อัตราค่าธรรมเนียมบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง

ค่าธรรมเนียมเมื่อสมัครใช้บริการ

รายการ

ค่าธรรมเนียม
(มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรี

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

ค่าบริการรักษาความปลอดภัยในการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ระบบ

ฟรี 1 เครื่อง (1,000 บาท ต่อเครื่อง)ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างบัญชีบริษัทที่ลงทะเบียนไว้กับบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง และบัญชีบุคคลอื่นของธนาคารกรุงเทพ

รายการ

ค่าธรรมเนียม

โอนเงินระหว่างบัญชีบริษัท ภายในเขตเดียวกัน

ฟรี

โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นของธนาคารกรุงเทพ
ภายในเขตเดียวกัน

10 บาท

โอนเงินข้ามเขต
(ระหว่างบัญชีบริษัท และไปยังบัญชีบุคคลอื่น)

20 บาท + 10,000 ละ 10 บาท
(สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)


ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นต่างธนาคาร

รายการ

ค่าธรรมเนียม

โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นต่างธนาคาร
(นำเงินเข้าบัญชีในวันทำการเดียวกัน ผ่านระบบ BAHTNET)

150 บาท
(ธนาคารผู้รับเงินจะคิดค่าธรรมเนียมแก่ผู้รับเงินด้วย)

โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นต่างธนาคาร
(นำเงินเข้าบัญชีในวันทำการเดียวกันผ่านระบบ SMART - Credit Same Day)

เงินโอน<= 100,000 =20 บาท
100,000 < เงินโอน <= 500,000 =75 บาท
500,000 < เงินโอน <= 2,000,000 = 200 บาท

โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นต่างธนาคาร
(นำเงินเข้าบัญชีในวันทำการถัดไปผ่านระบบ SMART - Credit Next Day)

เงินโอน<= 2,000,000 = 12 บาท


ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ

รายการ

ค่าธรรมเนียม

เลือกชำระเฉพาะค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงเทพ

400 บาท/รายการ

เลือกชำระค่าใช้จ่ายธนาคารกรุงเทพและธนาคารต่างประเทศ
(ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากบัญชีเงินฝากที่ใช้บริการหากธนาคารในต่างประเทศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม และในบางกรณีผู้รับเงินอาจได้รับเงินไม่เต็มจำนวน)

  • สกุล JPY

2,500 บาท/รายการ

  • สกุล HKD

1,350 บาท/รายการ

  • สกุลอื่นๆ

1,150 บาท/รายการ


ค่าธรรมเนียมการจ่ายเงินเดือนพนักงานและการโอนเงินแบบชุดข้อมูล

รายการ

ค่าธรรมเนียม

จ่ายเงินเดือนพนักงาน

ภายในเขตเดียวกัน 10 บาท
ข้ามเขต 30 บาท

- โอนเงินพร้อมเพย์แบบชุดข้อมูล
(รับเงินในวันทำการถัดไป PromptPay -Credit Next Day)

เงินโอน <= 100,000 = 10 บาท
มากกว่า 100,000 ถึง 2,000,000 บาท = 15 บาท

โอนเงินแบบชุดข้อมูล

ภายในเขตเดียวกัน 10 บาท
ข้ามเขต 30 บาท

โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นต่างธนาคาร
(นำเงินเข้าบัญชีในวันทำการเดียวกันผ่านระบบ SMART - Credit Same Day)

เงินโอน <= 100,000 =20 บาท
100,000 < เงินโอน <= 500,000 =75 บาท
500,000 < เงินโอน <= 2,000,000 = 200 บาท

โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นต่างธนาคาร
(นำเงินเข้าบัญชีในวันทำการถัดไป ผ่านระบบ SMART - Credit Next Day)

เงินโอน <= 2,000,000 = 12 บาท


ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

รายการ

ค่าธรรมเนียม

การชำระค่าสินค้าและบริการ

ตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้รับชำระเงินตกลงกับธนาคาร

การขอใบแสดงรายการบัญชี

ค่าจัดส่ง 15 บาท

การอายัดเช็ค

ฟรี

การตรวจสอบรายการเช็คคืน

ฟรี

การอายัดสมุดคู่ฝาก

ฟรี

การขอตรวจสอบการทำรายการย้อนหลัง

100 บาท ต่อรายการ (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)
(กรณีลูกค้าให้ธนาคารตรวจสอบหลังจากวันที่เกิดรายการเกินกว่า 45 วัน และผลการตรวจสอบปรากฏว่ามิได้เป็นความผิดของธนาคาร)เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ