จุดเด่นพันธบัตรตลาดรอง

อีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนในพันธบัตรที่เคยออกจำหน่ายแล้ว มีความเสี่ยงต่ำและโอกาสในการได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ พร้อมทั้งบริการรับซื้อก่อนครบกำหนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ทลงทุนของคุณ

ทางเลือกสำหรับนักลงทุน

บริการครบวงจรด้านพันธบัตร ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง

มีสภาพคล่อง

พันธบัตรรัฐบาลมีสภาพคล่องสูง อีกทั้งยังสามารถใช้บริหารสภาพคล่องพอร์ทลงทุนได้

ความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงต่ำกว่าตราสารหนี้ประเภทอื่น เนื่องจากผู้ออกเป็นรัฐบาล ธปท. หรือรัฐวิสาหกิจ

การลงทุน

ราคาพันธบัตรตลาดรอง

ราคารับซื้อ/ขายพันธบัตรในตลาดรอง ลูกค้าที่ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านธนาคารกรุงเทพ และต้องการขายพันธบัตรสามารถเช็กราคาและรุ่นพันธบัตรได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ธนาคาร

วิธีการซื้อขายพันธบัตรตลาดรองผ่านสาขาธนาคาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาระภาษี

ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา

 • ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
 • กำไรที่เกิดจากการขาย จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
 • กรณีซื้อพันธบัตรที่ราคาซื้อต่ำกว่าราคาที่ระบุไว้หน้าตั๋ว แต่ไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดด้วยราคาที่ระบุไว้บนตั๋ว(Discount bond) ส่วนลดที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย15%

ผู้ลงทุนนิติบุคคล
 • ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% และให้นำไปรวมกับการคำนวณกำไรสุทธิด้วย
 • ผลตอบแทนจากส่วนลด จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ต้องนำไปรวมกับการคำนวณกำไรสุทธิด้วย
 • กำไรที่เกิดจากการขาย จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ต้องนำไปรวมกับการคำนวณกำไรสุทธิด้วย
ความเสี่ยงจากการลงทุน
การลงทุนในตราสารหนี้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุน ได้แก่

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด เนื่องจากราคาของตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้น เมื่อนักลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดในขณะที่จะขายสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ถืออยู่นักลงทุนอาจต้องยอมขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตรา

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถชำระหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดชำระ หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากการถูกลดความน่าเชื่อถือในระหว่างที่ตราสารหนี้ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ตราสารหนี้ภาครัฐถือว่าเป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงชนิดนี้ต่ำมาก ดังนั้นอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจึงมักต่ำกว่าตราสารหนี้ภาคเอกชน
คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษา และทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1333 หรือ 0 2645 5555

คำถาม – คำตอบเกี่ยวกับพันธบัตรตลาดรอง

1. สามารถขายพันธบัตรออมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพผ่านช่องทางใดได้บ้าง
คุณสามารถขายพันธบัตรออมทรัพย์ได้เองผ่านโมบายแบงก์กิ้ง ในวันทำการตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.00 น. หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาไมโคร) ตามวัน-เวลาทำการของสาขาธนาคาร
2. ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการเตรียมขายพันธบัตรออมทรัพย์

บุคคลธรรมดา

 • สมุดพันธบัตร (Bond Book)
 • บัตรประจำตัวประชาชน

นิติบุคคล
 • สมุดพันธบัตร (Bond Book)
 • สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 เดือนหรือ หนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการ
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
 • รายงานการประชุม
3. ขายพันธบัตรออมทรัพย์บางส่วนได้หรือไม่
สามารถขายพันธบัตรออมทรัพย์บางส่วนได้ โดยธนาคารรับซื้อขั้นต่ำ 1 หน่วย (1,000 บาท)
4. ต้องเสียภาษีหรือไม่ คิดภาษีอย่างไร

ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา

 • ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
 • กำไรที่เกิดจากการขาย จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
 • กรณีซื้อพันธบัตรที่ราคาซื้อต่ำกว่าราคาที่ระบุไว้หน้าตั๋ว แต่ไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดด้วยราคาที่ระบุไว้บนตั๋ว(Discount bond) ส่วนลดที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย15%

ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล
 • ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% และให้นำไปรวมกับการคำนวณกำไรสุทธิด้วย
 • ผลตอบแทนจากส่วนลด จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ต้องนำไปรวมกับการคำนวณกำไรสุทธิด้วย
 • กำไรที่เกิดจากการขาย จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ต้องนำไปรวมกับการคำนวณกำไรสุทธิด้วย
5. จะได้รับเงินค่าขายพันธบัตรออมทรัพย์เมื่อไหร่
กรณีที่ขายพันธบัตรแบบมีสมุดพันธบัตรออมทรัพย์ (Bond Book) จะได้รับเงินใน 2 วันทำการภายหลังจากวันทำรายการขายที่สาขา โดยธนาคารจะโอนเงินค่าขายพันธบัตรเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวันธนาคารกรุงเทพ ที่คุณได้เคยแจ้งไว้สำหรับรับเงินค่าไถ่ถอน หากต้องการเปลี่ยนบัญชีรับเงิน โปรดติดต่อสาขาที่สะดวกเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการขาย

กรณีที่ลูกค้าขายพันธบัตรแบบมีใบพันธบัตร (Scrip)
 • กรณีขายที่สาขาในเขตกทม.และปริมณฑล จะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันทำรายการขายที่สาขา
 • กรณีขายที่สาขาในต่างจังหวัด จะได้รับเงินภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันทำรายการขายที่สาขา

โดยธนาคารจะโอนเงินค่าขายพันธบัตรเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวันธนาคารกรุงเทพ ที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร
6. หากไม่ได้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพ สามารถขายพันธบัตรกับธนาคารกรุงเทพได้หรือไม่
กรณีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบมีสมุดพันธบัตร (Bond Book) จากธนาคารอื่น คุณจะต้องถอนเป็นใบพันธบัตร (Scrip) ก่อน จึงจะนำมาขายกับธนาคารกรุงเทพได้
7. มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการขายพันธบัตรออมทรัพย์แทนได้หรือไม่
บุคคลธรรมดา
 •   ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการขายพันธบัตรแทนได้

นิติบุคคล
 • สามารถมอบอำนาจได้ โดยติดต่อสาขาที่ซื้อพันธบัตรไว้ในครั้งแรก เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
8. กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรออมทรัพย์เสียชีวิตจะต้องทำอย่างไร
กรณีพันธบัตรแบบมีสมุดพันธบัตรออมทรัพย์ (Bond Book) ใช้เอกสารและเงื่อนไข อ้างอิง “เจ้าของบัญชีถึงแก่กรรม”

กรณีพันธบัตรแบบมีใบพันธบัตร (Scrip) ผู้จัดการมรดกต้องติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อทำเรื่องรับโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตร โดยใช้เอกสาร ดังนี้
 • คำสั่งศาล
 • คำสั่งสิ้นสุด
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้จัดการมรดก
 • สมุดเงินฝากเพื่อรับเงินค่าดอกเบี้ยและเงินต้นของผู้จัดการมรดก

เมื่อรับโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วจึงมาดำเนินการขายพันธบัตรที่สาขา

เลือกผลิตภัณฑ์ลงทุนที่เหมาะกับคุณ

พันธบัตรตลาดแรก

ลงทุนในพันธบัตรที่ออกขายเป็นครั้งแรกในตลาด ซึ่งผู้ออกพันธบัตร อาทิเช่น รัฐบาล, ธนาคารแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจ โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อได้ในช่วงเวลาเสนอขายที่ผู้ออกพันธบัตรเป็นผู้กำหนด

หุ้นกู้ตลาดแรก

ตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกโดยบริษัทเอกชน เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนไปใช้ในการดำเนินกิจการ หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตร เนื่องจากมีความเสี่ยงในด้านผู้ออกมากกว่า

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ