การแสดงสังคีตสราญรมย์

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ กำหนดจัดการแสดงสังคีตสราญรมย์ ทุกวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 16.00-18.00 น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยสาทร 1 ถนนสาทร

สำรองที่นั่งหรือขอบันทึกการแสดงย้อนหลัง ได้ที่ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ โทร. (66) 0 2230 2062, (66) 0 2626 3352 หรือศูนย์สังคีตศิลป์ โทร. (66) 0 2224 8140-1 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ตารางการแสดงปี 2562

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ 169


โรงเรียนศึกษานารี เป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม รวมทั้งปลูกฝังเยาวชนให้มีใจรักในศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยมีการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์และดนตรีไทย สอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ในการที่จะสืบสานและปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญชม สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ 169 ภูมิลักษณารมย์ เพลิดเพลินกับการแสดงนาฏศิลป์และการแสดงโขน โดยคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00-18.00 น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยสาทร 1 ถนนสาทร

ไฮไลท์การแสดงที่่ผ่านมา

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ 168

ภูมิเพลงบริรักษ์
การบรรเลงดนตรี โดย วงดนตรีคำหวาน

5 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียด

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ 167

ภูมิบ้านสราญรมย์
การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย
โดย คณะศิลปนาฏดุริยางค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

21 กันยายน 2562

ดูรายละเอียด

สังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ 166

การแสดงลิเกทรงเครื่อง โดย
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
สถาบันบันฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม

7 กันยายน 2562

ดูรายละเอียด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน