จุดเด่นบริการ

บริหารง่าย

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัท

สะดวก

ลดปัญหาในการได้รับเงินล่าช้า เนื่องจากลูกค้าไม่สะดวกที่จะเดินทางมาชำระเงินเอง หรือมีช่องทางการชำระเงินที่ไม่เพียงพอ

เพิ่มประสิทธิภาพ

สามารถแจ้งรายละเอียดการชำระเงินให้แก่ลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัท ผ่านทางโทรสาร อีเมล หรือ SMS ก่อนถึงวันชำระเงิน

ตรวจสอบได้

กระทบยอดง่าย โดยธนาคารจัดทำรายงานสรุปการหักบัญชีอัตโนมัติให้แก่บริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
  • สามารถกำหนดวันและเวลาในการนำเงินเข้าบัญชีบริษัท โดยการส่งคำสั่งเพื่อหักเงินจากบัญชีของลูกค้าหรือคู่ค้าโดยอัตโนมัติล่วงหน้าได้ เพื่อให้ธนาคารทำการเรียกเก็บเงินและโอนเข้าบัญชีในวันที่บริษัทกำหนด
  • ผู้ที่จะให้ธนาคารหักบัญชีจะต้องมีบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกรุงเทพ
  • สามารถส่งคำสั่งการโอนเงินให้ธนาคารผ่านช่องทางที่สมัครใช้บริการไว้ ได้แก่ บริการคอร์ปอเรท ไอแคช บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง ไฟล์อัพโหลด หรือส่งข้อมูลให้ที่สาขาของธนาคาร

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ