ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

 

ด้วยความมุ่งหมายของธนาคารที่ธนาคารให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า ทำประโยชน์ให้กับสังคม และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท
สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ติดต่อเรา

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนได้ที่ www.bangkokbank.com/scholarships ซึ่งจะประกาศรับสมัครทุนในช่วงเดือนมกราคม–เมษายนของทุกปี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล

ชั้น  2  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3         

โทร. (66) 0 2296 8358

อีเมล: anchalee.thumpunya@bangkokbank.com

แบ่งปันประสบการณ์จากนักเรียนทุนธนาคารกรุงเทพ

“ธนาคารดูแลเราอย่างดี ตั้งแต่ช่วงก่อนเตรียมตัวไปเรียน ระหว่างที่เรียน และจนกระทั่งกลับมาบรรจุเข้าทำงาน ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารให้ความสำคัญกับการเลือกหน่วยงานให้เหมาะสมกับตัวเรามากๆ”

อิสราวดี ชีวศิริพลังกร

VP แผนงาน แผนงานและงบประมาณ สายการบัญชีและการเงิน

นักเรียนทุนธนาคาร สาขา Finance, London Business School, UK

“ธนาคารกรุงเทพมีการวางแผนและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาได้เต็มศักยภาพ และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนงานได้ตามความความเหมาะสม”

จาตุรันต์ ปั้นสุวรรณ

AVP Senior Dealer บริหารเงิน สายบริหารการเงิน

นักเรียนทุนธนาคาร สาขา Accounting and Finance, London School of Economics and Political Science (LSE), UK

สมัครงาน

โอกาสที่ท้าทาย เพื่อความเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ

โอกาสท้าทายที่ธนาคารกรุงเทพ

ทำความรู้จักกับสายงานหลากหลายที่ธนาคารกรุงเทพ เปิดโอกาสท้าทายให้ได้เรียนรู้และประสบการณ์

การดูแลพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ ดูแลพนักงานตลอดชีวิตการทำงาน เพื่อมอบความอบอุ่นใจ และมั่นคงทั้งด้านสุขภาพและความเป็นอยู่

การพัฒนาบุคลากร

ธนาคารมีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน

สมัครงาน

โอกาสที่ท้าทาย เพื่อความเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ

โอกาสท้าทายที่ธนาคารกรุงเทพ

ทำความรู้จักกับสายงานหลากหลายที่ธนาคารกรุงเทพ เปิดโอกาสท้าทายให้ได้เรียนรู้และประสบการณ์

การดูแลพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ ดูแลพนักงานตลอดชีวิตการทำงาน เพื่อมอบความอบอุ่นใจ และมั่นคงทั้งด้านสุขภาพและความเป็นอยู่

การพัฒนาบุคลากร

ธนาคารมีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. (66) 0 2296 8358

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. (66) 0 2296 8358

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ