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“โครงการ SIP สอนให้เรารู้ทันการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุคสมัยใหม่และสอนให้เราเป็นผู้นำที่ดี ต่อตัวเราเอง เพื่อนร่วมโครงการฯ และสังคม”

นายจิรกิตติ์ คูอาริยะกุล (Toptap)

SIP 71

Marketing มหาวิทยาลัยมหิดล

“มีคนเคยกล่าวไว้ว่า 'คนโชคดีคือคนที่เจอโอกาสแล้วคว้าไว้ แต่คนโชคร้ายคือคนที่เจอโอกาสแล้วปล่อยผ่านมันไป' ผมถือว่าผมโชคดีที่ได้มีโอกาสคว้าบททดสอบและแบบฝึกฝนที่ชื่อว่า SIP”

นายอรรถวีร์ พรใจหาญ (ทะเล)

SIP 71

Political Science, Regent's University London

“SIP ทำให้เรามีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น มีวินัยมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ สอนให้เราไม่หยุดที่จะเรียนรู้ โครงการฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ วิทยากร และพี่ Staff ที่น่ารักทุกคน”

น.ส.สิริน พงษ์พันธ์เดชา (แอ้นท์)

SIP 71

University of California, San Diego (UCSD)

“SIP เป็นโครงการที่ทั้งเสริมและให้ความรู้ที่เราหาไม่ได้จากตำราเรียนและยังเปิดโอกาสให้เราได้พบบุคลากรในแวดวงต่างๆ มากมาย ยิ่งไปกว่านั้นคือ การร่วมโครงการและทำกิจกรรมกับเพื่อนร่วมโครงการทุกคน ทำให้เราสัมผัสถึงคำว่า “มิตรภาพ” ซึ่งเราจะสานต่อให้ยั่งยืนต่อไป”

น.ส.ณัฐชา ธรสารสมบัติ (ฝ้าย)

SIP 71

Finance, City University London

“สิ่งที่ประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการ SIP คือ ประทับใจวิทยากรของโครงการที่มาจากหลากหลายอาชีพ หลากหลายด้าน ทำให้เราเรียนรู้เนื้อหาหลากหลาย”

นางสาวณัฐฐาชล กมลวัฒนาวิทย์

SIP 65

Pace University, United States

“ผมประทับใจที่โครงการ SIP เป็นโครงการที่ให้จริงๆ ธนาคารตั้งใจให้ความรู้กับเรามากที่สุด”

นายชัยชนะ ศิริคูณ

SIP 67

Engineering, University of Bath

“SIP ทำให้เราได้รับความรู้ทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ ความสนุกจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และที่สำคัญคือมิตรภาพที่ยั่งยืน”

นายสุกฤษฏิ์ วินยเวคิน

SIP 67

Engineering, University of Tokyo

“BELIEVE, believe that anything is possible and it will happen”

นายณัฐพล ดิลกนวฤทธิ์

SIP 67

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

อายุ

 • อายุไม่เกิน 25 ปี 


สถาบันการศึกษา

 • เป็นนักศึกษาสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ และในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ โดยไม่จำกัดสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาที่เรียน


วุฒิการศึกษา 

 • ระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ต้องเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ต้องเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
 • ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกชั้นปี


อื่นๆ

 • สามารถเข้าอบรมได้เต็มเวลาทำการ ตลอดระยะเวลาการอบรม

 

หมายเหตุ:

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 6 เดือน (ณ วันที่สมัคร) ยกเว้นผู้ที่มีเอกสารรับรองการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าจึงสามารถสมัครได้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน (ไทย / อังกฤษ)
 • ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ไทย / อังกฤษ)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (นำส่งวันสอบคัดเลือก)


หมายเหตุ:

 • ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร มาที่ sipbbl.doc@gmail.com และ sip.doc@bangkokbank.com  ภายใน 3 วันทำการ หลังการสมัครออนไลน์
 • ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

กำหนดการ

สมัครออนไลน์

จะประกาศให้ทราบต่อไป

สมัครด้วยตนเอง

จะประกาศให้ทราบต่อไป

การคัดเลือก

จะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศผล

จะประกาศให้ทราบต่อไป

ช่วงเวลาอบรม

จะประกาศให้ทราบต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน SIP CHAT BOT ได้ เพียงสแกน QR Code

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ