จุดเด่นบริการ

สะดวก

ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการใบแจ้งหนี้ การเรียกเก็บเงิน และการชำระเงิน

เพิ่มประสิทธิภาพ

รับเงินรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ทันทีทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

บริหารง่าย

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ช่วยให้สามารถบริหารการเงินในธุรกิจได้ตามเป้าหมาย

ตรวจสอบได้

สามารถเรียกดูรายการชำระเงินแบบออนไลน์เพื่อตรวจสอบและกระทบยอดหนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
 • บริษัทผู้รับชำระ/ผู้ขาย (Biller/Seller) สามารถส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้และเอกสารสำหรับการรับชำระเงินอื่นๆ เพื่อนำเสนอบนระบบออนไลน์ของธนาคาร
 • เมื่อผู้แทนจำหน่าย/ผู้ซื้อ (Dealer/Buyer) ตรวจสอบการแจ้งหนี้ผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อย ผู้ซื้อจะสามารถชำระเงิน โดยระบบจะหักบัญชีเงินฝากตามคำสั่งการชำระเงินของผู้แทนจำหน่าย/ผู้ซื้อ และนำเงินเข้าบัญชีของผู้ขาย
 • ทราบผลการชำระเงินทันที สามารถตรวจสอบการชำระเงินและรับชำระเงินโดยง่าย รวมทั้งสามารถกระทบยอดหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์บริการ

บริษัทผู้รับชำระ/ผู้ขาย (Biller/Seller)

 • ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน
 • รับเงินรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ทันที
 • สามารถเรียกดูรายการรับชำระเงินแบบออนไลน์ เพื่อตรวจสอบและกระทบยอดหนี้
 • ลดความเสี่ยงของการรับชำระเงิน ป้องกันการสูญหายของเช็ค และลดข้อผิดพลาดในการทำงาน
 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากระบบสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ขายได้รวดเร็วถูกต้อง ยังผลให้มีโอกาสขายสินค้าหรือบริการเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากย่นระยะเวลาของกระบวนการทางบัญชี


ผู้ซื้อ/ตัวแทนจำหน่าย (Buyer/Dealer)

 • ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
 • ลดความเสี่ยงในการชำระเงิน เพราะสามารตรวจสอบผ่านระบบได้ตลอดเวลา
 • สามารถเรียกดูรายการชำระเงินแบบออนไลน์เพื่อตรวจสอบ
 • กระทบยอดหนี้ง่ายขึ้นเพราะสามารถทราบผลการชำระเงินได้ทันที

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ