การให้ความรู้ทางการเงิน

การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง

ธนาคารร่วมกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด และบริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินของครอบครัว และการปลูกฝังวินัยทางการเงินเพื่อสร้างความมั่นคง โดยการเผยแพร่ความรู้ทาง การเงินและบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมสัญจร การเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น ธนาคารได้ส่งเสริมให้มนุษย์เงินเดือนและผู้มีรายได้น้อย ตระหนักและเข้าใจถึงบริการทางการเงินที่เหมาะสมภายใต้โครงการ 2S (Save and Service) เพื่อนำไปสู่การ “ออมเพื่อความมั่นคงของครอบครัว” นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานและสถาบันการศึกษา ด้วยการจัดวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของธนาคารไปให้ความรู้เรื่องการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง

โครงการออมได้ ง่ายนิดเดียว

ด้วยตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาหนี้สิ้นครัวเรือน ธนาคารได้ริเริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างวินัยการออมของเยาวชนภายใต้โครงการ “ออมได้ ง่ายนิดเดียว” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการออม และเริ่มฝึกฝนวินัยการออมตั้งแต่วัยเยาว์ ผ่านการตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจน การจดบันทึกข้อมูลการออม และการฝากเงินออมกับธนาคาร ในปี 2562 ธนาคารได้เริ่มทำโครงการร่วมกับโรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์เป็นแห่งแรก มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมถึงมัธยมต้นเข้าร่วมโครงการจำนวน 156 คน ซึ่งพนักงานจากสาขาใกล้เคียงได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีเงินฝากให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการ มียอดเงินฝากรวม 134,000 บาท นอกจากนี้ ธนาคารและทางโรงเรียนได้ร่วมกันขยายผลไปสู่คุณครู โดยการให้ความรู้ทางการเงินที่เป็นประโยชน์ เช่น การบริหารจัดการรายได้และรายจ่าย ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว เป็นต้น

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

ธนาคารส่งเสริมให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างมีศักดิ์ศรีทัดเทียมคนปกติ จึงได้ร่วมกับสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความรู้ในการทำธุรกรรมให้แก่สมาชิกสหกรณ์และคนตาบอดทั่วไป” ซึ่งมีการฝึกเซ็นชื่อเพื่อใช้ประกอบการทำธุรกรรมทาง การเงิน การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงินอย่างปลอดภัย ตลอดจนการสาธิตการใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 40 คน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน