จุดเด่นบัญชี

ออมได้ตามใจ

เลือกระยะเวลาการฝากได้ ไม่ว่าจะเป็น 3, 6, 12, 24 หรือ 36 เดือน

benefit

สะดวกสบาย

หลากหลายช่องทางการรับฝากทั้งที่สาขา เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสด หรือบริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดบัญชี
เปิดบัญชีด้วยเงินฝากเริ่มต้น 2,000 บาทขึ้นไป เลือกระยะเวลาการฝากได้ ไม่ว่าจะเป็น 3, 6, 12, 24 หรือ 36 เดือน รับดอกเบี้ยเมื่อยอดเงินฝากครบกำหนด
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
กรณีนิติบุคคล (บริษัทจำกัด/บริษัท มหาชน จำกัด)

  • เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองฐานะนิติบุคคล รายนามหุ้นส่วนผู้จัดการ และอำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งลงวันที่รับรองโดยเจ้าพนักงานไม่เกิน 1 เดือน
  • เอกสารแสดงตนและเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ
  • แบบ บอจ.3 หรือ บอจ.4
  • หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้มีอำนาจในการถอนเงิน
  • เอกสารแสดงตนและเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจถอนเงิน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคาร และกำหนดอำนาจและเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรอง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
ฝากบัญชีเดียวกันหลายยอด
คุณสามารถเติมเงินฝากได้เรื่อยๆ โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ เนื่องจากเงินฝากแต่ละครั้งมีวันครบกำหนดต่างกัน คุณสามารถเลือกถอนยอดที่ครบกำหนดแล้วและเก็บยอดอื่นไว้เพื่อรอรับดอกเบี้ย
การถอนก่อนกำหนด
  • หากถอนเงินฝากประจำก่อนครบกำหนด เมื่อระยะเวลาการฝากยังไม่ครบ 3 เดือน คุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ
  • หากถอนเงินฝากประจำก่อนครบกำหนด โดยที่ระยะเวลาการฝากหลัง 3 เดือน คุณจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
การคุ้มครองเงินฝาก
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกประเภทจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ