คำถามที่พบบ่อย

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง
เกี่ยวกับบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง
 1. บิซ ไอแบงก์กิ้ง คืออะไร

คือ บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยการใช้งานที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยระดับสากล พร้อมเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ทุกธุรกรรมทางการเงินจึงเป็นเรื่องง่าย

 

 1. บิซ ไอแบงก์กิ้ง ให้บริการอะไรบ้าง

บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง หลากหลายและครอบคลุม อาทิ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี โอนเงินทั้งในและต่างประเทศ จ่ายเงินเดือนพนักงาน ชำระเงินเข้าบัญชีคู่ค้า ชำระค่าสินค้าและบริการ ชำระเงินสมทบประกันสังคม บริการกองทุนรวม รวมถึงบริการเสริมต่างๆ

 

 1. สามารถเข้าสู่บริการบิซ ไอแบงก์กิ้งได้อย่างไร

ขั้นตอนการเข้าสู่บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง

 • เข้าเว็บไซต์ www.bangkokbank.com/bizibanking แล้วคลิกเข้าสู่บริการ
 • สำหรับผู้บริหารระบบ ต้องใส่รหัสประจำตัวผู้ขอใช้บริการ (Company ID) รหัสประจำตัวผู้บริหารระบบ (Super User ID) รหัสลับแรกเข้า (PIN) และรหัสโทเค็น เพื่อเข้าสู่บริการ ในการเริ่มใช้บริการครั้งแรก ระบบจะให้คุณเปลี่ยนรหัสลับแรกเข้า (PIN) ให้เป็นรหัสลับส่วนตัว (Password) จากนั้นผู้บริหารระบบสามารถกำหนดเงื่อนไขในการทำธุรกรรม เช่น อำนาจหน้าที่และกลุ่มผู้ใช้ระบบ วงเงินในการทำธุรกรรม รายชื่อผู้รับชำระเงิน หรือรายชื่อ
  ผู้รับโอนเงิน เป็นต้น
 • สำหรับผู้ใช้ระบบทั่วไป ให้พิมพ์รหัสประจำตัวผู้ขอใช้บริการ (Company ID) รหัสประจำตัวผู้ใช้ระบบ (User ID) และรหัสลับชุดแรก หรือรหัสลับส่วนตัว (Password) ในการเริ่มใช้บริการครั้งแรก ระบบจะให้คุณเปลี่ยนรหัสลับชุดแรกให้เป็นรหัสลับส่วนตัว (Password) ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนได้บ่อยตามต้องการ

 1. สามารถใช้ทุกบริการตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม่ หรือมีข้อจำกัดด้านเวลาอะไรบ้าง

คุณสามารถทำธุรกรรมได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยธนาคารจะดำเนินการรายการธุรกรรมของคุณระหว่างเวลา 6.00-23.00 น. ในกรณีที่ทำรายการหลังเวลา 23.00 น. ธนาคารจะดำเนินการธุรกรรมนั้นในวันถัดไป

 

 1. สามารถเข้าใช้งานบริการผ่านช่องทางใดได้บ้าง

คุณสามารถเข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ ได้ อาทิ Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari หรือเข้าใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตได้

การสมัครและเปลี่ยนแปลงการใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง
 1. หากต้องการสมัครใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง จะต้องทำอย่างไร

เพียงดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์คำขอใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง หรือติดต่อขอรับได้ที่สาขาหรือสำนักธุรกิจธนาคารกรุงเทพ จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และยื่นพร้อมเอกสารประกอบ ณ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่คุณมีบัญชีในนามนิติบุคคลอยู่ เพื่อแสดงตนและลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคาร ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติให้คุณทราบภายใน 7 วันทำการ (สำหรับผู้สมัครในสาขาต่างจังหวัด ธนาคารอาจแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบนานกว่า 7 วัน)


 1. หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง จะต้องทำอย่างไร

เพียงกรอกรายละเอียดในคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง และยื่นพร้อมกับเอกสารประกอบ ณ สาขาที่คุณสมัครใช้บริการ เพื่อแสดงตนและลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคาร ธนาคารจะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการให้คุณทราบภายใน 7 วันทำการ


 1. ธนาคารจำกัดจำนวนบัญชีเงินฝากหรือบัญชีสินเชื่อสำหรับใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้งหรือไม่

ธนาคารกำหนดจำนวนบัญชีเงินฝากหรือบัญชีสินเชื่อที่สามารถลงทะเบียนสำหรับใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง ดังนี้

 • เปลี่ยนแปลง/เพิ่มบัญชีเงินฝากได้สูงสุดไม่เกิน 80 บัญชี
 • เปลี่ยนแปลง/เพิ่ม/ยกเลิกบัญชีสินเชื่อ (ยกเว้นบัญชีสินเชื่อบัตรเครดิต) ได้ไม่จำกัดจำนวนบัญชี

 1. หากต้องการยกเลิกการใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง จะต้องทำอย่างไร

คุณสามารถยกเลิกการใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 5 วันทำการ ตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด การยกเลิกนี้จะมีผลเมื่อครบกำหนดดังกล่าวและรายการคงค้างที่คุณได้มีคำสั่งไว้ให้ทำรายการหลังครบกำหนดที่กล่าวนั้น จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

รหัสประจำตัวผู้ใช้บริการ รหัสประจำตัวผู้บริหารระบบและผู้ใช้ระบบ รหัสลับแรกเข้า รหัสลับส่วนตัว และรหัสเครื่องโทเค็น
 1. รหัสประจำตัวผู้ใช้บริการ (Company ID) คืออะไร

คือ เลขประจำตัวของนิติบุคคลที่ธนาคารกำหนด สำหรับใช้เป็นรหัสผ่านเมื่อทำธุรกรรมผ่านบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง ธนาคารจะนำส่งให้ทางอีเมลของผู้บริหารระบบ

 

 1. รหัสประจำตัวผู้บริหารระบบ (Super User ID) คืออะไร

คือ เลขประจำตัวของผู้บริหารระบบที่ธนาคารกำหนด สำหรับใช้เป็นรหัสผ่านเมื่อเข้าทำธุรกรรมบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง โดยผู้บริหารระบบเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการกำหนดสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ในการทำธุรกรรมบนบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง ธนาคารจะนำส่งให้ทาง
อีเมลของผู้บริหารระบบ

 

 1. รหัสประจำตัวผู้ใช้ (User ID) คืออะไร

คือ เลขประจำตัวของผู้ใช้ระบบที่ผู้บริหารระบบของนิติบุคคลนั้นๆ กำหนดขึ้น สำหรับให้ผู้ใช้ระบบของนิติบุคคลนั้นๆ ทำธุรกรรมบนบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง ตามสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 

 1. รหัสลับแรกเข้า (PIN) คืออะไร

คือ รหัสที่ธนาคารกำหนดและแจ้งให้ผู้บริหารระบบ (Super User) ทราบ เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านในการใช้บริการบิซ
ไอแบงก์กิ้งครั้งแรก ธนาคารจะนำส่งให้ผู้บริหารระบบทางไปรษณีย์

 

 1. รหัสลับส่วนตัว (Password) คืออะไร

คือ รหัสที่ผู้บริหารระบบ/ผู้ใช้ระบบกำหนดขึ้นให้กับตนเอง เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านในการใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้งแต่ละครั้ง

 

 1. รหัสเครื่องโทเค็น (Token Password) คืออะไร

คือ รหัสลับที่เครื่องโทเค็น (Token) กำหนดให้ เพื่อให้ผู้บริหารระบบผู้อนุมัติรายการ (Approver) และผู้เพิ่มรายการบัญชีผู้รับเงิน (Account Controller) ใช้เป็นรหัสผ่านในการ Log on เข้าสู่บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง โดยรหัสเครื่อง
โทเค็นจะมีระยะเวลาการใช้งาน 15 นาที

 

 1. หากลืมรหัสประจำตัวผู้บริหารระบบ/ผู้ใช้ระบบ (Super User ID/User ID) จะต้องทำอย่างไร

กรณีที่ผู้บริหารระบบลืมรหัสประจำตัว (Super User ID) โปรดติดต่อบริการบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ (66) 0 2645 5555 กรณีผู้ใช้ระบบลืมรหัสประจำตัว (User ID) ให้แจ้งต่อผู้บริหารระบบของคุณ

 

 1. หากต้องการเปลี่ยนผู้บริหารระบบ (Super User) จะต้องทำอย่างไร

เพียงกรอกคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง และยื่นพร้อมกับเอกสารประกอบ ณ สาขาที่คุณสมัครใช้บริการ เพื่อแสดงตนและลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคาร ธนาคารจะดำเนินการและแจ้งกลับภายใน 7 วันทำการ

 

 1. หากเครื่องโทเค็น (Token) สูญหายหรือชำรุด หรือต้องการเครื่องโทเค็นเพิ่ม จะต้องทำอย่างไร

เพียงกรอกคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง และยื่นพร้อมกับเอกสารประกอบ ณ สาขาที่คุณสมัครใช้บริการ เพื่อแสดงตนและลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคาร ธนาคารจะดำเนินการและแจ้งกลับภายใน 7 วันทำการ

 

 1. วิธีเปลี่ยนรหัสลับส่วนตัว (Password) ใหม่ ทำอย่างไร
 1. เข้าที่เมนู ‘บริการเสริม’ จากนั้นคลิก ‘เปลี่ยนรหัสลับส่วนตัว’
 2. พิมพ์รหัสลับส่วนตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และรหัสลับส่วนตัวใหม่ที่ต้องการจะใช้
 3. พิมพ์รหัสลับส่วนตัวใหม่ซ้ำอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยัน

 1. ต้องทำอย่างไรหากระบุรหัสลับแรกเข้า (PIN) ไม่ถูกต้อง

หากคุณพิมพ์รหัสลับแรกเข้า (PIN) ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ระบบจะระงับการใช้บริการทันที โปรดติดต่อบริการ บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ (66) 0 2645 5555 เพื่อปลดล็อกระบบ และใช้รหัสลับแรกเข้า (PIN) เพื่อเข้าใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้งต่อไป

 

 1. ต้องทำอย่างไรหากระบุรหัสลับส่วนตัว (Password) ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้บริหารระบบ (Super User) พิมพ์รหัสลับส่วนตัว (Password) ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ระบบจะระงับการใช้บริการทันที โปรดติดต่อบริการบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ (66) 0 2645 5555 เพื่อปลดล๊อกระบบ แต่ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบ (User) พิมพ์รหัสลับส่วนตัว (Password) ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ระบบจะระงับการใช้บริการทันที โปรดติดต่อผู้บริหารระบบของคุณ เพื่อทำการปลดล็อกระบบ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ