สิทธิประโยชน์บัตร

อุ่นใจ ใช้จ่ายสะดวก

กำหนดวงเงินและบริหารการใช้จ่ายได้ตามต้องการ

รับคะแนนสะสม

ใช้จ่ายผ่านบัตรทุก 25 บาท รับ 1คะแนน โดยคะแนนไม่มีวันหมดอายุ

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

ปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุด 55 วัน ลดการสำรองเงินสดล่วงหน้า

คุ้มครอง ครอบคลุม

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 4 ล้านบาทต่อคน พร้อมรับประกันบัตรสูญหายในวงเงินสูงสุด 200,000 บาท

แจ้งทุกความเคลื่อนไหว

รับใบแจ้งยอดใช้จ่าย และรายงานสรุปการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละเดือน

มั่นใจ ปลอดภัย

ใช้ระบบ VISA IntelliLink ในการบริหารค่าใช้จ่าย เรียกดูรายงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบัตรและวงเงิน

ประเภทบัตร: บัตรวีซ่า (ไม่มีบัตรเสริม) หน้าบัตรจะระบุชื่อหน่วยงานราชการใต้ชื่อผู้ถือบัตร

 

วงเงินบัตร

 • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุด 55 วัน
 • บัตรจะมีวงเงิน 1 บาท หน่วยงานสามารถแจ้งเพิ่มวงเงินในบัตรเป็นครั้งคราว ตามภารกิจ หรือ
 • หน่วยงานกำหนดวงเงินในบัตรเป็นการถาวร
เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับหน่วยราชการ

 • จดหมายแจ้งความประสงค์ในการใช้บริการบัตรเครดิตส่วนราชการ
 • คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของบัตร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหัวหน้าส่วนราชการของบัตร
 • หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

 

สำหรับผู้ถือบัตร

 • กรณีบุคคลไทย
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีชาวต่างชาติ
  • สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ
  • สำเนาใบอนุญาตทำงาน ที่ยังไม่หมดอายุ
ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • การชำระเงินจากการใช้จ่ายผ่านบัตร จะต้องชำระเต็มจำนวนของยอดใช้จ่ายโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ หรือชำระโดยเช็คสั่งจ่าย ธนาคารกรุงเทพ ภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน
 • กรณีชำระเงินล่าช้ากว่าวันครบกำหนด ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตรา 18% ต่อปี โดยคำนวณจากวันที่ธนาคารชำระเงินให้ร้านค้า/สถานบริการที่ผู้ถือบัตรนำบัตรเครดิตไปใช้จ่าย จนถึงวันที่มีการชำระหนี้เสร็จสิ้น

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ