สิทธิประโยชน์บัตร

อุ่นใจ ใช้จ่ายสะดวก

กำหนดวงเงินและบริหารการใช้จ่ายได้ตามต้องการ

คล่องตัวยิ่งขึ้น

เพิ่มความคล่องตัวในการใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองลูกค้า/การเดินทาง

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

ปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุด 45 วัน ลดการสำรองเงินสดล่วงหน้า

คุ้มครองครอบคลุม

วงเงินประกันอุบัติเหตุการเดินทาง พร้อมความช่วยเหลือฉุกเฉินขณะเดินทางต่างประเทศ

แจ้งทุกความเคลื่อนไหว

รับใบแจ้งยอดใช้จ่าย และรายงานสรุปการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละเดือน

มั่นใจ ปลอดภัย

ใช้ระบบ VISA IntelliLink ในการบริหารค่าใช้จ่าย เรียกดูรายงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบัตรและวงเงิน

ประเภทบัตร: บัตรวีซ่า (ไม่มีบัตรเสริม) หน้าบัตรจะระบุชื่อบริษัทใต้ชื่อผู้ถือบัตร

 

วงเงินบัตร

 • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุด 45 วัน
 • วงเงินรวมของบริษัท พิจารณาอนุมัติโดยธนาคารตามความเหมาะสม
 • วงเงินของพนักงานผู้ถือบัตร กำหนดโดยทางบริษัท
เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบริษัท

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 30 วัน
 • งบดุลและงบการเงินบริษัท ย้อนหลัง 3 ปี
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • รายงานการประชุมลงมติให้บริษัทขอใช้บริการบัตร พร้อมรายนามผู้ถือบัตร วงเงินต่อบัตร วิธีการชำระเงิน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก แสดงชื่อเจ้าของบัญชีและหมายเลขบัญชี และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน
 • สำเนาหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนบริษัท
 • หนังสือยินยอมในการเช็คสอบข้อมูล (ลายเซ็นต้องเหมือนในใบสมัคร)

 

สำหรับผู้ถือบัตร

 • กรณีบุคคลไทย
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 • กรณีชาวต่างชาติ
  • สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ
  • สำเนาใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ
ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมรายปี 1,500 บาท/บัตร/ปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมปีถัดไป เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรรวม 100,000 บาท/ปี)


เงื่อนไขการชำระเงิน

 • การชำระเงินจากการใช้จ่ายผ่านบัตร จะต้องชำระเต็มจำนวนของยอดใช้จ่าย โดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ ภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน
 • กรณีชำระเงินล่าช้ากว่าวันครบกำหนด ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตรา 16% ต่อปี โดยคำนวณจากวันที่ธนาคารชำระเงินให้ร้านค้า/สถานบริการที่ผู้ถือบัตรนำบัตรเครดิตไปใช้จ่าย จนถึงวันที่มีการชำระหนี้เสร็จสิ้น

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ