จุดเด่นบัตรเดบิต Purchasing Card

สะดวก คล่องตัว

กำหนดวงเงินการทำรายการและวงเงินต่อวันได้ด้วยตนเอง

มั่นใจ ปลอดภัย

มั่นใจทุกครั้งที่ใช้จ่าย ด้วยการใช้รหัสประจำตัว (PIN) คู่กับบัตรทุกครั้งที่ทำรายการ

ตรวจสอบง่าย

มีบริการส่ง SMS แจ้งทั้งผู้ชำระและผู้รับชำระ เมื่อทำรายการสำเร็จ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์บัตร

สำหรับบริษัท (ผู้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการ)

 • บริษัทไม่ต้องรับภาระในการรับเงินโอนซึ่งไม่ทราบว่ารับชำระจากลูกค้ารายใด
 • ลดความเสี่ยงจากการถือเงินสด การนำเงินสดไปเข้าบัญชีธนาคาร รวมทั้งป้องกันการทุจริตภายในบริษัท
 • เงินเข้าบัญชีบริษัททันทีเมื่อมีการรับชำระ พร้อมรายงานแจ้งให้ทราบว่าลูกค้ารายใดทำรายการชำระให้กับบริษัท
 • มีบริการส่ง SMS แจ้งบริษัทเมื่อมีการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการสำเร็จ
 • เพิ่มความสะดวกด้วยเครื่อง Mobile EDC

 

สำหรับผู้ถือบัตร (ผู้ชำระค่าสินค้าหรือบริการ)

 • ลดภาระในการถือเงินสด
 • สอบถามยอดวงเงินคงเหลือในบัตรก่อนการใช้บัตรได้
 • เพิ่มความปลอดภัย โดยการใช้รหัสประจำตัว (PIN) ในการชำระทุกครั้ง
 • มีบริการส่ง SMS แจ้งผู้ถือบัตรเมื่อมีการชำระค่าสินค้าหรือบริการสำเร็จ
วิธีการใช้บัตร
 • แคชเชียร์จะรูดบัตรและทำรายการตามจำนวนธุรกรรม จากนั้นผู้ถือบัตรกดรหัสประจำตัว (PIN) และลงลายมือชื่อบนเซลส์สลิป
 • ธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร (ผู้ชำระ) และนำฝากเข้าบัญชีของบริษัท (ผู้รับชำระ) ทันที
 • เก็บเซลส์สลิป (แสดงยอดรายการซื้อและค่าธรรมเนียมการทำรายการ) ไว้เป็นหลักฐาน
 • เมื่อทำรายการสำเร็จ ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งทั้งผู้ชำระและผู้รับชำระ ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งลงทะเบียนไว้กับธนาคาร เพื่อยืนยันการทำรายการ
การสมัครบัตร

คุณสมบัติในการสมัคร


บริษัท (ร้านค้า) รับบัตร

 • นิติบุคคลที่ผ่านเงื่อนไขการสมัครเป็นร้านค้ารับบัตรของธนาคาร


ผู้ถือบัตร

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์

 

เอกสารประกอบการสมัคร


บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (กรณีหักบัญชีสะสมทรัพย์) หรือสำเนาใบรับสมุดเช็ค (กรณีหักบัญชีกระแสรายวัน)

 

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • รายงานการประชุมระบุวัตถุประสงค์การขอใช้บริการบัตรเดบิต Purchasing Card ผู้ได้รับมอบหมายติดต่อกับธนาคาร และจำนวนบัตรที่ขอให้ธนาคารออก โดยระบุชื่อผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ถือบัตร และระบุวงเงินสูงสุดสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรต่อครั้ง/ต่อวัน ของผู้ถือบัตรแต่ละใบ
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจการทำการแทนนิติบุคคล ผู้ได้รับมอบหมายติดต่อกับธนาคาร และผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ถือบัตร
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (กรณีหักบัญชีสะสมทรัพย์) หรือสำเนาใบรับสมุดเช็ค (กรณีหักบัญชีกระแสรายวัน)
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการทำรายการ 20 บาท/รายการ
 • ค่าธรรมเนียมบัตร
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
  • ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
  • ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน 100 บาท

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ