สิทธิประโยชน์บัตร

อุ่นใจ ใช้จ่ายสะดวก

กำหนดวงเงินและบริหารการใช้จ่ายได้ตามต้องการ

คล่องตัวยิ่งขึ้น

เพิ่มความคล่องตัวในการใช้จ่ายสำหรับการเติมน้ำมัน

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

ปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุด 55 วัน ลดการสำรองเงินสดล่วงหน้า

แจ้งทุกความเคลื่อนไหว

รับใบแจ้งหนี้ทางอีเมล และรายงานค่าใช้จ่ายน้ำมันทั้งแบบรายวันและรายเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม

การสมัครบัตร

สมัครง่ายที่สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือติดต่อเจ้าหน้าสายสินเชื่อ ทีมขายบัตรฟลีทการ์ดธนาคารกรุงเทพ-คาลเท็กซ์ หรือทีมขายบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (คาลเท็กซ์) เพียงกรอกใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด,   ข้อตกลงเพิ่มเติมใบสมัครสมาชิกบัตรฟลีทการ์ด (บริษัท),  ใบข้อมูลผู้ใช้บัตรฟลีทการ์ด และข้อตกลงเพิ่มเติมใบข้อมูลผู้ใช้บัตรฟลีทการ์ด (บุคคล) พร้อมยื่นพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

สำหรับบริษัท

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 90 วัน
 • งบดุลและงบการเงินบริษัท
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุมหรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการบัตรฟลีทการ์ด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก แสดงชื่อเจ้าของบัญชีและหมายเลขบัญชี และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ของ
  • ผู้มีอำนาจลงนามในใบสมัคร หรือผู้รับมอบอำนาจ และผู้มอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
  • ผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน
 • หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนบริษัท (กรณีมอบอำนาจ)


สำหรับผู้ใช้บัตร (กรณีต้องการระบุชื่อบนหน้าบัตรเท่านั้น)

 • กรณีบุคคลไทย
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีชาวต่างชาติ
  • สำเนาหนังสือเดินทาง
  • สำเนาใบอนุญาตทำงาน
ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปี: ฟรีปีแรก ปีต่อๆ ไป 400 บาท/บัตร
 • ค่าธรรมเนียมกรณีออกบัตรใหม่: 100 บาท/บัตร


เงื่อนไขการชำระเงิน

 • การชำระเงินจากการใช้จ่ายผ่านบัตร จะต้องชำระเต็มจำนวนของยอดใช้จ่าย โดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ (Direct Debit) ภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน
 • กรณีชำระเงินล่าช้ากว่าวันครบกำหนด ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตรา 18% ต่อปี โดยคำนวณจากวันที่ธนาคารชำระเงินให้ร้านค้า/สถานบริการที่ผู้ถือบัตรนำบัตรเครดิตไปใช้จ่าย จนถึงวันที่มีการชำระหนี้เสร็จสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (66) 0 2638 4242

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ