จุดเด่นบริการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจ

สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง สามารถดูรายงานสถานะได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประหยัดต้นทุนและเวลา

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำส่งหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้รับประโยชน์ ลดภาระการจัดเก็บเอกสาร และขั้นตอนในการดำเนินการ

บริการแจ้งเตือนทางอีเมล

แจ้งการออกหนังสือค้ำประกัน และวันครบกำหนดอายุล่วงหน้า

ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

ขั้นตอนบริการ

 


คุณสามารถทำคำขอผ่านออนไลน์ หรือผ่านสำนักธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยธนาคารจะแจ้งข้อมูลการออกหนังสือค้ำประกันให้ผู้ขอออก/ผู้รับประโยชน์ทราบ และสามารถเรียกดูหนังสือค้ำประกันผ่านระบบของธนาคาร


หมายเหตุ : กรณีขอออกหนังสือค้ำประกันในรูปแบบกระดาษ สามารถติดต่อขอรับหนังสือค้ำประกันได้ที่สำนักธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัครใช้บริการ
 • เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการในประเทศไทย*
  *กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 - 65 ปี
 • ผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดี
 • ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
 • เอกสารตามวัตถุประสงค์ของการค้ำประกัน เช่น เอกสารการประกวดราคาจัดซื้อ และ/หรือจัดจ้าง หนังสือสัญญา และ/หรือร่างสัญญา

  ใบแจ้งหนี้ (Invoice) และใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order) เป็นต้น
 • ตัวอย่าง หรือแบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันจากผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี) 
 • เอกสารแสดงตน เอกสารทางการเงินและเอกสารด้านหลักประกันผู้ขอใช้บริการ
 • เอกสารผู้ขอสินเชื่อเพิ่ม (ตารางด้านล่าง)

 

กรณีบุคคลธรรมดา

กรณีนิติบุคคล

เอกสารที่ต้องใช้

ผู้กู้/ผู้กู้ร่วม

ผู้ค้ำประกัน/คู่สมรส

นิติบุคคล

ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 20%

เอกสารแสดงตน

สำเนาบัตรประชาชน

-

สำเนาทะเบียนบ้าน

-

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

-

สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

-

สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์

-

-

-

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท (ไม่เกิน 1 เดือน)

-

-

-

หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน)

-

-

-

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)

-

-

-

หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล

-

-

-

เอกสารทางการเงิน

สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน

-

สำเนางบการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

-

-

-

สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

-

-

-

เอกสารด้านหลักประกัน

สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น

-

-


หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
สมัครใช้บริการ
สมัครใช้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่สำนักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพทุกแห่ง

 

สอบถามข้อมูล ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ (Corporate Service Center) โทร. (66) 0 2031 7888 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-20.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะวันทำการธนาคาร) อีเมล: tradeservices.cs@bangkokbank.com

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ