จุดเด่นบริการ

สะดวก

ลดปัญหาความล่าช้าและความผิดพลาดของการเรียกเก็บเช็ค

ปลอดภัย

เช็คทุกฉบับจะถูกเก็บไว้ในตู้นิรภัยจนกว่าจะถูกส่งไปเรียกเก็บเมื่อถึงกำหนด

เพิ่มประสิทธิภาพ

บริษัทสามารถนำเช็คของทุกธนาคารเข้าฝากได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ

ตรวจสอบได้

รายงานผลการเรียกเก็บเช็ค จะช่วยให้บริษัทกระทบยอดได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
  • สามารถรับฝากได้ทั้งเช็คที่ครบกำหนดและเช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้า
  • สามารถดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวขึ้น ช่วยลดปัญหาการเก็บรักษาเช็คที่ยังไม่ถึงวันครบกำหนด และลดความเสี่ยงในการทำเช็คสูญหาย
  • ธนาคารจัดทำรายงานสรุปรายละเอียดการเรียกเก็บให้บริษัท ช่วยให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องในการรับเงินได้ง่ายขึ้น
  • ธนาคารสามารถพิจารณาวงเงินสินเชื่อเพื่อนำเงินเข้าก่อนวันเช็คครบกำหนด

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ