จุดเด่นบัญชี

สะดวก คล่องตัว

บัญชีหมุนเวียน จัดการง่าย
สั่งจ่ายเช็คแทนเงินสด

benefit

บริการสมุดเช็คทันใจ

เปิดบัญชีพร้อมซื้อสมุดเช็ค และขอซื้อเช็คเล่มใหม่ได้ง่ายๆ

benefit

รู้ทุกความเคลื่อนไหว

ตรวจสอบรายการหักบัญชีเพื่อชำระเงินตามเช็ค พร้อมเลือกรับใบแสดงรายการบัญชีได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดบัญชี
เปิดบัญชีด้วยเงินฝากเริ่มต้น 20,000 บาทขึ้นไป และสามารถขอซื้อสมุดเช็คเพื่อใช้สั่งจ่าย หรือเบิกถอน สะดวก ปลอดภัย เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นประจำ

หากต้องการสมุดเช็คเพิ่ม คุณสามารถขอซื้อเช็คเล่มใหม่ได้โดยฉีกแบบฟอร์มภายในสมุดเช็คที่คุณมีอยู่ และยื่นได้ที่สาขาเจ้าของบัญชีกระแสรายวันเท่านั้น ธนาคารจะดำเนินการจัดทำสมุดเช็คเล่มใหม่ให้คุณ
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
กรณีนิติบุคคล (บริษัทจำกัด/บริษัท มหาชน จำกัด)

  • เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองฐานะนิติบุคคล รายนามหุ้นส่วนผู้จัดการ และอำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งลงวันที่รับรองโดยเจ้าพนักงานไม่เกิน 1 เดือน
  • เอกสารแสดงตนและเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ
  • แบบ บอจ.3 หรือ บอจ.4
  • หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มีอำนาจในการถอนเงิน
  • เอกสารแสดงตนและเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจถอนเงิน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคาร และกำหนดอำนาจและเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรอง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
วิธีป้องกันปัญหาเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
หากคุณต้องการฝากเงินส่วนใหญ่ไว้ในบัญชีสะสมทรัพย์ ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ต้องการเสี่ยงกับปัญหาบัญชีกระแสรายวันมียอดไม่พอจ่ายเงินตามเช็ค คุณสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ด้วยการทำสัญญาป้องกันการจ่ายเงินเกินบัญชี ซึ่งจะทำให้มีการโอนเงินจำนวนเท่าที่จำเป็นโดยอัตโนมัติจากบัญชีสะสมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวันของคุณ เพื่อเป็นการประกันว่าคุณจะมีเงินเพียงพอสำหรับการทำธุรกรรมต่างๆ ได้เสมอ
การคุ้มครองเงินฝาก
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภทจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ