จุดเด่นบริการ

สะดวก

บริหารจัดการทุกบัญชีของบริษัทโดยอัตโนมัติ ทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น และลดดอกเบี้ยจ่ายให้น้อยที่สุด

เพิ่มประสิทธิภาพ

บริหารเงินในบัญชีของบริษัท เพิ่มสภาพคล่องทางบัญชีให้แก่กลุ่มบริษัท

แม่นยำ

ลดข้อผิดพลาดและภาระในการบริหารสภาพคล่อง

ตรวจสอบได้

ได้รับรายงานผลการโอนเงิน ช่วยให้สามารถคาดการณ์และวางแผนกระแสเงินสด รวมถึงรับรู้ภาพรวมสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
  • บริการที่บริษัทสามารถเชื่อมโยงบัญชีของบริษัทในกลุ่มเพื่อโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชีหลักกับหลายบัญชีย่อย ช่วยให้บริษัทบริหารสภาพคล่องให้สอดคล้องกับความต้องการทางการเงิน ช่วยลดภาระในการบริหารบัญชีของบริษัทที่มีจำนวนมากและซับซ้อน
  • สามารถระบุโครงสร้างบัญชีสำหรับบัญชีที่ต้องการเชื่อมโยงโดยไม่จำกัดลำดับชั้นและจำนวนบัญชีที่บริษัทต้องการเชื่อมโยง
  • สามารถระบุลำดับก่อนหลังในการโอนเงินระหว่างบัญชี และเงื่อนไขในการดำรงเงินคงเหลือในแต่ละบัญชี
  • บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ ตามลำดับความสำคัญของบัญชี
    • โอนเงินในระหว่างวัน ระบบจะทำรายการเพื่อการบริหารเงินบัญชีของบริษัท ตามเวลาที่กำหนดในระหว่างวัน
    • โอนเงิน ณ สิ้นวันทำการ ระบบจะทำรายการเพื่อการบริหารเงินทุกบัญชีของบริษัท ณ สิ้นวันทำการ
  • สามารถทำการรับข้อมูลในรูปแบบต่างๆ และเรียกดูข้อมูลของบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้องได้

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ